Szkolenia

Pliki do pobrania

Szkolenie

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Męska dłoń długopisem wskazuje coś na ekranie stojącym obok. W oddali widać licznych siedzących słuchaczy
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym (możliwe szkolenie online)
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 1 dzień / 7 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

ODBIORCA

Kurs przeznaczony jest dla kierownictwa zakładów, informatyków, administratorów bezpieczeństwa informacji. 

CEL

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniem wdrożenia i użytkowania w instytucji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO/IEC 27001. 

PROGRAM

 • Budowa systemu bezpieczeństwa informacji i usług instytucji
 • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
 • Ogólna (wysokopoziomowa) i szczegółowa analiza ryzyka
 • Koncepcja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji typu ISMS przedstawiona w normie PN-ISO/IEC 27001
 • Przegląd zabezpieczeń według normy PN-ISO/IEC 27001
 • Audyt i certyfikacja systemów ISMS

ORGANIZACJA

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu. 

Koszt szkolenia 200,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe.

Szkolenie

Dłonie piszące na klawiaturze otwartego laptopa. Na pierwszym planie symbolika odnosząca się do cyberbezpieczeńśtwa.
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: Szkolenie w trybie stacjonarnym lub w trybie on-line
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 2 dni / 12 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

ODBIORCA

Kurs przeznaczony jest dla odbiorców certyfikowanych produktów informatycznych oraz konstruktorów planujących tworzyć produkty IT z myślą o ich certyfikacji z wykorzystaniem Common Criteria.

CEL

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniem projektowania i oceny zabezpieczeń produktów informatycznych (sprzętowych, oprogramowania, oprogramowania układowego), które powinny cechować się uzasadnionym zaufaniem – potocznie wiarygodnością.

PROGRAM

 • Budowa zaufania do zabezpieczeń – wprowadzenie do Wspólnych Kryteriów (ocena, certyfikacja, zastosowanie standardu, wady/zalety i korzyści)
 • Specyfikowanie funkcjonalności zabezpieczeń i uzasadnionego zaufania do zabezpieczeń, poziomy uzasadnionego zaufania – język półformalny standardu Common Criteria
 • Model bezpieczeństwa stosowany w Common Criteria, paradygmaty
 • Struktura dokumentów zadania i profilu zabezpieczeń
 • Specyfikowanie własności bezpieczeństwa – komponenty funkcjonalne (SFR), generyki
 • Przebieg procesu konstruowania zabezpieczeń
 • Przykład 1 zadania zabezpieczeń
 • Przykład 2 zadania zabezpieczeń
 • Ocena zabezpieczeń – postać materiału dowodowego
 • Ocena zabezpieczeń – wprowadzenie do metodyki oceny, ocena przykładowych komponentów

ORGANIZACJA

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

Koszt szkolenia 1000,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe.

Szkolenie

Otwarty laptop, na którym ktoś coś pisze na klawiaturze. W tle grupka osób.
 • Termin: do indywidualnego ustalenia 
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym 
 • Minimalna liczba uczestników: 6 
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 

Czas trwania: 1 dzień / 7 h  

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

ODBIORCA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ciągłość realizacji procesów biznesowych:

 • w firmach produkcyjnych i usługowych, zwłaszcza dotyczy to: dostawców gazu, wody, energii, świadczących usługi telekomunikacyjne, transportowe, logistyczne, itp.
 • w instytucjach publicznych, np. w administracji państwowej i samorządowej, w sektorze zdrowia, finansów, sądownictwie, itp.).

CEL

Celem szkolenia jest rozszerzenie wiedzy dotyczących ochrony procesów biznesowych (dostępność) realizowanych w firmach i instytucjach. Związane jest to z zapewnieniem ciągłości działania – dzięki odpowiedniemu zarządzaniu w oparciu o najnowsze standardy międzynarodowe. 

Celem szkolenia jest również wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie zarządzania ciągłością biznesową, pogłębienie czujności wobec nowych form zagrożeń dla procesów oraz świadomości relacji między ciągłością działania a efektywnością ekonomiczną przedsiębiorstwa. 

PROGRAM

 • Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania 
 • Szczególna rola zarządzania ryzykiem 
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania ciągłością działania 

ORGANIZACJA

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu. 
Koszt szkolenia 800,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin. 

Szkolenie

Ręka trzymająca rysik pisze po tablecie

Termin: do indywidualnego ustalenia 

 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym (możliwe szkolenie online) 
 • Minimalna liczba uczestników: 6 
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 

Czas trwania: 2 dni / 14 h 

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Podpis elektroniczny

ODBIORCA

Kurs przeznaczony jest dla zaawansowanych użytkowników komputerów, administratorów i projektantów, chcących bądź planujących budowę infrastruktury klucza publicznego w swoich przedsiębiorstwach. Możliwy jest także udział osób nie planujących rozbudowy jednak zainteresowanych tymi technologiami oraz chcących zdobyć informacje w tym zakresie. 

CEL

Kurs składa się z dwóch części, obejmujących różne zakresy prezentowanej wiedzy i technologii. Pierwsza część poświęcona jest prezentacji podstawowych informacji i zagadnień związanych z podpisem elektronicznym i tematycznie jest identyczna jak w przypadku szkolenia z podpisu elektronicznego na etapie podstawowym. 

Druga część poświęcona jest zagadnieniom bardziej zaawansowanym, których celem jest zaprezentowanie zagadnień związanych z uruchamianiem i administrowaniem urzędu certyfikacji. Ma na celu zapoznanie słuchaczy oraz zaprezentowanie i przekazanie podstaw praktycznych, związanych z podstawowymi czynnościami wykonywanymi za pomocą oraz na rzecz zarówno urzędu certyfikacji jak i potencjalnych klientów. 

PROGRAM

 • Podstawy teoretyczne kryptografii
 • Certyfikat elektroniczny (powiązanie danych personalnych z danymi elektronicznymi)
 • Nośniki przechowujące certyfikaty
 • Podpis elektroniczny
 • Posługiwanie się certyfikatem (ćwiczenia praktyczne)
 • Pola certyfikatu
 • (na co zwracać uwagę)
 • Urząd certyfikacji
 • Polityki
 • Zarządzanie i codzienna praca
 • Ćwiczenia praktyczne

ORGANIZACJA

Kurs realizowany jest w dwóch dniach (14 godzin zegarowych zajęć), w dwóch blokach: 

 • część teoretyczną, w trakcie której uczestnicy poznają najważniejsze zagadnienia związane z kryptografią, certyfikatem elektronicznym, urzędem certyfikacji, listą CRL, kartą kryptograficzną, elementami infrastruktury PKI, politykami certyfikacji itd., 
 • część praktyczną, w trakcie której uczestnicy zdobywają umiejętności posługiwania się certyfikatem elektronicznym, uczą się szyfrować, podpisywać dokumenty elektroniczne oraz je weryfikować pod kątem ważności tego podpisu, uruchamiać własny urząd certyfikacji, konfigurować i zarządzać poszczególnymi jego elementami itd. 

Koszt szkolenia 400,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe.

Kobieta siedząca na kanapie przy stoliku kawowym. Na stoliku otwarty laptop, na którym ona pracuje. Na podłodze szary dywan.
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: Szkolenie w trybie on-line
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 1 dzień / 2 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Praca zdalna

ODBIORCA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z sektora małych/średnich przedsiębiorstw pracujących w formie zdalnej, osób zainteresowanych zagadnieniami pracy zdalnej lub osób pragnących zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w formie zdalnej.

CEL

Celem szkolenia jest zapoznanie osób z zagadnieniami pracy zdalnej, jak również przygotowanie osób do pracy w formie zdalnej.

PROGRAM

 • Praca zdalna czym jest?
 • Generalne zasady komunikowania się
 • Zasady zachowania się przed kamerą
 • Analiza złych praktyk w komunikacji zdalnej
 • Ćwiczenia z obsługi programu do pracy zdalnej

ORGANIZACJA

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

Koszt szkolenia 600,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe.

Szkolenie

Język Java - poziom J1, J2, J3

Sala audytoryjna pełna słuchaczy siedzących na krzesłach. Przed audytorium stoi mężczyzna
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym (możliwe szkolenie online)
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 2 dni / 16 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Język Java - poziom J1

ODBIORCA

Kurs zapoznaje uczestników z językiem Java i podstawowymi jego elementami.
Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość programowania w dowolnym języku obiektowym.

CEL

Kurs zapoznaje uczestników z językiem Java i podstawowymi jego elementami.
Uczestnicy szkolenia będą samodzielnie potrafili zbudować aplikację w języku Java wykorzystującą możliwości tego języka. Będą umieli wykorzystać do tego celu narzędzie Eclipse. Szkolenie jest wstępem do kolejnych szkoleń rozwijających znajomość języka w określonych dziedzinach.

PROGRAM

 • Wprowadzenie
 • Tworzenie projektów
 • Programowanie obiektowe w języku Java
 • Możliwości języka Java
 • Biblioteki wbudowane
 • Tworzenie gotowych aplikacji
 • Użycie baz danych
 • Tworzenie aplikacji GUI
 • Aplikacje wielowątkowe

ORGANIZACJA

Koszt szkolenia 1100,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin. 

Grupa osób przy laptpach
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym (możliwe szkolenie online)
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 4 dni / 14,5 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Język Java - poziom J2

ODBIORCA

J2.1 Kurs przeznaczony jest dla programistów i projektantów, którzy piszą lub zamierzają pisać i projektować aplikacje bazodanowe w języku Java.
Od uczestników oczekuje się znajomości zagadnień ze szkolenia na poziomie J1.

J2.2 Kurs przeznaczony jest dla programistów i projektantów, którzy piszą lub zamierzają pisać i projektować aplikacje internetowe w języku Java.
Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość programowania w języku Java na poziomie szkolenia J1.1. Zalecana znajomość zagadnień dotyczących baz danych (szkolenie J2.1)

CEL

J2.1 Kurs zapoznaje uczestników z możliwościami użytkowania baz danych w języku Java.
Uczestnicy szkolenia będą samodzielnie potrafili zbudować aplikację w języku Java wykorzystującą bazy danych. Będą umieli wykorzystać możliwości specyfikacji JDBC oraz JPA/Hibernate w aplikacji desktopowej.

J2.2 Kurs zapoznaje uczestników z możliwościami tworzenia aplikacji internetowych w języku Java. Uczestnicy szkolenia będą potrafili samodzielnie zbudować aplikację internetową w języku Java i uruchomić ją na serwerze WWW Apache Tomcat. Będą znali zasady i możliwości tworzenia takich aplikacji, będą rozumieli, na czym polega technologia AJAX i do czego służą frameworki webowe.

PROGRAM

 • J2.1 Użytkowanie baz danych w języku Java (2 dni)
 • J2.2 Aplikacje internetowe w języku Java (2 dni)

ORGANIZACJA

Koszt szkolenia 500,- zł/osobę za dzień (+ 23%VAT) lub 1900,- zł/osobę cały kurs (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin.

Grupa osób na sali, jedna z nich przy flipcharcie coś zapisuje. Inni stoją lub siedzą.
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym (możliwe szkolenie online)
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 10 dni

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Język Java - poziom J3

J3.1  
Kurs przeznaczony jest dla programistów i projektantów, którzy piszą lub zamierzają pisać i projektować aplikacje wielowarstwowe w języku Java wykorzystujące serwer aplikacji. 
Od uczestników szkolenia wymagana jest dobra znajomość programowania w języku Java oraz znajomość zagadnień dotyczących baz danych (szkolenie J2.1) 

J3.2  
Kurs przeznaczony jest dla administratorów, programistów i projektantów, którzy wykorzystują serwer JBoss/WildFly 10 do uruchamiania aplikacji wielowarstwowych. 
Od uczestników szkolenia wymagana jest dobra znajomość programowania w języku Java oraz znajomość zagadnień dotyczących baz danych (szkolenie J2.1). Zalecana znajomość komponentów EJB (szkolenie J3.1). 

J3.3  
Kurs przeznaczony jest dla programistów i projektantów, którzy piszą lub zamierzają pisać i projektować aplikacje w języku Java wykorzystujące framework Spring. 
Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość programowania w języku Java oraz znajomość zagadnień dotyczących baz danych (szkolenie J2.1) i aplikacji internetowych (szkolenie J2.2). 

J3.4  
Kurs przeznaczony jest dla programistów i projektantów, którzy piszą i projektują aplikacje w języku Java i chcą dowiedzieć się jak te aplikacje należy pisać poprawnie, zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami. 
Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość programowania w języku Java. 

J3.5  
Kurs przeznaczony jest dla programistów i projektantów, którzy piszą lub zamierzają pisać i projektować aplikacje w języku Java wykorzystujące Web Services. 
Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość programowania w języku Java oraz zagadnień dotyczących tworzenia aplikacji internetowych (szkolenie J2.2). Zalecana znajomość zagadnień związanych z programowaniem komponentów EJB (szkolenie J3.1). 

J3.6  
Kurs przeznaczony jest dla programistów i projektantów, którzy piszą lub zamierzają pisać i projektować aplikacje internetowe. 
Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość programowania w języku Java oraz zagadnień dotyczących tworzenia aplikacji internetowych (szkolenie J2.2). 

J3.7  
Szkolenie przeznaczone jest dla programistów i projektantów, którzy chcą nauczyć się jak budować aplikacje internetowe z użyciem Java Server Faces.  
Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka Java. Przydatna jest znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu  J2.2 Aplikacje internetowe w języku Java. 

J3.1  
Kurs zapoznaje uczestników z możliwościami tworzenia aplikacji w języku Java w architekturze wielowarstwowej z wykorzystaniem serwera aplikacji zgodnych ze standardem EJB 3.1. 

J3.2  
Kurs zapoznaje uczestników z możliwościami konfiguracyjnymi serwera JBoss/WildFly 10. 
Uczestnicy szkolenia będą potrafili samodzielnie skonfigurować serwer JBoss/WildFly 10. Będą znali narzędzia konfiguracyjne i ich możliwości, sprawnie będą się poruszać wśród konfiguracyjnych plików XML serwera. 

J3.3  
Kurs zapoznaje uczestników z możliwościami frameworku Spring.  
Uczestnicy szkolenia będą potrafili samodzielnie zbudować aplikację w języku Java wykorzystującą framework Spring.  Będą umieli wykorzystać możliwości Springa zarówno w aplikacjach desktopowych jak i aplikacjach internetowych. Poznają ułatwienia Springa dotyczące obsługi baz danych. 

J3.4  
Kurs zapoznaje uczestników z zasadami projektowania aplikacji.  
Uczestnicy szkolenia będą potrafili samodzielnie zbudować aplikację w języku Java wykorzystującą klasyczne wzorce projektowe. Będą wiedzieli, na co należy zwrócić uwagę projektując aplikację i jakie typowe błędy można popełnić. 

J3.5  
Kurs zapoznaje uczestników z możliwościami tworzenia i użytkowania usług sieciowych (Web Services). Uczestnicy szkolenia będą potrafili samodzielnie zbudować aplikację w języku Java udostępniającą zasoby za pomocą usługi sieciowej (endpoint) a także aplikację wykorzystującą istniejący Web service zarówno w wersji SOAP jak i REST. Nauczą się jak używać do tego celu bibliotek JAX-WS i JAX-RS. Będą potrafili czytać i zapisywać dokumenty XML i JSON używając wbudowanych w środowisko narzędzi. 

J3.6  
Kurs zapoznaje uczestników z zasadami tworzenia bezpiecznych aplikacji internetowych, omawia zagrożenia, pokazuje sposoby zabezpieczeń.  
Uczestnicy szkolenia będą potrafili ocenić bezpieczeństwo aplikacji internetowej w języku Java, jednak większość omawianych zagadnień jest uniwersalna i dotyczy każdej aplikacji pracującej w architekturze internetowej. Uczestnik szkolenie będzie wiedział, w jaki sposób stworzyć aplikację internetową, aby była ona bezpieczna przed atakami. 

J3.7  
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem możliwości standardu JSF. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił stworzyć nowoczesną aplikację internetową z wykorzystaniem Java Server Faces. 

PROGRAM

 • J3.1 Tworzenie komponentów EJB (2 dni)
 • J3.2 Konfiguracja serwera aplikacji JBoss (2 dni)
 • J3.3 Tworzenie aplikacji z użyciem frameworku Spring (2 dni)
 • J3.4 Wzorce projektowe (2 dni)
 • J3.5 Tworzenie Web Services w języku Java (2 dni)
 • J3.6 Bezpieczeństwo aplikacji internetowych (2 dni)
 • J3.7 Tworzenie aplikacji z użyciem JavaServer Faces (2 dni)

ORGANIZACJA

Szkolenie realizowane jest w okresie 10 dni-do wyboru spośród powyższych modułów. 

Na poziomie J1 zakłada się znajomość podstawowych zasad programowania.  
W razie potrzeby można także zorganizować szkolenie rozszerzone o zupełne podstawy dla osób, które w ogóle nie miały do czynienia z programowaniem. 

Na poziomie J2 zakłada się znajomość zagadnień ze szkolenia na poziomie J1. 

Na poziomie J3 zakłada się dobrą znajomość zagadnień ze szkolenia na poziomie J1 oraz znajomość części zagadnień poziomu J2. 

Każdy moduł jest zaprojektowany na dwa dni – istnieje możliwość dowolnych modyfikacji w tym: 

 • rozszerzenia szkolenia do 3 dni z bardziej szczegółowym omówieniem zagadnień (dla uczestników mniej zaawansowanych) 
 • połączenia dwóch szkoleń 2-dniowych w jedno 3-dniowe (dla uczestników bardziej zaawansowanych) 

Koszt szkolenia 450,- zł/osobę za dzień (+ 23%VAT) lub 4400,- zł/osobę za cały kurs/10 dni obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin. 

Szkolenie

Ręka trzymająca gaśnicę. W tle metalowe szafki.
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: Szkolenie stacjonarnie lub w trybie on-line
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 1 dzień / 5 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Szkolenie przeciwpożarowe

ODBIORCA

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników, którzy nie zostali zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi stosownie do obowiązku określonego w art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Cele poznawcze:

 • zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy oraz przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 • zapoznanie pracowników ze sposobami eliminowania zagrożenia pożarowego oraz z obowiązującymi przepisami prewencyjnymi,
 • zapoznanie pracowników z obowiązkami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zajmowanego stanowiska,
 • przedstawienie pracownikom sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, likwidacji pożarów w zarodku oraz zasad ewakuacji ludzi i mienia,
 • poznanie zasad działania podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • apoznanie ze skutkami oparzeń.

Cele kształcące:

 • nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się przez pracowników w zakresie, zasad i sposobów użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń gaśniczych,
 • nabycie umiejętności bezpiecznego zachowania się podczas pożaru,
 • nabycie umiejętności bezpiecznego zachowania się podczas ewakuacji,
 • nabycie umiejętności udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poparzonym.

Cele wychowawcze:

 • kształtowanie postaw i ocen moralnych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia człowieka,
 • kształtowanie wrażliwości na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

PROGRAM

 • Zagrożenie pożarowe, inne miejscowe i wybuchowe, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Instalacje sygnalizacji pożaru.
 • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom i innym zagrożeniom.
 • Zadania i obowiązki w razie powstania pożaru, alarmowanie straży pożarnej.
 • Ewakuacja ludzi i mienia, pierwsza pomoc przedlekarska ofiarom pożarów.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
 • Sprzęt i urządzenia gaśnicze, środki gaśnicze.
 • Podręczny sprzęt gaśniczy.
 • Czujniki dymu, koce termiczne, itp. sprzęt podnoszący poziom bezpieczeństwa.

ORGANIZACJA

A – wykłady, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z tematyką oraz zagadnieniami zgodnymi co do treści z zakresem programowym szkolenia podstawowego w części teoretycznej.

B – Ćwiczenia praktyczne, w trakcie których uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne na podstawie zdobytej wiedzy.

Kurs w drugim dniu kończy się krótkim testem zawierającym pytania sprawdzające z zakresu bloków A i B. Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Koszt szkolenia 120,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin.

Ręka naciskająca przycisk Pożar wiszący na ścianie
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: Szkolenie w trybie stacjonarnym lub w trybie on-line
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 1 dzień / 5h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Przeciwpożarowe szkolenie dla pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji

ODBIORCA

Kurs przeznaczony jest dla odbiorców certyfikowanych produktów informatycznych oraz konstruktorów planujących tworzyć produkty IT z myślą o ich certyfikacji z wykorzystaniem Common Criteria.

Cele poznawcze:

 • zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy oraz przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 • zapoznanie pracowników ze sposobami eliminowania zagrożenia pożarowego oraz z obowiązującymi przepisami prewencyjnymi,
 • zapoznanie pracowników z obowiązkami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zajmowanego stanowiska,
 • przedstawienie pracownikom sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru, likwidacji pożarów w zarodku oraz zasad ewakuacji ludzi i mienia,
 • poznanie zasad działania podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • zapoznanie ze skutkami oparzeń.

Cele kształcące:

 • nabycie umiejętności praktycznego posługiwania się przez pracowników w zakresie, zasad i sposobów użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń gaśniczych,
 • nabycie umiejętności pozwalających wykonywać działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników o których mowa w art.2091 ustawy Kodeks pracy,
 • nabycie umiejętności udzielania pomocy przedlekarskiej osobom poparzonym.

Cele wychowawcze

 • kształtowanie postaw i ocen moralnych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia człowieka,
 • kształtowanie wrażliwości na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

PROGRAM

 • Zagrożenie pożarowe, inne miejscowe i wybuchowe, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.
 • Instalacje sygnalizacji pożaru.
 • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom i innym zagrożeniom.
 • Zadania i obowiązki w razie powstania pożaru, alarmowanie straży pożarnej.
 • Ewakuacja ludzi i mienia, pierwsza pomoc przedlekarska ofiarom pożarów.
 • Obowiązki osób wyznaczonych do działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
 • Sprzęt i urządzenia gaśnicze, środki gaśnicze.
 • Podręczny sprzęt gaśniczy.
 • Czujniki dymu, koce termiczne, itp. sprzęt podnoszący poziom bezpieczeństwa.

ORGANIZACJA

A – wykłady, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z tematyką oraz zagadnieniami zgodnymi co do treści z zakresem programowym szkolenia podstawowego w części teoretycznej.

B – Ćwiczenia praktyczne, w trakcie których uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne na podstawie zdobytej wiedzy.

Kurs w drugim dniu kończy się krótkim testem zawierającym pytania sprawdzające z zakresu bloków A i B. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Koszt szkolenia 120,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin.

Biurko i krzesło w biurze. Na biurku otwarty laptop monitor. W tle postać mężczyzny w ganirutrze.
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym (możliwe szkolenie online)
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 1 dzień / 8 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp pracowników administracyjno – biurowych

ODBIORCA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, m.in.: asystentów, sekretarek, pracowników komórek kadrowo-płacowych, księgowych oraz pomocniczych i innych pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych,

CEL

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

PROGRAM

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  •  wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  •  profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
 • Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.
 • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np.: pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

ORGANIZACJA

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem końcowym (w formie testu jednokrotnego wyboru) oraz na jego podstawie wydaje się zaświadczenia o ukończeniu kursu, według wzoru, który został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Koszt szkolenia 40,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin.

Okulary przy doniczce z mini kaktusem leżą na blacie biurka. W tle widać kobietę pochyloną nad pracą. Za nią w pomieszczeniu biurowym sylwetki dwóch osób.
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym (możliwe szkolenie online)
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 2 dni / 16 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp pracowników inżynieryjno - technicznych

ODBIORCA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych, projektantów (autorzy projektów budynków i pomieszczeń pracy), konstruktorów (konstruktorzy maszyn i urządzeń), technologów, organizatorów produkcji (realizatorzy procesów technologicznych).

Szkolenie realizowane wg tego programu jest przeznaczone w szczególności dla grupy pracowników (konstruktorów) zajmujących się opracowaniem nowych rozwiązań dla maszyn i urządzeń technicznych, procesów technologicznych oraz grupy pracowników organizujących, prowadzących i nadzorujących przebieg procesów technologicznych.

CEL

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (konwencje MOP, dyrektywy WE):
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
   • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
   • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
   • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Organizacja oraz metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Analiza okoliczności oraz przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.
 • Organizacja oraz metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy oraz w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

ORGANIZACJA

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem końcowym (w formie testu jednokrotnego wyboru) oraz na jego podstawie wydaje się zaświadczenia o ukończeniu kursu, według wzoru, który został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Koszt szkolenia 60,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin.

Kobieta w eleganckiej koszuli i spódnicy w biurze, siedzi na blacie biurka i spogląda w notes rozmawiając przez telefon.
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym (możliwe szkolenie online)
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 2 dni / 16 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp osób kierujących pracownikami

ODBIORCA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących pracownikami: mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

CEL

Celem szkolenia jest aktualizacja, poszerzenie oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas poprzednich szkoleń w zakresie bhp, w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • ergonomii organizacji pracy i stanowisk pracy,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zabezpieczenia miejsca wypadku oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 • Omówienie regulacji prawnych z zakresu bhp dotyczących:
  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  • wymagań bhp dla budynków, w których zlokalizowane są pomieszczenia pracy oraz samych pomieszczeń pracy (również higieniczno – sanitarnych) i stanowisk pracy,
  • wymagań bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp,
  • nadzoru i kontroli warunków pracy.
 • Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
 • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
 • Ćwiczenia dotyczące uwzględnienia wymagań bhp oraz ergonomii w projektowaniu.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

ORGANIZACJA

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem końcowym (w formie testu jednokrotnego wyboru) oraz na jego podstawie wydaje się zaświadczenia o ukończeniu kursu, według wzoru, który został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Koszt szkolenia 60,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe (skrypty, instrukcje) oraz opłatę za egzamin.

Koszt szkolenia 40,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin.

Ręka przyklejająca czerwoną małą karteczkę na tablicy
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym 
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 1 dzień / 8 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

ODBIORCA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w działach produkcyjnych oraz pomocniczych. 

Grupy uczestników szkolenia powinny być kompletowane z uwzględnieniem podobieństwa wykonywanych przez nich prac i zagrożeń występujących przy tych pracach. 

CEL

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, szczególnie z zakresu: 

 • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, 
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, 
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń. 

PROGRAM

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą. 
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, wprowadzeniem nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. 
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka. 

ORGANIZACJA

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem końcowym (w formie testu jednokrotnego wyboru) oraz na jego podstawie wydaje się zaświadczenia o ukończeniu kursu, według wzoru, który został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Koszt szkolenia 40,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin.

Szkolenie

Dwie osoby w skafandrach ochronnych zakrywających usta i nosy. Odziani w rękawiczki. Jeden z nich trzyma tabliczkę z symbolem promieniowania radiologicznego
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: Szkolenie w trybie stacjonarnym
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 1 dzień / 8 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

ODBIORCA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego (dozoru ruchu w specjalności mierniczej i ochrony środowiska), zgodnie z art. 112 ust. 5) ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami.

Szkolenie może być również pomocnicze dla pracowników obsługujących urządzenia radiometryczne, zwłaszcza opracowane i wyprodukowane przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG lub inne podmioty na podstawie udzielonych licencji, dla potrzeb kontroli jakości węgla i procesów jego wzbogacania.

CEL

Celem szkolenia jest zapoznanie oraz przeszkolenie osób dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego (dozoru ruchu w specjalności mierniczej i ochrony środowiska), jak również pracowników obsługujących urządzenia radiometryczne, zwłaszcza opracowane i wyprodukowane przez Łukasiewicz – EMAG lub przez inne podmioty na podstawie licencji, dla potrzeb kontroli jakości węgla i procesów jego wzbogacania.

PROGRAM

 • Źródła promieniowania jonizującego
 • Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
 • Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna – przepisy prawne, postępowanie awaryjne
 • Zasady bezpiecznej eksploatacji radiometrycznych urządzeń opracowanych i wyprodukowanych przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG lub inne podmioty na podstawie udzielonych licencji dla oceny jakości węgla i procesów jego wzbogacania
 • Wykrywanie promieniowania i jego pomiary

ORGANIZACJA

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

Koszt szkolenia 340,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin

Szkolenie

Certyfikowany instalator kotłów C.O.i pieców na biomasę

Donie pełne drobnych kawałków wrzucanych do komory urządzenai.
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym (część teoretyczna (dzień pierwszy) możliwa on-line
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 2 dni / 16 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

ODBIORCA

Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę w charakterze instalatora kotłów centralnego ogrzewania oraz pieców na biomasę oraz osób interesujących się tematyką wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci biomasy i pragnących zdobyć wiedzę oraz umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie instalatora. 

CEL

Celem kursu jest przygotowanie osób do pracy w charakterze instalatora kotłów centralnego ogrzewania na biomasę wraz z uzyskaniem stosownych uprawnień. 

PROGRAM

 • Wiedza ogólna z zakresu możliwości stosowania kotłów na biomasę na podstawie dokumentów i przepisów prawnych (blok A)
 • Proces spalania paliw z biomasy: techniki i technologie (blok A i B)
 • Sposoby montażu kotłów na biomasę oraz magazynów opału (blok A i B)
 • Instalacja kotłów na biomasę̨ (blok A i B)
 • Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem kotłów i pieców na biomasę (blok A i B)

ORGANIZACJA

Łukasiewicz – EMAG posiada zaświadczenie UDT o udzielaniu akredytacji nr OZE-A/09/00116/21 do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie kotłów i pieców na biomasę. 

Kurs realizowany jest w dwóch blokach: 

 • A – wykłady, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z tematyką oraz zagadnieniami zgodnymi co do treści z zakresem programowym szkolenia podstawowego w części teoretycznej zawartym w aktualnym rozporządzeniu. 
  (Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń́ w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń́ i egzaminów dla osób ubiegających się̨ o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. z 4 marca 2020, poz. 348 lub nowszy). 
 • B – Ćwiczenia praktyczne, w trakcie których uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej, które są zgodne co do treści z zakresem programowym szkolenia podstawowego w części praktycznej zawartej w aktualnym rozporządzeniu. 
  (Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń́ w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń́ i egzaminów dla osób ubiegających się̨ o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. z 4 marca 2020, poz. 348 lub nowszy) 

 

Zajęcia praktyczne prowadzone są wyłącznie w Łukasiewicz – EMAG, natomiast wykłady mogą być realizowane stacjonarnie lub w formie zdalnej (on-line).  

Kurs w drugim dniu kończy się krótkim testem zawierającym pytania sprawdzające z zakresu bloków A i B.  

Po ogłoszeniu wyników testu uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie potwierdzającego ukończenie kursu, zgodnego programem zatwierdzonym przez jednostkę certyfikującą UDT na podstawie Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu o jego ukończeniu (Dz.U. z 4 marca 2020, poz. 348).  

 

Koszt szkolenia 1500,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin. 

Szkolenie

Obsługa i zasady wykorzystania urządzeń do pomiaru jakości węgla.

Ręka w rękawiczce trzymająca długopis notuje coś na notatniku na twardej podstawie
 • Termin: do indywidualnego ustalenia 
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym  
 • Minimalna liczba uczestników: 6 
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 

Czas trwania: 1 dzień / 8 h  

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

ODBIORCA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego (dozoru ruchu w specjalności mierniczej, ochrony środowiska i górniczej), zgodnie z art. 112 ust. 5) ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami. 

Szkolenie może być również pomocnicze dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do kontroli parametrów węgla.  

CEL

Celem szkolenia jest zapoznanie oraz przeszkolenie osób dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego (dozoru ruchu w specjalności mierniczej, ochrony środowiska i górniczej), jak również pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do kontroli parametrów węgla w zakresie poznania możliwości funkcjonalnych i zasad obsługi urządzeń do pomiaru jakości węgla. 

Szkolenie może być również uzupełnieniem programu studiów kierunków górniczo-geologicznych oraz pokrewnych.  

PROGRAM

 • Wprowadzenie. Podstawowe informacje dotyczące węgla kamiennego (kryteria podziału, parametry jakościowe) oraz przeróbki mechanicznej węgla
 • Podstawowe informacje dotyczące urządzeń do określania jakości węgla oraz innych urządzeń stosowanych w procesach mechanicznej przeróbki węgla. Ogólne zasady BHP przy obsłudze i eksploatacji tych urządzeń.
 • Popiołomierze i systemy do ciągłego monitorowania podstawowych parametrów jakościowych węgla ALFA 05, ALFA 05/2E i ALFA 05/3E
 • System kontroli jakościowo-ilościowej urobku węglowego RODOS
 • Miernik MPN
 • Gęstościomierze izotopowe typu C i OS-C
 • Przenośny bezizotopowy popiołomierz WALKER
 • Laboratoryjne analizatory węgla GAMMA NATURA i GAMMA NATURA 2
 • Miernik części niepalnych PYLOX

ORGANIZACJA

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu. 

Koszt szkolenia 340,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin. 

Szkolenie

Górnicze kable i przewody oponowe - serwis i naprawa

Zwój kabli wielożyłowych
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: Szkolenie w trybie stacjonarnym
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 3 dni / 24 h

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Naprawa i łączenie kabli i przewodów oponowych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych

ODBIORCA

Kurs przeznaczony jest dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV, tj. osób wykonujących czynności specjalistyczne, zgodnie z art. 53 ust. 5 pkt. 1) i) i j) ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami i spełniających odpowiednie wymagania.

CEL

Celem kursu jest przeszkolenie elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV oraz powyżej 1 kV w zakresie sposobów naprawy i łączenia kabli na znamionowe napięcia do 6/10 kV i przewodów oponowych na znamionowe napięcia do 0,6/1 kV.

PROGRAM

 • Ogólne zasady BHP przy naprawach i łączeniach kabli i przewodów oponowych
 • Budowa i konstrukcja górniczych kabli i przewodów oponowych
 • Ogólne zasady prowadzenia napraw i łączeń kabli i przewodów oponowych
 • Łączenie i naprawa kabli oraz przewodów oponowych z wykorzystaniem żywic chemoutwardzalnych
 • Łączenie i naprawa kabli oraz przewodów oponowych z wykorzystaniem technologii taśmowej
 • Łączenie i naprawa kabli oraz przewodów oponowych z wykorzystaniem materiałów zimnokurczliwych
 • Sposoby łączenia żył w kablach i przewodach oponowych
 • Naprawa i łączenie kabli i przewodów oponowych z wykorzystaniem innych technologii (m. in. wulkanizacji termicznej)

ORGANIZACJA

Kurs realizowany jest w dwóch blokach:

A – wykłady, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z tematyką oraz zagadnieniami zgodnymi co do treści z zakresem programowym szkolenia podstawowego w części teoretycznej.

B – Ćwiczenia praktyczne, w trakcie których uczestnicy zdobywają umiejętności praktyczne na podstawie zdobytej wiedzy.

Kurs w drugim dniu kończy się krótkim testem zawierającym pytania sprawdzające z zakresu bloków A i B. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu.

Koszt szkolenia 570,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin.

Dwóch mężczyzn stoi przy tablicy z mazakami. Jeden coś zapisuje.
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 1 dzień / 8 h (4 h wykładów, 4 h ćwiczeń)

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Technologie łączenia i naprawy górniczych kabli telekomunikacyjnych.

ODBIORCA

Szkolenie przeznaczone dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV, wyznaczonych do wykonywania łączenia i naprawy kabli telekomunikacyjnych, jak również dla osób dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego (dozoru ruchu w specjalności elektrycznej), zgodnie z art. 53 ust. 5 pkt. 1) i) i art. 112 ust. 5) ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami. 

Szkolenie może być również pomocnicze dla pracowników wykonujących prace instalacyjne, konserwatorskie i montażowe z   zakresu górniczych kabli telekomunikacyjnych (telemonterów). 

CEL

Celem szkolenia jest zapoznanie oraz przeszkolenie elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV oraz telemonterów, jak również osób dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego (dozoru ruchu w specjalności elektrycznej), w zakresie sposobów łączenia i naprawy górniczych kabli telekomunikacyjnych. 

PROGRAM

 • Ogólne zasady BHP przy naprawach i łączeniach górniczych kabli telekomunikacyjnych
 • Budowa i konstrukcja górniczych kabli telekomunikacyjnych
 • Ogólne zasady prowadzenia łączeń i napraw górniczych kabli telekomunikacyjnych
 • Łączenie i naprawa górniczych kabli telekomunikacyjnych z wykorzystaniem technologii żywicznych
 • Łączenie i naprawa górniczych kabli telekomunikacyjnych z wykorzystaniem technologii taśmowych
 • Podsumowanie szkolenia i egzamin

ORGANIZACJA

Szkolenie realizowane jest w okresie jednego dnia. 

Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach Łukasiewicz – EMAG. 

Kurs kończy się pisemnym egzaminem końcowym. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wydaje się zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

Koszt szkolenia 250,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin. 

3 Wiązki żyłowe wystające z osnowy kablowej. Całość na tle czarnego węgla
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 2 dni / 16 h (8 h wykładów, 8 h ćwiczeń)

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Naprawa i łączenie przewodów oponowych z dwoma ekranami na napięcie znamionowe 1,9/3,3 kV oraz 3,6/6 kV.

ODBIORCA

Kurs przeznaczony jest dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV, wyznaczonych do wykonywania napraw i połączeń kabli przewodów oponowych, zgodnie z art. 53 ust. 5 pkt. 1) j) ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami. Słuchacze kursu powinni posiadać zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia z zakresu napraw i połączeń kabli oraz przewodów oponowych.

W szkoleniu mogą również brać udział osoby dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego (dozoru ruchu elektrycznego), wyznaczone do kontroli oraz odbioru prac naprawczych i łączeniowych, zgodnie z art. 112 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami.

CEL

Celem kursu jest zapoznanie oraz przeszkolenie elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV zatrudnionych w wyrobiskach kopalń, jak również osób dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego (dozoru ruchu elektrycznego), w zakresie technologii naprawy i łączenia przewodów oponowych zasilających kompleksy ścianowe o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Przy szkoleniu jest uwzględniony fakt, że prace naprawcze i łączeniowe przewidywane są do wykonania w warunkach środowiskowych wyrobisk przyścianowych. Prawidłowa realizacja celów kursu wymaga zaznajomienia słuchaczy ze specyfiką budowy i konstrukcji dopuszczonych do stosowania przewodów oponowych z dwoma ekranami na napięcie znamionowe powyżej 0,6/1 kV.

PROGRAM

 • Ogólne zasady BHP przy naprawach i łączeniach przewodów oponowych
 • Ogólne zasady wykonywania napraw i połączeń górniczych przewodów oponowych w wyrobiskach przyścianowych
 • Wymagania norm i przepisów z zakresu budowy, stosowania oraz napraw i łączenia przewodów oponowych zasilających kompleksy ścianowe o napięciu powyżej 1 kV
 • Budowa, konstrukcja i parametry przewodów oponowych stosowanych w kompleksach ścianowych o napięciu powyżej 1 kV
 • Wykonanie bezskorupowego (taśmowego) połączenia przewodu oponowego 3,6/6 kV dopuszczonego typu (np. NTSKCGECWOEU) i/lub pokaz multimedialny wymaganych czynności
 • Wykonanie skorupowego (zalewanego żywicą) połączenia przewodu oponowego 3,6/6 kV dopuszczonego typu (np. NTSKCGECWOEU) i/lub pokaz multimedialny wymaganych czynności

ORGANIZACJA

Kurs kończy się pisemnym egzaminem końcowym. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wydaje się zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Koszt szkolenia 350,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin.

Biały gruby kable wielożyłowy
 • Termin: do indywidualnego ustalenia
 • Tryb: szkolenie w trybie stacjonarnym
 • Minimalna liczba uczestników: 6
 • Maksymalna liczba uczestników: 20

Czas trwania: 2 dni / 16 h (10 h wykładów, 6 h ćwiczeń)

Ewentualną rezygnację z udziału w szkoleniu proszę zgłosić pisemnie w terminie nie mniej niż 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem. W przeciwnym razie zgadzają się Państwo na obciążenie kosztami uczestnictwa za osoby zgłoszone, a nieobecne.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Łukasiewicz – EMAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie nie mniej niż 3 dni robocze przed planowaną datą jego rozpoczęcia, o czym powiadomieni zostaną wszyscy zgłoszeni uczestnicy.

Górnicze kable i przewody oponowe - naprawa, łączenie, regeneracja

ODBIORCA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności elektrycznej, zgodnie z art. 112 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami.

CEL

Celem kursu jest zapoznanie osób dozoru ruchu elektrycznego podziemnych zakładów górniczych z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami z zakresu górniczych kabli i przewodów oponowych oraz metodami ich napraw i łączenia.

PROGRAM

 • Ogólne zasady BHP przy naprawach i łączeniach kabli i przewodów oponowych
 • Budowa i konstrukcja górniczych kabli i przewodów oponowych
 • Ogólne zasady prowadzenia napraw i łączeń kabli i przewodów oponowych
 • Właściwości eksploatacyjne i zasady stosowania kabli i przewodów oponowych w podziemiach kopalń
 • Łączenie i naprawa kabli oraz przewodów oponowych z wykorzystaniem żywic chemoutwardzalnych
 • Łączenie i naprawa kabli oraz przewodów oponowych z wykorzystaniem technologii taśmowej

ORGANIZACJA

Kurs kończy się pisemnym egzaminem końcowym. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wydaje się zaświadczenia o ukończeniu kursu. 
 
Koszt szkolenia 300,- zł/osobę (+ 23%VAT) obejmuje materiały szkoleniowe oraz opłatę za egzamin. 

Ośrodek Szkolenia

Kontakt

Sylwia Kajdas
+48 453 658 412
+48 32 2007 694

sylwia.kajdas@emag.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds