Projekty zakończone

Zakończone projekty krajowe

Logotypy: Fundusze Europejskie, Flaga dwukolorowa (Polski), Śląskie, Unia Europejska

2020.02.01 - 2023.12.31

Paliwa kompozytowe

Tytuł: Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu”, akronim Paliwa kompozytowe.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: “Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu”, akronim Paliwa kompozytowe.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie ekologicznego, kompozytowego paliwa stałego przeznaczonego dla kotłów małej i średniej mocy.

PLANOWANE EFEKTY:

Poprawa jakości powietrza na terenach zurbanizowanych, poprzez ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz PM2,5, co wynika bezpośrednio z właściwości paliwa kompozytowego,
Ograniczenie emisji gazów tj.: NOx, SOx, CO, WWA do atmosfery co wpływa na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 678 293,40 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 3 542 591,84 zł

Logo Fundusze Europejskie, Flaga dwukolorowa (polski), Unia Europejska

2019.12.01 - 2023.11.30

Zintegrowana Platforma Analityczna

Zintegrowana Platforma Analityczna

Zintegrowana Platforma Analityczna

POPC.02.02.00-00-0015/18-00 „Zintegrowana Platforma Analityczna” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

ZAANGAŻOWANI:
Instytucja odpowiedzialna: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Podmioty współpracujące:

 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest podniesienie skuteczności działań administracji w wybranych obszarach problemów społecznych i gospodarczych, poprzez wsparcie procesów decyzyjnych za pomocą informacji analitycznej wysokiej jakości.Projekt Zintegrowanej Platformy Analitycznej będzie odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby, zmierzając do realizacji poniżej wymienionych celów szczegółowych:

 1. Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej.
 2. Opracowanie wzorców dostępu do danych oraz analiz dla kluczowych obszarów społecznych i gospodarczych.
 3. Stworzenie technicznych i organizacyjnych możliwości dialogu społecznego i współpracy środowisk naukowych w rozwoju analityki państwa i podnoszeniu efektywności rozwiązywania problemów społecznych.
 4. Usystematyzowanie metod technicznych i zasad dostępu do kluczowych zasobów informacyjnych państwa dla celów analitycznych, wraz z wdrożeniem spójnego systemu bezpieczeństwa, metod dostępu do danych, udostępniania do celów analitycznych.
 5. Udostępnienie danych administracji publicznej do badań naukowych wspierających podejmowanie decyzji przez twórców polityk publicznych przy równoczesnym zapewnieniu właściwej ochrony.
 6. Usprawnienie cyfryzacji administracji rządowej w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego urzędu.

 OCZEKIWANE REZULTATY:

 1. Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej.
 2. Przygotowanie i wdrożenie Platformy, jako centralnego systemu analitycznego dla administracji publicznej, bazującego na danych gromadzonych we wszystkich instytucjach tej administracji pozwoli na sprawniejsze i dokładniejsze przygotowanie analiz służących procesom decyzyjnym.
 3. Opracowanie wzorców dostępu do danych oraz analiz dla kluczowych obszarów społecznych i gospodarczych.
 4. W trakcie projektu opracowane zostaną, udokumentowane i umieszczone w Bazie Wiedzy, wzorce dostępu do danych kluczowych Gestorów, udostępniających dane ZPA. Udostępnione wzorce dostępu służyć będą wdrożeniu standardów dla procesów badawczych w administracji publicznej do wykorzystania przy realizacji kolejnych badań i analiz wykraczających poza zakres projektu.
 5. Przyszłe badania będą mogły korzystać z wiedzy i doświadczenia, obniżając koszty oraz przyspieszając cykl ich wykonania.
 6. Dokumentacja będzie również obejmowała informację o jakości danych Gestorów.
 7. Stworzenie technicznych i organizacyjnych możliwości dialogu społecznego i współpracy środowisk naukowych w rozwoju analityki państwa i podnoszeniu efektywności rozwiązywania problemów społecznych. Angażowanie środowiska naukowego w przeprowadzenie wybranych Badań zapewnia Projektowi niezbędną wiedzę (know-how). Wykorzystanie tego potencjału podnosi skuteczność wykonywanych Badań.
 8. Usystematyzowanie metod technicznych i zasad dostępu do kluczowych zasobów informacyjnych państwa dla celów analitycznych, wraz z wdrożeniem spójnego systemu bezpieczeństwa, metod dostępu do danych, udostępniania do celów analitycznych.
 9. Wartością Projektu będzie udokumentowanie stanu posiadania, jakości oraz dostępności danych zbieranych w rejestrach administracji publicznej.
 10. Kluczowi Gestorzy danych wyposażeni będą w dedykowane mechanizmy – stałe interfejsy do okresowego przekazywania danych do ZPA.
 11. Współpraca administracji publicznej ze środowiskiem naukowym podczas realizacji Projektu zapewni unikatowy materiał do badań naukowych oraz będzie podstawą do powstania nowej publikacji związanej z metodyką prowadzonych badań.
 12. W założeniu ZPA przeznaczona jest do analiz przekrojowych, z wykorzystaniem danych pochodzących z różnych źródeł administracyjnych. Wykorzystanie możliwości łączenia danych będących w gestii różnych resortów umożliwi przeprowadzenie rzetelniejszych analiz, stanowiących podstawy ocen skutków wprowadzanych regulacji oraz ułatwi proces monitorowania skutków regulacji w przyszłości.
 13. Przyjmuje się, że w min. dwóch obszarach (system ochrony zdrowia, pomoc społeczna) może powstać inicjatywa legislacyjna, w której na potrzeby opracowania OSR będą wykorzystane wyniki uzyskane za pośrednictwem ZPA.
 14. Usprawnienie funkcjonowania w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego urzędu: w wyniku wdrożenia interfejsów wymiany danych dwa podmioty podniosą ocenę wypełnienia kryterium awansu cyfrowego związanego z zapewnieniem interoperacyjności wykorzystywanych przez nie systemów i rejestrów publicznych.

REALIZOWANE ANALIZY:

W ramach projektu na zintegrowanej platformie analitycznej planowane są do realizacji następujące analizy:

 1. Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną (MZ), której celem jest analiza czy środki wydawane na prowadzenie pacjenta dotkniętego daną jednostką chorobową są wydawane w sposób maksymalizujący efekt zdrowotny.
 2. Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół (MEiN ze wsparciem UW), której celem jest określenie sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz uczelni. Wyniki analiz umożliwiające określenie sytuacji absolwentów na rynku pracy w rożnych jego wymiarach przyczyni się nie tylko do lepszego zrozumienia edukacyjnych uwarunkowań sukcesu na rynku pracy, lecz ponadto pozwoli na bardziej efektywne tworzenie polityk edukacyjnych oraz działań ukierunkowanych na aktywizację zawodową rożnych grup absolwentów.
 3. Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych (MRiPS ze wsparciem SGH), której celem jest wykorzystanie informacji gromadzonych w rejestrach administracyjnych do monitorowania korzystania ze świadczeń społecznych oraz aktywności zawodowej i osiąganych dochodów z pracy dla wybranych populacji: rodzin z dziećmi, osób z doświadczeniem bezrobocia oraz osób z niepełnosprawnościami.
 4. Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży (MEiN ze wsparciem UW), której celem jest określenie wyborów i ścieżek edukacyjnych dzieci i młodzieży i ich uwarunkowania, sytuacji na rynku pracy względem różnych ścieżek edukacyjnych oraz ścieżek edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami oraz chorobami przewlekłymi.
 5. Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu z uwzględnieniem konsekwencji pandemii SARS-CoV-2 (MZ), której celem jest rzetelna i kompleksowa ocena związku czynników społeczno-demograficznych i środowiskowych ze stanem zdrowia populacji.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

 • Środki Unii Europejskiej: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.
 • Budżet państwa.


WARTOŚĆ PROJEKTU:
kwota 37 536 777,62 zł

ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ: kwota 31 764 202,07 zł

WSPÓŁFINANSOWANIE Z BUDŻETU: kwota 5 772 575,55 zł

Logo Fundusze Europejskie, Flaga dwukolorowa (Polski) NCBiR, Unia Europejska

01.05.2016 - 2023.12.31

TWIN

Opracowanie cyfrowego bliźniaka kotła energetycznego – TWIN

Opracowanie cyfrowego bliźniaka kotła energetycznego – TWIN

Przedmiotem projektu jest opracowanie cyfrowego bliźniaka przemysłowego kotła ciepłowniczego typu WP-70 z późniejszą możliwością dostosowania rozwiązania do innych modeli kotłów energetycznych i ciepłowniczych. Rozwiązanie będzie miało formę stanowiska operatorskiego nastawni, zostanie wyposażone w symulator procesów termodynamicznych kotła oparty na sztucznej inteligencji, automatykę odzwierciedlającą kluczowe regulatory kotła, system SCADA oparty na protokołach automatyki przemysłowej, oraz ekrany i manipulatory operatorskie. System będzie również gromadził w znacznej skali dane eksploatacyjne kotła rzeczywistego i wirtualnego, oraz umożliwiał szereg działań analitycznych. Rozwiązanie jest tworzone w szczególności dla zakładów energetycznych, uczelni i ośrodków szkolenia zawodowego. W warunkach pracy w zakładzie będzie wspomagało eksploatację kotła, jego diagnostykę i dozór, oraz pozwalało na testowanie i optymalizację układów generacji energii w warunkach niezagrażających pracy kotła rzeczywistego.

Rozwiązanie tworzone w ramach projektu pozwoli na:

 • zadawanie scenariuszowe parametrów paliwa i środ.
 • testowanie nastaw i scenariuszy pracy operatorów, w tym parametrów granicznych
 • doskonalenie metod nadzoru kotła i identyfikację dobrych praktyk
 • doskonalenie zawodowe operatorów
 • egzaminowanie operatorów i ocenę skuteczności ich pracy
 • szkolenie studentów kierunków energetycznych i cieplnych
 • wczesne wykrywanie anomalii w pracy kotła rzeczywistego (predictive maintenance)

EFEKTY

Docelowe rozwiązanie ma zapewniać wysokiej jakości symulacje pracy rzeczywistego kotła a przez to: możliwość optymalizacji eksploatacyjnej, testowania i wdrażania usprawnień, zwiększania bezpieczeństwa pracy ciepłowni lub elektrowni oraz doskonalenia zawodowego operatorów.Spodziewana jest poprawa dostępności kotła i wyższa niezawodność produkcji energii dzięki eliminacjiczęści błędów operatorskich oraz analizom typu predictive maintenance. W warunkach szkoleniowych rozwiązanie będzie poligonem edukacyjnym i badawczym dla przyszłych operatorów i inżynierów energetyki, pozwalając na doskonalenie umiejętności zawodowych, testowanie skrajnych scenariuszy i założeń optymalizacyjnych.

Wartość projektu: 5 512 343,75 PLN wkład Funduszy Europejskich: 4 812 075,00 PLN.2024.05.09 - 2024.07.31

Piknik naukowy

Opracowanie i przeprowadzenie pikników naukowych w związku z programem społecznej odpowiedzialności nauki w Instytutach Łukasiewicza

Opracowanie i przeprowadzenie pikników naukowych w związku z programem społecznej odpowiedzialności nauki w Instytutach Łukasiewicza

umowa nr 14/Ł-EMAG/ZP/2024 Wartość projektu: 45 200 PLN

realizacja od 09.05.2024 do 31.07.2024

Cele działania:

 • realizacja elementów strategii oraz planu działalności Sieci, dotyczących społecznej odpowiedzialności nauki, w tym kształtowanie świadomości na temat nowych technologii,
 • rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania nauką i znaczenia nauki i rozwoju technologii dla społeczeństwa oraz jej wpływu na poprawę jakości życia w Polsce,
 • nawiązanie i rozwijanie relacji z lokalną społecznością, poprzez zwiększenie
  dostępności działań Instytutu, z uwzględnieniem środowisk marginalizowanych,
 • zebranie doświadczeń we współpracy z dziećmi i młodzieżą w kontekście kolejnych działań z zakresu SON,
 • budowanie szerokiego środowiska wsparcia dla działań Sieci oraz inspirowanie i rozwój talentów na wczesnym etapie edukacji,
 • kształtowanie wizerunku zarówno Instytutu, jak i Sieci, jako instytucji
  zaangażowanych społecznie, zajmujących się dziedzinami nauki stanowiącymi atrakcyjną ścieżkę kariery.

flaga i godło z orłem

2023.11.15 - 2023.12.31

Drzwi Otwarte

Wdrażanie programu społecznej odpowiedzialności nauki w Instytutach Łukasiewicza, poprzez organizację wydarzenia „drzwi otwartych” dla uczniów lokalnych szkół.”

Wdrażanie programu społecznej odpowiedzialności nauki w Instytutach Łukasiewicza, poprzez organizację wydarzenia „drzwi otwartych” dla uczniów lokalnych szkół.”

Celem projektu jest organizacja w jednym z instytutów wydarzenia Drzwi otwartych dla lokalnej młodzieży szkolnej.

Celami działania są:

 • realizacja elementów strategii Sieci, dotyczących społecznej odpowiedzialności nauki,
 • zebranie doświadczeń w kontekście kolejnych zadań z zakresu SON,
 • nawiązanie i rozwijanie relacji z lokalną społecznością szkolną,
 • budowanie wizerunku zarówno Sieci, jak i instytutów, jako instytucji zaangażowanych społecznie, zajmujących się dziedzinami nauki stanowiącymi atrakcyjną ścieżkę kariery.

Projekt realizowany w konsorcjum:

 1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny
 2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
 3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 4. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
 5. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
 6. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 7. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny
Logotypy: Fundusze Europejskie, Flaga dwukolorowa (Polski), Śląskie, Unia Europejska

2019.10.17 - 2022.06.30

Radio

Śląskie Centrum Badań i Pomiarów dla Cyfrowych Systemów Łączności Radiowej

Śląskie Centrum Badań i Pomiarów dla Cyfrowych Systemów Łączności Radiowej – Radio

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: “ŚLĄSKIE CENTRUM BADAŃ I POMIARÓW DLA CYFROWYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ”, akronim RADIO.

Celem projektu jest budowa nowych stanowisk laboratoryjnych do badań parametrów widmowych najnowocześniejszych systemów łączności cyfrowej oraz wrażliwości urządzeń na pochodzące z zewnątrz sygnały radiowe o dużych natężeniach pola elektromagnetycznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 7 915 305,30 PLN

Logo Fundusze Europejskie, Flaga dwukolorowa (polski), Unia Europejska

2020.02.01 - 2023.12.31

Katalogi Administracji Publicznej

Katalogi Administracji Publicznej

Katalogi Administracji Publicznej

Cel projektu: Usprawnienie działania procesów back-office wspierających zintegrowaną informatyzację kraju w zakresie budowy e-usług publicznych:

Usprawnienie procesu zarządzania rozwojem e-usług publicznych w jednostkach administracji rządowej.
Udostępnienie referencyjnej bazy standardowych, spójnych, wiarygodnych, aktualnych, kompletnych, wysokiej jakości danych o instytucjach i usługach publicznych oraz o powiązanych z nimi wzorach dokumentów i zasobach informacyjnych Państwa na potrzeby portalu RP gov.pl, innych portali usługowych i systemów dziedzinowych realizujących e-usługi dla obywateli, przedsiębiorców, organizacji i urzędników.
Usprawnienie funkcjonowania podmiotów państwowych, poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych i wdrożenie usług cyfrowych.
Wzrost kompetencji pracowników administracji rządowej w zakresie usług publicznych, w tym świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawa ich kompetencji cyfrowych.
POPC.02.02.00-00-0036/19-00 „KATALOGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Beneficjent: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Wartość projektu: 44 552 760,30 PLN, w tym dofinansowanie: budżet państwa: 6 847 759,26 PLN, EFRR: 37 705 001,04 PLN

Logo Fundusze Europejskie, Flaga dwukolrowa (Polski), NCBiR, logo Unia Europejska

2019.10.01 - 2022.06.30

tSEC

Tytuł projektu: System bezpieczeństwa zasobów i procesów wspólnoty operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi on-line tSEC

System bezpieczeństwa zasobów i procesów wspólnoty operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi on-line tSEC

Celem projektu tSEC jest opracowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zasobów i procesów dla wspólnoty operatorów telekomunikacyjnych małej i średniej wielkości, zwanych tu operatorami lokalnymi (ISP – Internet Service Provider).

System tSEC obejmuje rozwiązania techniczne i organizacyjno-proceduralne realizujące dwa podstawowe obszary funkcjonalne:

Monitorowanie i analiza ruchu sieciowego pod kątem wykrywania zagrożeń oraz reagowania na nie w celu minimalizowania negatywnych następstw, czyli pełnienie roli SOC (Security Operation Center) dla wspólnoty operatorów ISP;
Wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania wspólnoty operatorów ISP w oparciu o analizę ryzyka (ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych).
Projekt obejmuje badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe.

EFEKTY

Rezultatem projektu tSEC będzie zintegrowany system bezpieczeństwa zasobów i procesów dla wspólnoty małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych łączący w sobie funkcje operacyjnego centrum bezpieczeństwa SOC o rozbudowanej funkcjonalności oraz wspomagania zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania w oparciu o analizę ryzyka (z uwzględnieniem ochrony danych osobowych wynikających z RODO).

Logo Fundusze Europejskie, Flaga dwukolrowa (Polski), NCBiR, logo Unia Europejska

2018.02.01 - 2020.04.30

CRZ

Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową
POIR.04.01.02-00-0024/17-00
CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie centralnego systemu informatycznego, umożliwiającego współpracę podmiotów w celu wspólnej oceny i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej (zgodnie z art. 4. Rozp. UE 1078/2012). System będzie bazował na wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorstwami związanymi z branżą kolejową i będzie wspierał ocenę zagrożeń i wsparcie decyzji (Decision Support System – DSS) odnośnie doboru zabezpieczeń. 

Wsparcie to będzie realizowane poprzez:

 • agregowanie informacji w ramach centralnej bazy wiedzy;
 • wypracowanie i udostępnienie mechanizmów analizy i budowania powiązań pomiędzy elementami gromadzonymi w bazie wiedzy; na ich podstawie przedsiębiorstwa będą mogły przygotowywać zestawienia (raporty) na potrzeby własnych systemów zarządzania bezpieczeństwem (ang. Safety Management Systems – SMS) i systemów zarządzania utrzymaniem (ang. Maintenance Management System – MMS);
 • wypracowanie wspólnych narzędzi do prowadzenia analiz ryzyka, zintegrowanych z bazą wiedzy a wykorzystujących powiązania między danymi (w tym wymaganiami prawnymi);
 • utworzenie grupy ekspertów oraz opracowanie dla niej funkcji wsparcia z zakresu wielokryterialnych metod analizy decyzji (Multi-Criteria Decision Analysis –MCDA), umożliwiających wspólną ocenę problemów bezpieczeństwa kolejowego.

Wyniki projektu będą miały istotny wpływ na poprawę efektywności stosowania procedur SMS i MMS w transporcie kolejowym, poprawę jakości ocen i analiz zagrożeń oraz zwiększenie skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych. Osiągnięte to będzie dzięki wsparciu ze strony grupy ekspertów i wykorzystaniu bazy wiedzy udostępniającej dane z całej branży na temat zagrożeń, metod przeciwdziałania i naprawy skutków zdarzeń. Użytkownikami systemu będą firmy realizujące przewozy pasażerskie i towarowe, firmy zarządzające infrastrukturą i utrzymaniem taboru, regulatorzy rynku, zarządy firm kolejowych, osoby odpowiadające za bezpieczeństwo i użytkownicy systemów SMS i MMS.

PLANOWANY EFEKT:

 • baza wiedzy przechowująca informacje konieczne do prowadzenia analiz ryzyka uzupełniona o informacje o rzeczywistych zdarzeniach i ich skutkach, które wystąpiły w przeszłości
 • dostęp do zanonimizowanych danych przechowywanych w bazie wiedzy dla uczestników rynku kolejowego; umożliwienie tworzenia na ich podstawie raportów i zestawień;
 • dostęp do rejestru przepisów, zawierającego aktualnie obowiązujące akty prawne, regulacje i rozporządzenia
 • Zaawansowany analizator ryzyka, wykorzystywany przez użytkowników systemu oraz forum ekspertów dotyczące bezpieczeństwa kolejowego;
 • forum ekspertów –ciało doradcze składające sie z reprezentantów kilku wybranych przedsiębiorstw kolejowych, mających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa kolejowego. Umożliwienie korzystania z konsultacji i porad forum ekspertów dla użytkowników systemu. Umożliwienie wspólnego prowadzenia analizy dotyczącej bezpieczeństwa przez użytkowników systemu i forum ekspertów;
 • powiadamianie o zagrożeniach użytkowników systemu za pomocą różnych mediów, m.in. e-mail, SMS, MMS;
 • system udostępniony w chmurze.
Logo Fundusze Europejskie, Flaga dwukolrowa (Polski), NCBiR, logo Unia Europejska

2018.04.01 - 2020.08.31

B3S

Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem dla lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową
POIR.04.01.04-00-0010/17
Tytuł: „Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem dla lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych”.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem zintegrowanego z systemem informatycznym klasy B/OSS (Business/Operations Support System) dedykowanego dla małego lub średniego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. System obejmować będzie komponenty zarządzania ryzykiem na poziomie:

 • statycznym – periodyczna analiza ryzyka w środowisku eksploatacyjnym i adaptacja systemu zabezpieczeń do zmian zachodzących w tym środowisku;
 • dynamicznym – bieżąca analiza ryzyka (real-time risk management), reagowanie na wydarzenia i korygowanie systemu zabezpieczeń.

System zapewni także możliwość ostrzegania i wymiany informacji z innymi podmiotami, w tym nadrzędnymi centrami bezpieczeństwa (CSIRT – Computer Security Incident Response Team, CERT – Computer Emergency Response Team) oraz współpracę z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej. Osiągnięcie celu projektu wymaga przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dla szczegółowego zdefiniowania i walidacji opracowanych komponentów i interfejsów oraz zapewnienia ich zgodności z nowymi regulacjami unijnymi (General Data Protection Regulation, NIS – Network and Information Systems Directive 2016/1148, eIDAS – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym) a także Strategią Cyberbezpieczeństwa RP.

PLANOWANY EFEKT:
Wyniki prac B+R i stworzony na ich podstawie produkt wesprze przede wszystkim firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynku operatorów telekomunikacyjnych zlokalizowanych na terenie kraju. Dążeniem Konsorcjum, jest stworzenie na podstawie wyników badań takiego produktu, który wpisując się w potrzeby lokalnych operatorów telekomunikacyjnych zostanie wykorzystany komercyjnie w gospodarce. Wyniki prac przewidzianych w projekcie zostaną rozpowszechnione głównie w skali kraju, a także planuje się na rynkach zagranicznych, m.in. kraje Europy Wschodniej.
System B3S będzie dystrybuowany w trzech modelach:

 • tradycyjny indywidualny (instalowany dla potrzeb jednego operatora obsługującego powyżej 10 tyś. abonentów),
 • tradycyjny wielopodmiotowy (instalowany dla potrzeb wielu operatorów obsługujących do 10 tyś. abonentów),
 • usługowy SaaS (Service as a Service – instalowany dla potrzeb wielu operatorów obsługujących zarówno do 10 tyś. abonentów jak i powyżej).

W wyniku prac badawczych będą identyfikowane i korygowane obszary dotyczące użyteczności systemu w danym modelu, gdyż mogą okazać się kluczowe dla decyzji klienta o wyborze konkretnego rozwiązania.

01.05.2016 - 31.01.2019

OPTIMA

Zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (g3) o podwyższonych parametrach znamionowych poprzez wprowadzenie systemu nadzoru pracy oraz nowatorskiego rozwiązania minimalizującego skutki zwarcia łukowego

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową
POIR.04.01.04-00-0073/15

Tytuł: „Zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (g3) o podwyższonych parametrach znamionowych poprzez wprowadzenie systemu nadzoru pracy oraz nowatorskiego rozwiązania minimalizującego skutki zwarcia łukowego”.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie i wykonanie rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (alternatywnie gazem g3) o zwiększonych parametrach znamionowych, podwyższonej niezawodności i bezpieczeństwie obsługi. Zwiększenie niezawodności pracy rozdzielnicy w izolacji gazowej osiągnie się przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, w tym systemu kontroli parametrów pracy.

PLANOWANY EFEKT:

 • optymalizacja izolacji rozdzielnic w izolacji gazowej SF6 (g3), stwarzając wytyczne do jej wymiarowania,
 • minimalizacji gabarytów pól rozdzielczych i całych rozdzielnic decydujących o gabarytach budowli kubaturowych, w których takie rozdzielnice będą stosowane,
 • podwyższenia bezpieczeństwa obsługi tych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń w stanach wewnętrznych zwarć łukowych,
 • podwyższenia niezawodności pracy i bezobsługowości w długich resursach czasowych (obniżenie kosztów eksploatacji),
 • zwiększenia dopuszczalnej obciążalności prądowej w warunkach chłodzenia gazem izolacyjnym SF6 lub g3 (przedział aparaturowy) i przy izolacji stałej (przedział szynowy) zapewniające obniżkę kosztów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 307 875,84 PLN.
w tym dofinansowanie 5 226 569,26 PLN.

W skład konsorcjum wchodzą:

 • ELEKTROBUDOWA SA – LIDER
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • KIZO Sp. z o.o. Sp. K.
Logo Fundusze Europejskie, Flaga dwukolorowa (Polski) NCBiR, Unia Europejska

2021.04.01 - 2023.12.31

KOCIOŁ PYŁOWY

Opracowanie automatycznego układu opartego na sztucznej inteligencji do poprawy ekonomiki kotła dla zmiennych obciążeń, akronim KOCIOŁ PYŁOWY

Opracowanie automatycznego układu opartego na sztucznej inteligencji do poprawy ekonomiki kotła dla zmiennych obciążeń, akronim KOCIOŁ PYŁOWY.

Projekt ma stanowić odpowiedź na wyzwanie energetyki, jakim jest poprawa sprawności kotła przy możliwie szerokim zakresie obciążenia jednostki. Zwiększenie elastyczności bloków węglowych jest bardzo ważnym zagadnieniem, ponieważ pełnią one coraz częściej funkcję regulacyjną w systemie.

Wynikiem projektu ma być autonomiczny system, odpowiedzialny za dawkowanie cieczowego modyfikatora procesu spalania do pyłoprzewodu kotła pyłowego. Sterowanie systemem dawkującym modyfikator, ma być prowadzone w oparciu o własny:
– układ pomiaru stopnia przemiału pyłu węglowego; – zespół skanerów płomienia. Do zrealizowania celu konieczne jest przeprowadzenie BP i PR. W pierwszej kolejności zakłada się przeprowadzenie prac instalacyjnych na obiektach rzeczywistych, związanych z montażem modułu wizyjnego i pomiarowego przemiału pyłu węglowego oraz przeprowadzenie pomiarów bazowych określających parametry wejściowe kotła przy wybranych obciążeniach kotła.

Zadanie to wymaga dobrania odpowiedniej geometrii pomiarowej instalowanych modułów. Istotny jest dobór sondy trybo elektrycznej, jej położenia wraz z towarzyszącymi podzespołami modułu. Ważne jest także odpowiednie rozlokowanie skanerów płomienia, jak i dobór parametrów ich działania. Na podstawie danych wejściowych i wyjściowych uzyskanych przy różnych obciążeniach kotła, realizowane będą prace prowadzące do przygotowania modelu sterownika systemu intensyfikacji spalania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W zagadnieniu sterowania procesem zakłada się wykorzystanie technik sztucznej inteligencji, w zakresie: uczenia maszynowego, logiki rozmytej i sztucznych sieci neuronowych. Model sterownika, przekształcony następnie w prototyp, zostanie poddany badaniom funkcjonalnym i konstruktorskim. Po zainstalowaniu systemu wraz ze sterownikiem nastąpi jego kalibracja. Kolejnym zadaniem będzie przeprowadzenie badań eksploatacyjnych na kotle oraz weryfikacja efektywności dawkowania modyfikatora z wykorzystaniem metod referencyjnych.

Wartość projektu: 9 967 305.10 PLN wkład Funduszy Europejskich: 7 901 480.10 PLN.

Fundusze Europejskie, Flaga dwukolorowa (Polski), Unia Europejska

2021.05.01 - 2022.12.31

AnkietyPJM

Dostępne narzędzie do prowadzenia badań ankietowych w środowisku osób niesłyszących.

Tytuł projektu: Dostępne narzędzie do prowadzenia badań ankietowych w środowisku osób niesłyszących.

Efektem realizacji będzie opracowanie narzędzia badań ankietowych dedykowanych niesłyszącym respondentom.
Pozwoli to na włączenie osób niesłyszących posługujących się językiem migowym do życia publicznego poprzez umożliwienie wyrażania własnych opinii w badaniach różnego typu (np. naukowych, opinii publicznej, sektora przemysłu itp.) oraz oddziaływania na życie społeczne poprzez udzielenie własnego głosu. Innowacja ta pozwoli na rozwiązanie problemu społecznego, związanego z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej (np. podczas konsultacji społecznych, udzielania rekomendacji, opiniowania projektów, podejmowania decyzji dotyczących polityk lokalnych itp.) dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej percepcji.
Opracowanie dostępnego cyfrowo i komunikacyjnie narzędzia pozwoli na aktywną partycypację w wyżej wymienionych aktywnościach publicznych

Wartość projektu: 49 600 PLN

2021.06.01 - 2022.09.30

ROLAP-ML

Koncepcja Relational On-Line Analytical Processing bazująca na symbolicznych metodach maszynowego uczenia – ROLAP-ML

Koncepcja Relational On-Line Analytical Processing bazująca na symbolicznych metodach maszynowego uczenia – ROLAP-ML.

Forma finansowania: dotacja celowa

Całkowity koszt realizacji Projektu badawczego wynosi 498 325,00 zł.
Dotacja celowa na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 398 660,00 zł.

Projekt ma na celu zastosowanie metod maszynowego uczenia, w szczególności metod wykrywania wzorców danych, do automatyzacji z możliwością zachowania interakcji z użytkownikiem procesu poszukiwania silnych i ukierunkowanych na wstępne hipotezy użytkownika zależności w bazach danych. Rozwinięte zostaną metody automatycznego podsumowywania danych dla różnego rodzaju problemów eksploracyjnych m.in. problem opisu grup (klasyfikacja w tym subgroup discovery), objaśniania zmian wartości zmiennej(ych) (regresja, analiza przeżycia i analiza niezawodności), objaśniania różnic pomiędzy grupami (tzw. constrast set mining), objaśnienie sytuacja wyjątkowych (m.in. exception rule mining) oraz problem planowania akcji. Badania w tym kierunku prowadzone są w zespole realizatorów od wielu lat. Rozwój i opracowanie nowych metod ukierunkowane będą na możliwość uruchamiania ich w środowiskach obliczeń rozproszonych.

W ramach projektu wykonane zostaną prace eksperymentalne – analiza zbiorów benchmarkowych (z repozytoriów Kaggle i UCI) oraz 3 analizy typu proof-of-concept pokazujące użyteczność opracowanych metod. W efekcie opracowany zostanie zbiór narzędzi, który w sposób automatyczny lub w interakcji z użytkownikiem przeszukuje bazy danych w kierunku odkrywania w nich interesujących zależności. Interakcje z użytkownikiem realizowane będą poprzez specjalny język definiowania hipotez.

2022.11.25 - 2023.02.28

PRAWO

Obsługa prawa w Łukasiewiczu w zakresie wprowadzenia innowacji organizacyjnej – wdrożenia modelu obsługi prawnej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz, z uwzględnieniem odrębności Centrum oraz poszczególnych Instytutów Łukasiewicza – PRAWO

Obsługa prawa w Łukasiewiczu w zakresie wprowadzenia innowacji organizacyjnej – wdrożenia modelu obsługi prawnej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz, z uwzględnieniem odrębności Centrum oraz poszczególnych Instytutów Łukasiewicza – PRAWO

Wsparcie działań Centrum Łukasiewicz w ramach realizacji projektu Obsługa prawa w Łukasiewiczu w zakresie wprowadzenia innowacji organizacyjnej – wdrożenia modelu obsługi prawnej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz, z uwzględnieniem odrębności Centrum oraz poszczególnych Instytutów Łukasiewicza – PRAWO

Celem projektu wsparcie działań Centrum Łukasiewicz w ramach realizacji projektu Obsługa prawa w Łukasiewiczu w zakresie wprowadzenia innowacji organizacyjnej – wdrożenia modelu obsługi prawnej dla Sieci Badawczej Łukasiewicz, z uwzględnieniem odrębności Centrum oraz poszczególnych Instytutów Łukasiewicza.

Projekt realizowany w konsorcjum:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
Okres realizacji: 25.11.2022 – 28.02.2023

NCBiR, Flaga dwukolorowa (Polski), Godło z orłem.

2021.03.01 - 2023.09.30

Awatar2PJM

Szkieletowy system automatycznego tłumacza na Polski Język Migowy wykorzystujący mechanizm wirtualnej postaci ludzkiej.

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG
Nr umowy: GOSPOSTRATEG-IV/0002/2020

Nazwa zadania: Szkieletowy system automatycznego tłumacza na Polski Język Migowy wykorzystujący mechanizm wirtualnej postaci ludzkiej.

Celem projektu jest opracowanie szkieletowego rozwiązania pozwalającego na translację wypowiedzi w języku polskim na język migowy z wykorzystaniem wirtualnej postaci ludzkiej. Innowacyjność rozwiązania polega na uwzględnieniu emocji i elementów pozawerbalnych wypowiedzi w wizualizacji gestów. Rozwiązanie zwiększy aktywność oraz wpłynie na likwidację barier społecznych osób głuchych, poprzez zapewnienie im narzędzia wspomagającego komunikację w ich rodzimym języku (Polski Język Migowy, PJM).

Dofinansowanie: 7 989 437,50 PLN

Całkowita wartość: 7 989 437,50 PLN

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2019.12.19 - 2020.02.29

AwatarPJM

Badania nad możliwościami zwiększenia czytelności wypowiedzi w Polskim Języku Migowym przez animowaną wirtualną postać

Badania nad możliwościami zwiększenia czytelności wypowiedzi w Polskim Języku Migowym przez animowaną wirtualną postać.

AwatarPJM
Celem projektu jest zbadanie możliwości opracowania rozwiązania pozwalającego na prezentację wypowiedzi w Polskim Języku Migowym PJM przez wirtualną postać ludzką. Animacja wirtualnej postaci będzie uwzględniać wyrażanie emocji i elementów pozawerbalnych wypowiedzi
w wizualizacji gestów. Postawą podjęcia badań jest potrzeba opracowania rozwiązania, które zwiększy czytelność przekazu dostarczanego
za pomocą wirtualnej postaci oraz wpłynie na likwidację barier społecznych osób głuchych, poprzez zapewnienie im narzędzia wspomagającego komunikację w ich naturalnym języku (PJM). Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu odpowiedzą na szereg pytań związanych
ze skutecznością prezentacji wypowiedzi przez wirtualne postacie w zakresie języka migowego. Również wyniki badań wskażą czy przy obecnym stanie techniki uzasadnione jest prowadzenie dalszych badań, mających na celu doprowadzenie do automatyzacji procesu wyrażania treści w PJM przez wirtualne postacie.

Podsumowanie:

Data rozpoczęcia projektu: 1 marca 2019 r.
Data zakończenia projektu: 29 lutego 2020 r.
Kwota dofinansowania: 279 039,47 PLN

logo NCBiR

2017.03.01 - 2020.12.31

RegSOC

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego

RegSOC – Projekt „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” (RegSOC) ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym poprzez przygotowanie i prototypowe uruchomienie centrum cyberbezpieczeństwa na użytek podmiotów publicznych, z możliwością rozszerzenia na podmioty niepubliczne.

Najważniejszy obszar badawczy projektu to poszerzenie źródeł danych o zdarzeniach zachodzących w sieci i wypracowanie rozwiązań skuteczniej wykrywających zagrożenia. Do typowo wykorzystywanych metod dołączona zostanie analiza anomalii w ruchu sieciowym, analiza publicznych źródeł tekstowych oraz wykrywanie kampanii spamowych. Oprócz rozwiązań technicznych projekt kładzie nacisk na udostępnienie kanałów i określenie zasad komunikacji między podmiotami na poziomie regionalnym i centralnym zaangażowanymi w budowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Pozwoli to na uzyskanie wyższego poziomu zabezpieczeń, wprowadzenie procedur ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niekorzystnych oraz opracowanie sposobów szerszej ochrony przed ich skutkami. Projekt umożliwi przygotowanie wzorcowego rozwiązania, następnie adaptowanego i rozszerzanego na kolejne regiony Polski.

Kierownik projektu w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG – Dr hab. inż. Andrzej Białas prof nadzw. EMAG

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • Opracowanie rozwiązania sprzętowo-programowego stosowanego w punkcie klienckim – miejscu przyłączenia wewnętrznej sieci informatycznej podmiotu do sieci publicznej (część kliencka – lokalna),
 • Opracowanie systemu organizacyjnego i oprogramowania dla funkcjonowania regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa integrujących urządzenia klienckie z danego obszaru (część regionalna),
 • Opracowanie mechanizmów integracji centrów regionalnych RegSOC z podmiotem centralnym – CSIRT NASK i NPC (Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa).

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska (Lider), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB), Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Realizacja projektu została podzielona na fazę badawczą oraz fazę przygotowania do wdrożenia, które obejmują łącznie 7 zadań.
Politechnika Wrocławska odpowiada za opracowanie rozwiązania dla regionu (platformy oraz procedur organizacyjnych i operacyjnych), metod analizy zagrożeń i prototypowania oraz za przygotowanie do wdrożenia.
NASK-PIB odpowiada za opracowanie mechanizmów integracji na poziomie centralnym, (proceduralnych
i technicznych) oraz uczestniczy w opracowaniu rozwiązań regionalnych. Stanowi również wsparcie w komunikacji i współpracy z NC Cyber, CERT Polska.
ITI EMAG odpowiada za uwzględnienie wymagań podmiotów niepublicznych oraz uczestniczy w opracowaniu metod analizy zagrożeń.

REZULTATY PROJEKTU

Rozwiązania technologiczne:

 • Klienckie rozwiązanie cyfrowo – sprzętowe dedykowane dla instytucji publicznych,
 • Platforma monitorowania bezpieczeństwa cyfrowego na potrzeby RegSOC,
 • Model organizacyjno-proceduralny funkcjonowania regionalnych centrów we współpracy z CSIRT NASK oraz wewnętrzne oprogramowanie integrujące RegSOC z NPC.

Rezultaty wdrożeniowe:

 • Modelowe centrum RegSOC przy Politechnice Wrocławskiej z komponentami klienckimi wdrożonymi u zainteresowanych podmiotów,
 • Raport z realizacji projektu wskazujący na możliwości techniczne i gospodarcze szerokiego wdrożenia na rynek (w tym międzynarodowy) opracowanego rozwiązania.


Korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Oszczędności wynikające z zastąpienia w sektorze publicznym rozwiązań komercyjnych systemem opracowanym w ramach niniejszego projektu,
 • Poprawa jakości i niezawodności cyfrowych usług publicznych oraz możliwość świadczenia ich bardziej zaawansowanych form,
 • Oszczędności wynikające z unikania kar administracyjnych i kosztów odszkodowań wynikających z naruszeń bezpieczeństwa danych,
 • Łatwiejsze, sprawniejsze i niezakłócone korzystanie z szeregu dostępnych dla obywateli i firm cyfrowych usług publicznych w kontaktach z e-administracją,
 • Łatwiejszy dostęp do usług administracji publicznej, poprawa wizerunku urzędu.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.

Podsumowanie:

Data rozpoczęcia projektu: 1 marca 2018 r.
Data zakończenia projektu: 28 lutego 2021 r.
Lider projektu: Politechnika Wrocławska
Wartość projektu: 12 779 289 PLN w tym dofinansowanie 12 739 809 PLN

Publikacje / Publications:

 1. Białas A., Michalak M., Flisiuk B.: Anomaly Detection in Network Traffic Security Assurance, (Proceedings of the 14th International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX) Advances in Intelligent Systems and Computing, 987:46-56, 2020 (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19501-4_5)
 2. Michalak M., Wawrowski Ł., Sikora M., Kurianowicz R., Kozłowski A., Białas A.: Outlier Detection in Network Traffic Monitoring, (Proceedings of the 10th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods – Volume 1: ICPRAM), ISBN 978-989-758-486-2, pages 523-530, 2021 (https://www.scitepress.org/Papers/2021/102382/102382.pdf)
 3. Michalak M., Wawrowski Ł., Sikora M., Kurianowicz R., Kozłowski A., Białas A.: Open-source-based Environment for Network Traffic Anomaly Detection, (Proceedings of the 16th International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX), Advances in Intelligent Systems and Computing, 1389:284-295, 2021 (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-76773-0_28)
 4. Wawrowski Ł., Michalak M., Białas A., Kurianowicz R., Sikora M., Uchroński M., Kajzer A.: Detecting Anomalies and Attacks in Network Traffic Monitoring with Classification Methods and XAI-based Explainability, Procedia Computer Science, 192:2259-2268, 2021 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921017361)
  Dostępne dane / Available Datasets

RegSOC-KES2021 (https://chmura.ibemag.pl/share.cgi?ssid=0ZJYGJK)

Logo NCBiR

2018.03.01 - 2022.06.30

KSO3C

Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria 

KSO3C

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Cyberbezpieczeństwo i Cyfrowa Tożsamość – CyberSecIdent.

Tytuł: Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria – (KSO3C)

Projekt KSO3C jest wspólnym przedsięwzięciem trzech jednostek naukowo – badawczych funkcjonujących pod nadzorem Ministra Cyfryzacji: Instytutu Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (Lider Konsorcjum), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Nr umowy CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018

Kierownik projektu ze strony Instytutu Łączności – Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz
Ze strony Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej – Paweł Kostkiewicz
Ze strony Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG – Mgr inż. Dariusz Rogowski

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie w Polsce schematu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa i prywatności produktów informatycznych na zgodność z powszechnie uznawaną normą oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego: PN – ISO/IEC 15408 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych, powszechnie znanej jako „Common Criteria”. Norma zawiera szereg wymagań dotyczących konstruowania i oceny zabezpieczeń produktów informatycznych. Zabezpieczenia te cechuje uzasadniony poziom pewności do efektywności i skuteczności zabezpieczeń, co potwierdzane jest w toku niezależnej oceny wykonywanej przez licencjonowane laboratoria oceniające.
W wyniku realizacji projektu powstaną w Polsce dwa laboratoria oceny bezpieczeństwa działające w IŁ-PIB oraz ITI EMAG. Laboratoria będą nadzorowane przez jednostkę certyfikacyjną w NASK-PIB, która będzie wydawać certyfikaty dla produktów IT, które pozytywnie przeszły proces oceny.
Certyfikaty zgodności z Common Criteria dla ocenionych produktów informatycznych, wydawane w ramach polskiego schematu, będą uznawane przez najbardziej zaawansowane gospodarczo kraje Unii Europejskiej i świata.
Polski system oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów i usług teleinformatycznych wpisuje się w działania Komisji Europejskiej skierowane na utworzenie europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

PLANOWANE EFEKTY:

Główne produkty projektu obejmują m.in.:

 • Przygotowane organizacyjnie, proceduralnie i technicznie do działań operacyjnych dwa laboratoria w IŁ-PIB i ITI EMAG dokonujące oceny zgodności, które uzyskają akredytację na zgodność z normą PN-EN ISO 17025.
 • Przygotowaną organizacyjnie i proceduralnie do działań operacyjnych jednostkę certyfikującą w NASK-PIB, która uzyska akredytację na zgodność z normą PN-EN ISO 17065.
 • Certyfikaty zgodności z Common Criteria dla co najmniej dwóch produktów informatycznych poddanych ocenie w laboratoriach oceniających.
 • Schemat oceny i certyfikacji gotowy operacyjnie do wydawania certyfikatów zgodnych z Common Criteria na poziomie EAL 1-4.


Wartość projektu: 24 322 325,28 PLN w tym dofinansowanie 24 164 009,28 PLN


https://www.kso3c.pl

Logo NCBiR

2018.01.01 - 2020.09.30

POM-PY

Opracowanie prototypu systemu bieżącego pomiaru stopnia przemiału pyłu węglowego w kotłach pyłowych

POM-PY

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER VIII

Tytuł: „Opracowanie prototypu systemu bieżącego pomiaru stopnia przemiału pyłu węglowego w kotłach pyłowych” – POM-PY
Nr umowy LIDER/20/0119/L-8/16/NCBR/2017
Kierownik projektu: dr inż. Jarosław Smyła

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie prototypu systemu określającego w sposób ciągły średni rozmiar cząstki przepływającego pyłu węgla kamiennego w rurociągu instalacji paleniskowej kotła pyłowego do palnika. Proponowane rozwiązanie doskonale trafia w potrzeby rynku. W elektrowniach i elektrociepłowniach, występuje problem równomiernego rozdziału ilościowego i jakościowego pyłu o odpowiedniej granulacji. Niezgodne z założeniami konstrukcyjnymi kotła przygotowanie paliwa, prowadzi do nieprawidłowego procesu spalania. Rosnące wymagania dotyczące ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska wytwarzanych w kotłach energetycznych opalanych węglem kamiennym, a także dążenie do zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (a więc zmniejszenie strat spalania paliw stałych) implikują konieczność kontroli procesu i bieżącą regulację wielu parametrów kotła, ale także i paliwa. Mimo podejmowanych różnych prób, na świecie brakuje skutecznej metody do pomiarów ciągłych tego typu parametru. Nowatorskie podejście do zagadnienia, polega na integracji różnych technik pomiarowych z zastosowaniem inteligentnego algorytmu. Zakłada się pomiar: prędkości przepływu mieszaniny, gęstości mieszaniny, ładunku elektrostatycznego i temperatury. W oparciu o powyższe pomiary zostanie przygotowany odpowiedni algorytm umożliwiający pomiar przemiału pyłu węglowego.

PLANOWANE EFEKTY:
Efektem końcowym pracy ma być autonomiczny system bieżącego (on-line) monitorowania stopnia przemiału pyłu węglowego. Przyszłe wykorzystanie systemu w automatyce procesu spalania wpłynie na mniejsze zużycie paliwa przez kotły pyłowe i zmniejszenie emisji NOx.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 186 135,64 PLN
w tym dofinansowanie 1 186 135,64 PLN.

2017.06.01 - 2021.09.30

WILDCAT

Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych

WILDCAT

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dla Przemysłu Metali Nieżelaznych CuBR, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A.
Tytuł: „Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych”.

CEL PROJEKTU:

Koncepcja projektu opiera się na opracowaniu kompleksowego rozwiązania systemowego zapewniającego łączność bezprzewodową w podziemnych wyrobiskach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i transmisji danych w obszarze frontu eksploatacyjnego w systemie komorowo-filarowym. Proponowane rozwiązanie ma na celu zapewnienie łączności radiotelefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej dla frontów wydobywczych, tras ruchu maszyn górniczych, komór mechanicznych i górniczych oraz innych miejsc niebezpiecznych, gdzie zastosowanie rozwiązań opartych na łączności przewodowej jest niemożliwe. Proponowane rozwiązanie będzie zapewniało pełne pokrycie radiowe w zakładanym rejonie wyrobisk, przy zastosowaniu bezprzewodowych i autonomicznych (zasilanych akumulatorowo) urządzeń nadawczoodbiorczych.
Teletransmisja nowego systemu łączności i transmisji danych z rejonu frontów eksploatacyjnych na powierzchnię oparta będzie o systemy hybrydowe, czyli radiowo-przewodowe.

PLANOWANE EFEKTY:

W ramach projektu opracowany zostanie innowacyjny, zintegrowany system radiokomunikacyjny zapewniający łączność, transmisję danych i sygnałów ostrzegawczych w wyrobiskach komorowo-filarowych na froncie eksploatacyjnym. Proponowane rozwiązanie ma na celu zbudowanie systemu radiokomunikacyjnego, funkcjonującego w tych rejonach kopalni, gdzie zastosowanie rozwiązań opartych na łączności przewodowej jest niemożliwe.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 029 260 PLN
w tym dofinansowanie 2 471 036,25 PLN.

W skład konsorcjum wchodzą:

 • KGHM CUPRUM sp. z o.o.
 • Centrum-Badawczo-Rozwojowe
 • Instytut Technik Innowacyjnych
 • EMAG
 • Politechnika Śląska
 • Sevitel sp. z o.o.
Logo NCBiR

2017.03.01 - 2021.06.30

PersonALL

Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce

PersonALL

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.

Tytuł: „Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce”.

CEL PROJEKTU:
Projekt PersonALL obejmuje badania nad molekularnym rozpoznawaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci, pod kątem personalizacji leczenia. Planowane ultranowoczesne badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników prognostycznych. Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Celem projektu jest również zgromadzeniem materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów ukleinowych).

PLANOWANE EFEKTY:
Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ALL u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy wyników leczenia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 13 738 483 PLN
w tym dofinansowanie 13 506 515 PLN.


W skład konsorcjum wchodzą:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – lider
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Netology sp. z o.o.
Logo NCBiR

2017.03.01 - 2021.06.30

SEISMOBILE

Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych

SEISMOBILE

Umowa nr UOD-DEM-1-303/001. Projekt pn. : Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych” w ramach przedsięwzięcia pilotażowego NCBR pn.” Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” finansowanego ze środków krajowych NCBR. Projekt realizowany w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii EMAG – lider oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

CEL PROJEKTU:
Projekt miał na celu opracowanie innowacyjnego mobilnego sejsmicznego systemu SEISMOBILE do diagnostyki podłoża gruntowego budowli drogowych.
Głównym celem projektu było opracowanie krajowej konstrukcji sejsmicznego systemu mobilnego do diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych. System ten w porównaniu do znanych na świecie charakteryzuje się wykorzystaniem najnowszych technologii przemysłowych ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania pozyskiwania, gromadzenia i transmisji dużej liczby sejsmicznych danych pomiarowych z dużą dynamiką rejestracji oraz sposobu wzbudzania fal sejsmicznych.

PLANOWANE EFEKTY:
Efektem było nowe mobilne źródło drgań na bazie dodatkowego pojazdu typu Quad z zamocowanym opcjonalnie wibratorem lub urządzeniem typu automatycznego młotka, zdalnie zsynchronizowanego z jednostką centralną. Mobilny system umożliwił precyzyjne pozycjonowanie przemieszczanych zestawów pomiarowych z wykorzystaniem systemu GPS.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 938 523,00 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:: 5 288 543,00 PLN.

WWW: seismobile.cttemag.com.pl

Logo NCBiR

2017.01.01 - 2019.06.30

BSHC

Opracowanie nowego typu bezprzewodowej sieci hybrydowych czujników do monitorowania ruchu pojazdów i pieszych wraz z algorytmami transmisji danych i lokalizacji obiektów

BSHC

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER VII

Tytuł: „Opracowanie nowego typu bezprzewodowej sieci hybrydowych czujników do monitorowania ruchu pojazdów i pieszych wraz z algorytmami transmisji danych i lokalizacji obiektów” – BSHC
Nr umowy LIDER/18/0064/L-7/15/NCBR/2016
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Bernaś

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie sieci sensorowej oraz autonomicznych modularnych węzłów zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych.

PLANOWANE EFEKTY:
Opracowana sieć umożliwi pozyskiwanie danych dla systemu sterowania ruchem lub może działać autonomicznie w celu monitorowania, zbierania informacji o ruchu i klasie pojazdów na poszczególnych pasach ruchu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 181 735,00 PLN
w tym dofinansowanie 1 181 735,00 PLN.

2017.01.01 - 2018.08.31

OpenIoTBC

Innowacyjny nadajnik sygnałów cyfrowych wykonany w technologii SoC zgodnie z ideą otwartego sprzętu i Internetu Rzeczy

OpenIoTBC

Umowa nr LIDER/26/0076/L-7/15/NCBR/2016. Projekt pn. : ”Innowacyjny nadajnik sygnałów cyfrowych wykonany w technologii SoC zgodnie z ideą otwartego sprzętu i Internetu Rzeczy” finansowany ze środków krajowych NCBR.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wykonanie nadajnika służącego do emisji sygnałów cyfrowych zgodnego ze standardami DVB-T, DVB-T2, DAB, DAB+,DMB, HDRADIO w paśmie BAND III (174MHz -240MHz). Proponowane rozwiązanie zostanie wykonane zgodnie z ideą „Inteligentnego Urządzenia”, które będzie miało możliwość aktualizacji części odpowiedzialnej za przetwarzanie sygnałów cyfrowych na poziomie układu programowalnego.

PLANOWANE EFEKTY:
Planowanym efektem będzie usprawnienie wdrażanych nowych standardów radiofonicznych i telewizyjnych poprzez:

 • minimalizację kosztów wdrożenia;
 • dostosowanie się urządzenia do potrzeb i nowych usług w radiodyfuzji;
 • elastyczność polegająca na możliwości implementowania różnych rozwiązań oraz projektów z rodziny wolnego oprogramowania.

Odbiorcami projektu będą wszystkie podmioty związane z rynkiem mediów w Polsce i na świecie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 179 048,91 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 179 048,91 PLN.

Logo NCBiR

2015.06.01 - 2018.01.31

AudioMovie

Kino dla wszystkich

AudioMovie

Umowa nr IS-2/110/NCBR/2015. Projekt pn. : „Kino dla wszystkich” finansowanego w ramach programu Innowacje Społeczne przez NCBR. Projekt realizowany w konsorcjum z:

 • Fundacją Siódmy Zmysł – lider,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Maria Magdalena Gierat „Kino Pod Baranami”,
 • Fundacja Na Rzecz Audiodeskrypcji „Katarynka”,
 • Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie rozwiązania w postaci kompletnej platformy umożliwiającej tworzenie, publikowanie i rozpowszechniane audiodeskrypcji i audionapisów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, w skład której wejdą:

 • ogólnodostępna aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android i/lub iOS umożliwiająca odsłuch ścieżki audiodeskrypcji lub audionapisów na własnym urządzeniu użytkownika,
 • edytor do przygotowania skryptów AD i AS,
 • usługa do publikacji, zarządzania oraz udostępniania skryptów audiodeskrypcji przez instytucje kultury.

PLANOWANE EFEKTY:
Planowanym efektem jest stworzenie kompletnego systemu AudioMovie do tworzenia i udostępniania audiodeskrypcji i audionapisów. Zakłada się, że pracowane rozwiązanie w swym zakresie wspierać będzie zarówno proces tworzenia, publikacji i rozpowszechniania audiodeskrypcji jak również bezpośredni dostęp do audiodeskrypcji wszystkich zainteresowanych użytkowników w wygodnej formie, która nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych związanych z zakupem urządzeń do udostępniania AD.
Projekt zakłada także opracowanie usługi (w postaci portalu lub web serwisu) służącej instytucjom kultury (kinom, festiwalom filmowym, muzeom i galeriom) oraz organizacjom pozarządowym, która umożliwi publikację i wymianę skryptów audiodeskrypcji do przygotowywania własnych materiałów audiodeskrybowanych takich jak przewodniki po własnych wystawach czy zasobach. oraz udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców uprzednio przygotowanych ścieżek audiodeskrypcji.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 902 581,61 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 850 000,00 PLN.

http://audiomovie.pl/

Logo NCBiR

2014.02.02 - 2016.12.31

OPENArt

Sztuka współczesna dla wszystkich

OPENArt

Umowa nr IS-1/021/NCBR/2013. Projekt pn. : „Sztuka współczesna dla wszystkich” finansowany w ramach programu Innowacje Społeczne przez NCBR. Projekt realizowany w konsorcjum z:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji
 • Fundacja Siódmy Zmysł
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła
 • Technik Komputerowych
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
 • Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było stworzenie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania polegającego na opracowaniu multimedialnego przewodnika w formie aplikacji na urządzenia przenośne (smartfon i tablet) umożliwiającego dostęp do dzieł sztuki eksponowanych w muzeach zarówno osobom niewidomym i niesłyszącym, jak i osobom pełnosprawnym z Polski i zza granicy.

PLANOWANE EFEKTY:

Planowanym efektem było wykonanie prototypu multimedialnego przewodnika po dziełach sztuki współczesnej znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK). Przewodnik ten został wykonany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (Universal Design), dzięki czemu jest dostępny dla wszystkich zwiedzających bez względu na niepełnosprawność czy (nie)znajomość języka. Przewodnik jest dostępny w formie aplikacji na tablety i smartfony, a jego treść jest dostępna w formie dźwiękowej, w postaci napisów w języku polskim i angielskim, w polskim języku migowym (PJM) oraz w postaci multimediów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 009 603,00 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 999 155,00 PLN.

WWW: http://openart.ibemag.pl

2013.10.01 - 2016.09.30

DISESOR

Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń

DISESOR

Projekt realizowany w ramach II Programu Badań Stosowanych

Nr umowy PBS2/B9/20/2013

Tytuł: „Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń” – DISESOR

CEL PROJEKTU:
Celem projektu było opracowanie szkieletowego systemu wspomagania decyzji, który po wyposażeniu w wiedzę dziedzinową oraz na podstawie analizy zgromadzonych danych, wspoma użytkowników systemów dyspozytorskich i systemów monitorowania w podejmowaniu decyzji mających kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu monitorowanych procesów. Celem projektu było także opracowanie otwartego i uniwersalnego repozytorium danych integrującego dane pomiarowe gromadzone przez różne systemy monitorowania.

PLANOWANY EFEKT:
System wspomagania decyzji użytkowników systemów dyspozytorskich i systemów monitorowania

Wartość projektu 3 463 087 PLN
w tym dofinansowanie 3 298 533 PLN.

SKŁAD KONSORCJUM:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – LIDER
 • Sevitel Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny


http://disesor.ibemag.pl/

Logo NCBiR

2013.01.01 - 2015.12.31

LOFRES

System niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej do monitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego

LOFRES

Umowa nr PBS1/A2/13/2013. Projekt pn.: ”System niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej do monitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez NCBR. Projekt był realizowany w konsorcjum z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz z Centrum Transferu Technologii EMAG.

CEL PROJEKTU:
Projekt miał na celu opracowanie nowatorskiego systemu niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej do monitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego.

PLANOWANE EFEKTY:

 • system umożliwiający w sposób maksymalnie zautomatyzowany dokonywanie ciągłych pomiarów prędkości drgań w warunkach terenowych z odpowiednią dynamiką w zakresie niskich częstotliwości oraz zapis i przetwarzanie dużych rejestracji a następnie ich interpretację;
 • wytworzony i praktycznie przebadany w warunkach terenowych system pomiarowy w postaci demonstratora technologii, zdolny do monitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego.

Wartość projektu: 4 565 150,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 4 400 000,00 PLN.

Członkowie konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

https://lofres.ibemag.pl

Logo NCBiR

2014.03.01 - 2017.02.28

BLAC

Wprowadzenie wysokosprawnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu dołowych maszyn górniczych

BLAC

Umowa nr PBS2/B4/10/2014. Projekt pn. : „Wprowadzenie wysokosprawnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu dołowych maszyn górniczych” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez NCBR. Projekt był realizowany w konsorcjum z Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL oraz Dąbrowską Fabryką Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.

CEL PROJEKTU:
Projekt miał na celu wprowadzenie wysokosprawnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu dołowych maszyn i urządzeń górniczych w miejsce powszechnie obecnie stosowanych silników asynchronicznych klatkowych.

PLANOWANE EFEKTY:
Efektem projektu było opracowanie nowoczesnych napędów w wykonaniu ognioszczelnym z silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi zasilanymi z przemienników częstotliwości sterowanych wektorowo w układzie nadrzędnej regulacji wieloparametrowej.

Projekt obejmował badania symulacyjne oraz modelowe i laboratoryjne wybranych maszyn głównie transportu dołowego.

Wartość projektu: 2 349 401,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 2 122 650,00 PLN.

Logo NCBiR

2013.12.01 - 2016.11.30

INGEO

Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online

INGEO

Umowa nr PBS2/B2/8/2013. Projekt pn. : „Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez NCBR. Projekt był realizowany w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii EMAG.


CEL PROJEKTU:

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych metod i iskrobezpiecznego systemu sejsmicznego INGEO przeznaczonego do oceny zagrożenia tąpaniami o cechach, których nie posiadały dotychczas stosowane systemy. Miał też umożliwić jednoczesne stosowanie wielu różnych uzupełniających się metod badawczych do rozpoznania stanu górotworu.


PLANOWANE EFEKTY:

Efektem był System zapewniający stosowanie nowych czujników oraz wielometodyczną ocenę stanu zagrożenia tąpaniami w oparciu o:

 • metodę ciągłej tomografii aktywnej i uzupełniająco pasywnej,
 • rozszerzoną i zmodyfikowaną w stosunku do dotychczas stosowanych probabilistyczną analizę procesu pękania górotworu,
 • ciągłą rejestrację zmian stanu naprężeń za pomocą czujników tensometrycznych oraz ich korelację z tomografią (kalibracja map) i procesem pękania,
 • skojarzenie pomiarów geofizycznych i geodezyjnych dla celów prowadzenia w czasie rzeczywistym analizy zagrożeń związanych z deformacjami oraz wstrząsami.

Wartość projektu: 3 354 335,00 PLN..

Wartość dofinansowania: 3 116 734,00 PLN.

Członkowie konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.


http://ingeo.ibemag.pl

Logo NCBiR

2012.11.01 - 2015.10.31

MPI

Opracowanie mobilnej platformy inspekcyjnej kategorii M1 z napędami elektrycznymi do stref zagrożonych wybuchem 

MPI

Umowa nr PBS1/A2/12/2013. Projekt pn. :„Opracowanie mobilnej platformy inspekcyjnej kategorii M1 z napędami elektrycznymi do stref zagrożonych wybuchem – MPI” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez NCBR. Projekt był realizowany w konsorcjum z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.


CEL PROJEKTU:

Celem projektu było opracowanie demonstratora Mobilnej Platformy Inspekcyjnej MPI z napędem elektrycznym kategorii M1 dedykowanej do stref zagrożonych wybuchem w kopalniach węgla kamiennego.


PLANOWANE EFEKTY:

Efektem tego projektu był pojazd mobilny wyposażony w czujniki do pomiaru parametrów fizykochemicznych atmosfery kopalnianej, kamery działające w paśmie widzialnym i podczerwieni, zestaw akumulatorów i napędy elektryczne zabezpieczone podwójnymi zabezpieczeniami kategorii M1.

Wartość projektu: 3 900 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 3 900 000,00 PLN.

Członkowie konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

2012.12.19 - 2018.05.18

USTKA

System bezpieczeństwa lądowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce

USTKA

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Realizowany w konsorcjum: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ITWL, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Wojskowa Akademia Techniczna WAT i firma Sevitel Spółka z o.o. Katowice.

Tytuł: „System bezpieczeństwa lądowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce” obejmujący wybrane – najważniejsze obiekty/miejsca na poligonie” – Ustka
Nr umowy DOBR/0049/R/ID2/2012/03
Kierownik projektu: Wiesław Buler


CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest opracowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa lądowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka, który obejmować będzie wybrane, najważniejsze obiekty/miejsca m.in.: wybrane stanowiska ogniowe, drogi dojazdowe do stanowisk ogniowych SO, Stanowisko Dowodzenia CPSP, Stanowisko Dowodzenia Ćwiczących Wojsk, Punkt Dowódczo-Obserwacyjny oraz główne drogi komunikacyjne poligonu.

System zapewni:

 • zbieranie, przetwarzanie, obróbkę i dystrybucję danych na stanowisku dowodzenia SD poligonu,
 • rejestrację działań obsługi wozów bojowych (WB), stacji naprowadzania rakiet (SNR) i innych zestawów przeciwlotniczych podczas realizacji zadań ogniowych wykonywanych w warunkach realnych na poligonie oraz analizę czasową przebiegu zdarzeń,
  • celem bezpośrednim rejestracji jest analiza przebiegu pracy bojowej bezpośrednio na stanowisku ogniowym, w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa ćwiczących wojsk,
  • celem pośrednim jest ocena poziomu wyszkolenia obsług w zakresie szybkości i dokładności wykonywania poszczególnych zadań wynikających z metodyki realizacji pracy bojowej na danym stanowisku.
 • monitorowanie pracy bojowej poprzez system kamer zewnętrznych,
 • bezpieczną i niczym niezakłóconą łączność w sieci bezpieczeństwa (ubezpieczenie) poligonu, jak również monitorowanie poprzez kamery oraz system detektorów (czujników) sejsmicznych punktów kontrolnych na drogach poligonu,
 • całodobowe wykrywanie intruzów w postaci siły żywej lub środków transportowych w rejonie kontrolowanych obiektów z możliwością identyfikacji: człowiek, samochód oraz śledzenie ruchu przemieszczających się pojazdów wzdłuż dróg dojazdowych.

System zwiększy atrakcyjność poligonu w Ustce, co przyniesie korzyści materialne, z uwagi na możliwość większego wykorzystania Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka przez ćwiczące wojska w tym armie obce (NATO).

PLANOWANE EFEKTY:
Wdrożenie systemu bezpieczeństwa lądowego w tym monitoringu sejsmicznego pozwoli na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ćwiczących wojsk na poligonie,
 • rejestrację działań ćwiczących wojsk w celu nadzorowania i analizy bezpieczeństwa prowadzenia strzelań,
 • zbieranie, rejestrację i przetwarzanie oraz dystrybucję danych na stanowisku bezpieczeństwa,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na terenie zgrupowań ćwiczących wojsk i na drogach dojazdowych w obrębie poligonu oraz stanowiskach ogniowych.


Wyposażenie CPSP w nowoczesną infrastrukturę teletechniczną pozwoli włączyć w przyszłości inne systemy bezpieczeństwa: morski, powietrzny oraz obiektywnej oceny strzelań w jeden system, który podniesie poziom bezpieczeństwa wykonywania zadań bojowych, a jednocześnie zwiększy efektywność szkolenia bojowego. Docelowo kompleksowa modernizacja CPSP umożliwi realizację przedsięwzięć doświadczalnych w ramach testów nowych typów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zapewni szybką i obiektywną ocenę wyników badań a jednocześnie może mieć wpływ na komercyjne wykorzystanie poligonu w tym również przez armie innych państw.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 25 817 700 PLN
w tym dofinansowanie 25 382 700 PLN.

Zakończone projekty europejskie

Logo Komisji Europejskiej

2019.07.01 - 2022.10.31

SUMAD

Zrównoważona eksploatacja hałd pogórniczych

SUMAD
Projekt pn: Zrównoważona eksploatacja hałd pogórniczych

CELE PROJEKTU:

Celem projektu SUMAD jest wypracowanie metod rewitalizacji hałd pogórniczych na bazie wiedzy i doświadczeń pochodzących z różnych krajów UE. Rozwiązanie problemu rewitalizacji hałd wymaga współpracy ekspertów z różnych dziedzin: geotechniki, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania ryzykiem uwzględniającego aspekty społeczne i ekonomiczne oraz długoterminowego zarządzania tymi obszarami.

Zaawansowane metody i narzędzia do zarządzania ryzykiem, monitoring dotąd zrewitalizowanych obiektów, modelowanie fizyczne i numeryczne, zostaną wykorzystane do wypracowania zrównoważonych schematów rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem wykonalności technicznej w aspekcie rozwoju infrastruktury dla energii odnawialnej na tych obiektach. Dane wejściowe do projektu dostarczone będą przez operatorów obiektów, przedsiębiorców i organy autorytatywne tak, aby ich oddziaływanie na wynik projektu było znaczące. Przygotowanych zostanie kilka obiektów, na których wyniki projektu zostaną poddane walidacji.

Celem projektu SUMAD jest określenie sposobów optymizacji zarządzania odpadami pogórniczymi. Cel ten zostanie osiągnięty przez podjęcie następujących działań:

 • identyfikacja i charakterystyka hałd pogórniczych w Europie według wypracowanych kryteriów oraz wybór konkretnych obszarów do realizacji przypadków użycia w ramach projektu;
 • geotechniczna i środowiskowa ocena wybranych hałd;
 • identyfikacja potencjalnych działań rewitalizacyjnych we współpracy z kluczowymi interesariuszami;
 • ocena ograniczeń społecznych, ekonomicznych i politycznych dotyczących rewitalizacji hałd;
 • opracowanie metodyki fizycznego modelowania materiałów odpadowych;
 • opracowanie i testowanie systemów dla wybranych hałd;
 • wybór i udoskonalenie modelu do symulacji zachowań materiału odpadowego;
 • walidacja numerycznego narzędzia do modelowania, użycie modelu do zbadania wpływu parametrów danej lokalizacji;
 • zbadanie technik rewitalizacji gruntu, które pozwolą na instalację bardziej czułego sprzętu monitorującego na hałdach;
 • opracowanie technik monitorowania obiektów;
 • opracowanie globalnego narzędzia zarządzania ryzykiem na podstawie informacji zebranych w projekcie;
  wprowadzenie koncepcji niezawodności w sensie geotechnicznym w kontekście różnorodności zachowań materiału odpadowego w celu dokładniejszej oceny ryzyka geotechnicznego.

Podstawowymi efektami projektu będą:

 1. Pozyskana wiedza dotycząca procesów rewitalizacji badanych obiektów pogórniczych możliwa do wykorzystania w szerszym, europejskim wymiarze
 2. Mapa obiektów z odpadami pogórniczymi w raz z ich charakterystyką
 3. Wybrane metody monitorowania obiektów
 4. Modele numeryczne gruntu
 5. Zidentyfikowane własności odpadów w toku badań symulacyjnych, fizykalnych oraz monitorowania obiektów w długim okresie
 6. Wypracowane metody poprawy własności materiału odpadowego w celu zwiększenia zakresu jego wykorzystania
 7. Narzędzia pozwalające na precyzyjną ocenę ryzyka geotechnicznego
 8. Zaawansowane narzędzie do zarządzania ryzykiem służące do wspomagania decyzji dotyczących procesu rewitalizacji
 9. Wymiana informacji i współpraca z interesariuszami: przedsiębiorcami, operatorami obiektów, mieszkańcami okolicznych terenów, pracownikami naukowymi, organami nadzorującymi, itp.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 294355,50 EUR

W projekcie uczestniczą:

University of Nottingham (UON) – koordynator oraz partnerzy: „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego (POLTEGOR); Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (VUHU); Centre for Research and Technology Hellas (CERTH); INSTITUT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (INERIS); Instytut Techniki Górniczej (KOMAG); Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG; Główny Instytut Górnictwa (GIG); Public Power Corporation (PPC); Lubelski Węgiel BOGDANKA SA (LWB).

Logo Komisji Europejskiej

2017.07.01 - 2020.12.31

INDIRES

Informacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą (Information Driven Incident Response)

Projekt pn.: „Informacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą (Information Driven Incident Response)”, akronim: „INDIRES”, finansowany w ramach RFCS-2016 – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr GRANT AGREEMENT 748632 oraz ze środków finansowych na naukę przyznanych przez MNiSW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu INDIRES jest zbadanie technologii i opracowanie rozwiązań pozwalających na gromadzenie i wymianę informacji podczas planowania i realizacji akcji ratowniczych po poważnych zdarzeniach w podziemnych kopalniach węgla, mogące stwarzać zagrożenie dla życia personelu i ciągłości operacyjnej zakładu wydobywczego. Cel ten ma być osiągalny nawet w wypadku zniszczenia sieci zasilających i komunikacyjnych oraz ograniczonego dostępu do kluczowych obszarów kopalni, np. w skutek zawału skał.

W szczególności w ramach projektu INDIRES zostaną opracowane i przebadane:

 • Innowacyjne, odporne metody komunikacji.
 • Narzędzia gromadzenia danych – sensory i pojazdy bezzałogowe.
  Nowatorskie rozwiązania mechaniczne.
 • Symulacje komputerowe następstw zdarzeń.
 • Sprzętowy i programowe narzędzia wspierające akcje ratowniczą.

Celem zadań realizowanych w ramach projektu przez Instytut EMAG będzie:

 • Opracowanie elektrycznej platformy transportowej dla celów akcji ratowniczej.
 • Opracowanie symulacji efektów zdarzeń na środowisko i infrastrukturę.
 • Opracowanie systemu zasilania i sterowania wiertnicy z innowacyjnym sterowaniem momentu.
 • Przeprowadzenie badań polowych opracowanych rozwiązań.

PLANOWANE EFEKTY:

W wyniku realizacji części projektu, w której uczestniczy Instytut EMAG, planuje się uzyskanie następujących efektów:

 • Opracowanie elektrycznej platformy transportowej na potrzeby akcji ratowniczej.
 • Symulację komputerową efektów zdarzeń na środowisko oraz infrastrukturę zakładu wydobywczego.
 • Opracowanie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 139 998,90 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 883 997,57 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • University Of Exeter,
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG,
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
 • GEOCONTROL SA,
 • Politechnika Śląska,
 • Universidad Carlos III de Madrid,
 • Główny Instytut Górnictwa,
 • Premgovnik Velenje DD,
 • DMT GmbH&Co. KG,
 • Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
Logo Komisji Europejskiej

2017.07.01 - 2020.09.30

ROCD

Redukcja ryzyka związanego z szkodliwym działaniem pyłu węglowego (Reducing risks from occupational exposure to coal dust.)

Projekt pn.: „Redukcja ryzyka związanego z szkodliwym działaniem pyłu węglowego (Reducing risks from occupational exposure to coal dust.)”, akronim: „ROCD”, finansowany w ramach RFCS -2016 – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr 754205 – ROCD – RFCS-2016 oraz ze środków finansowych na naukę przyznanych przez MNiSW na realizację współfinansowanego projektu międzynarodowego.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu ROCD jest przeprowadzenie prac badawczych nad analizą i prewencją zagrożenia pyłowego w aspekcie zagrożenia dla zdrowia, a w szczególności:

 • Opracowanie zintegrowanych metod i narzędzi do analizy i bieżącej kontroli zagrożenia pyłowego na podstawie danych z nowoopracowanych urządzeń monitorujących właściwości fizykochemiczne i toksykologiczne pyłu.
 • Opracowanie algorytmów analizy i bieżącej kontroli stężenia pyłu uwzględniających znacznie szerszy zakres parametrów w porównaniu z poprzednimi modelami, w tym wilgotność, parametry toksykologiczne, sposób wydobycia oraz wentylacji.
 • Opracowanie szybkich i precyzyjnych metod charakteryzacji fizykochemicznej dla najmniejszych frakcji pyłu.
  Opracowanie szybkich i precyzyjnych metod charakteryzacji toksykologicznej dla najmniejszych frakcji pyłu.
 • Ocena skuteczności obecnie stosowanych metod ograniczania zapylenia w odniesieniu do frakcji najmniejszych.
 • Opracowanie systemu monitorowania stężenia pyłu w czasie rzeczywistym.
 • Opracowanie inteligentnych kurtyn powietrzno-wodnych, sterowanych na podstawie ciągłych pomiarów stężenia pyłu, w celu optymalizacji tłumienia zapylenia przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii i wody.
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla pracodawców, pracowników i ustawodawców.
 • Zapewnienie doradztwa i wprowadzenie nowoczesnych metod szkoleniowych w zakresie przewidywania i zapobiegania zagrożeniu pyłowemu.

Celem zadań realizowanych w ramach projektu przez Instytut EMAG będzie:

 • Określenie potrzeb oraz zakresu badań eksperymentalnych.
 • Nowe rozwiązania technologiczne do bieżącej kontroli oraz zwalczania zagrożenia pyłowego.
 • Szkolenia i działania informacyjne.
 • Udział w przygotowaniu modułów e-learningowych.

PLANOWANE EFEKTY:

W wyniku realizacji części projektu, w której uczestniczy Instytut EMAG, planuje się uzyskanie następujących efektów:

 • Ulepszone metody oceny wpływu pyłu węglowego na zdrowie pracowników, bardziej wydajne systemy ograniczania zapylenia oraz rekomendacje środków ochrony dróg oddechowych.
 • Nowoczesne urządzenie do bieżącej kontroli stężenia pyłu dla środowisk o dużym zapyleniu.
 • Opracowanie modułów e -learningowych, publikacji, prezentacji i warsztatów szkoleniowych.


WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 692 902 EUR.
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 215 741 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • University of Exeter
 • Główny Instytut Górnictwa
 • Instytut Techniki Górniczej
 • Premogovnik Velenje DD
 • DMT GmbH & Co. KG
 • Universitaetsklinikum Freiburg
 • Spanish National Research Council
 • Polska Grupa Górnicza (PGG – Polish Mining Group)
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Logo Komisji Europejskiej

2011.02.01 - 2014.01.31

VALUESEC

Optymalizacja zabezpieczeń – wspomaganie decyzji na podstawie oceny kosztów i korzyści

Tytuł projektu i nr umowy przy proj,. Valuesec: „Optymalizacja zabezpieczeń – wspomaganie decyzji na podstawie oceny kosztów i korzyści” , projekt realizowany na podstawie 7 Programu Ramowego – Grant Agreement nr 261742 z dnia 17.01.2011 r.

CELE PROJEKTU:
Opracowanie produktów projektu oraz zdobyta wiedza na temat ich właściwego stosowania mają na celu optymalizację procesu inwestowania w bezpieczeństwo, co użytkownikom końcowym powinno przynieść wiele korzyści, takich jak: oszczędności inwestycyjne, zwiększenie opłacalności inwestycji, poprawa własnego bezpieczeństwa, wsparcie w wypracowywaniu dalekosiężnych strategii zapewniających bezpieczeństwo, możliwość wyboru wariantów w oparciu o jasno określone miary, wsparcie dla ustalania priorytetów i planowania, ułatwienie akceptacji określonych rozwiązań a także poprawę wizerunku i zaufania.

PLANOWANE EFEKTY:

Na podstawie wyników badań powstały założenia dla metody i narzędzia. Opracowano projekt narzędzia działającego w oparciu o przyjętą metodę analizy kosztów i korzyści. Po zakończeniu etapu implementacji nastąpiła walidacja metody i narzędzia metodą studium przypadku w różnych obszarach zastosowań, reprezentowanych przez partnerów konsorcjum posiadających status „użytkownika końcowego” (end-user), dla których są dedykowane produkty projektu. Wynikiem walidacji była rewizja zaproponowanej metody i narzędzia w celu opracowania wersji komercyjnych produktów projektu, które zostały poddane procesowi upowszechnienia zgodnie z wypracowanymi w projekcie zasadami i planem.


Projekt ukierunkowany był na zaspokojenie potrzeb w obszarach zastosowań, dla których bezpieczeństwo jest kwestią kluczową, takich jak np.: ochrona obywateli, zarządzanie kryzysowe, administracja publiczna, zdrowie, sfera bankowości i ubezpieczeń, ochrona infrastruktury krytycznej – paliwowo-energetycznej, telekomunikacyjnej i transportowej.


Opracowanie produktów projektu oraz zdobyta wiedza na temat ich właściwego stosowania mają na celu optymalizację procesu inwestowania w bezpieczeństwo, co użytkownikom końcowym powinno przynieść wiele korzyści, takich jak: oszczędności inwestycyjne, zwiększenie opłacalności inwestycji, poprawa własnego bezpieczeństwa, wsparcie w wypracowywaniu dalekosiężnych strategii zapewniających bezpieczeństwo, możliwość wyboru wariantów w oparciu o jasno określone miary, wsparcie dla ustalania priorytetów i planowania, ułatwienie akceptacji określonych rozwiązań a także poprawę wizerunku i zaufania.
W toku realizacji projektu została zgromadzona obszerna wiedza dotycząca stosowania metod i narzędzi do wspomagania decyzji w zakresie inwestycji w bezpieczeństwo.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4.473.885,00 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3.443.210,10 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • Fraunhofer Institute for Factory
 • Operation and Automation IFF
 • VTT Technical Research Centre of Finland
 • CESS GmbH Centre for European Security Strategies
 • INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG
 • Peace Research Institute Oslo
  University of Stavanger
 • ATOS ORIGIN
 • White Cyber Knight Ltd
 • Valencia´s Local Police Department


http://www.valuesec.ibemag.pl

Logo Komisji Europejskiej

2012.07.02 - 2014.12.31

AVENTO

Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i emisji metanu

Projekt pn.: „Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i emisji metanu”, akronim: „AVENTO” finansowany w ramach RFCS – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr RFCR-CT-2012-00004 oraz ze środków finansowych na naukę w latach 2011-2014 przyznanych przez MNiSW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu było opracowanie zaawansowanych narzędzi poprawy kontroli sieci wentylacyjnych w kopalniach węgla kamiennego dla poprawy bezpieczeństwa w miejscach pracy poprzez lepszą kontrolę emisji metanu i warunków klimatycznych dla optymalizacji przepływu powietrza wentylacyjnego oraz zmniejszenia zużycia energii i kosztów utrzymania.
Planowane prace obejmowały różne aspekty tego problemu, były jednak głównie nastawione na opracowanie nowych koncepcji systemów monitorowania i kontroli oraz zaawansowanych metod dynamicznej regulacji przepływu powietrza w zależności od rzeczywistych potrzeb. Prowadzone były badania w zakresie modelowania, sprzętu i oprogramowania oraz mające duże znaczenie prace eksperymentalne w kopalniach podziemnych oraz instytucjach testujących.

PLANOWANE EFEKTY:

Innowacyjny system monitorowania zagrożenia metanowego w ścianie wydobywczej.
Metoda stabilizacji stężenia metanu w powietrzu wentylacyjnym ściany wydobywczej, uwzględniająca zależności pomiędzy metanowością wentylacyjną i wydatkiem odmetanowania.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.268.736,00 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1.961.242,00 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • Asociación para la Investigación y el DesarrolloIndustrial de los Recursos Naturales AITEMIN
 • DMT GmbH & Co. KG
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Główny Instytut Górnictwa GIG
 • Hulleras del Norte S.A.
 • INSTITUTUL NATIONAL
 • DECERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA -INSEMEX Petrosani – partner nr 6
 • Kompania Węglowa S.A.
 • The University of Nottingham

2011.01.01 - 2013.06.30

MINFIREX

Minimalizacja ryzyka występowania i zmniejszenie skutków zagrożenia pożarem i wybuchem w podziemnym górnictwie węglowym

Projekt pn.: „Minimalizacja ryzyka występowania i zmniejszenie skutków zagrożenia pożarem i wybuchem w podziemnym górnictwie węglowym”,akronim: „MINFIREX”.
finansowany w ramach RFCS – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr RFCR-CT-2010-00005 oraz ze środków finansowych na naukę w latach 2010-2013 przyznanych przez MNiSW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

CELE PROJEKTU:
Celem projektu było zminimalizowanie ryzyka występowania oraz zmniejszenie skutków pożarów i wybuchów w kopalniach węgla kamiennego, a w szczególności:

 • Opracowanie strategii prewencji przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.
 • Opracowanie innowacyjnych środków pomiarowych do detekcji pożarów i innych atmosfer niebezpiecznych.
 • Rozwój metod zwalczania pożarów endogenicznych.
 • Opracowanie innowacyjnego systemu aktywnego zabezpieczenia przed pożarami i wybuchami.

Celem zadań realizowanych w ramach projektu przez Instytut EMAG było:

 • Opracowanie metody ciągłego monitorowania zapylenia w strefie wylotowej ściany wydobywczej oraz algorytmu wyznaczania krytycznego nasycenia mieszaniny pyłu węglowo-kamiennego pyłem węglowym
 • Opracowanie modeli matematycznych przebiegów czasowych stężenia tlenku węgla dla różnych źródeł tego gazu
 • Opracowanie metody predykcji i sygnalizacji alarmowej w przypadku wykrycia objawów pożaru endogenicznego
 • Opracowanie modułu sprzętowo-programowego do monitorowania zmian stężenia CO i identyfikacji źródeł emisji CO z wykorzystaniem technologii łączności bezprzewodowej

PLANOWANE EFEKTY:
W wyniku realizacji części projektu, w której uczestniczył Instytut EMAG, uzyskano następujące efekty:

 • Metoda ciągłego monitorowania zapylenia w strefie wylotowej ściany wydobywczej.
 • Algorytm wyznaczania krytycznego nasycenia mieszaniny pyłu węglowo-kamiennego pyłem węglowym.
 • Czujnik stężenia tlenku węgla z transmisją radiową.
 • Moduł PMCO identyfikacji źródła emisji CO i alarmowania w stanach zagrożenia pożarem.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.554.212,00 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1.532.528,00 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • DMT GmbH & Co. KG
 • Asociacion para la Investigacion y el Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Mines Rescue Service Ltd.
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • UK Coal Mining Ltd.
 • Hulleras del Norte, S.A.

This will close in 0 seconds