Projekty krajowe

Projekty krajowe w realizacji

Flaga i godło z orłem

2021.10.01 - 2024.12.31

MAWO

Bezpieczny zbiornik na wodór gazowy dedykowany do pojazdów – MAWO

Bezpieczny zbiornik na wodór gazowy dedykowany do pojazdów – MAWO

Forma finansowania: dotacja celowa

W ramach Polskiej Strategii Wodorowej prowadzone są prace nad zbudowaniem infrastruktury wytwarzania, transportu oraz wykorzystywania wodoru jako bezemisyjnego paliwa w pojazdach. Istotnym elementem tej infrastruktury są zbiorniki ciśnieniowe na wodór. W ramach projektu opracowana zostanie metodyka projektowania oraz technologia wykonania zbiornika typu IV. Pozwoli to na zbudowanie kompetencji przez Instytuty Sieci Łukasiewicz, transfer technologii do krajowych producentów oraz stworzenie konkurencyjnej oferty w odniesieniu do zagranicznych dostawców.

Projekt realizowany w konsorcjum:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – Lider
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

2021.10.01 - 2025.09.30

WODOWO

System zamykania obiegu wody w wodorowej instalacji energetycznej – WODOWO

System zamykania obiegu wody w wodorowej instalacji energetycznej – WODOWO

Celem projektu jest opracowanie sytemu przygotowania wody odpowiedniej jakości przeznaczonej do zasilania elektrolizera.

Do celów weryfikacji systemu przygotowania wody, w projekcie planowana jest budowa instalacji wodorowej w skali laboratoryjnej. Moc elektrolizera nie większa niż 1 kW, pojemność zbiornika ok. 50 l. System zostanie wyposażony w wodorowe ogniwo paliwowe oraz czujniki wodoru.

Przeprowadzenie analizy ryzyka dla planowej wodorowej instalacji technologicznej pozwoli na wskazanie potencjalnych miejsc zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia oraz wyeliminowanie ich w przyszłości, jak i również weryfikację instalacji w oparciu o obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Projekt realizowany w konsorcjum:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji – Lider
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Flaga i godło z orłem

2021.12.01 - 2024.06.30

OŚWIATA+

Rozwój interinstytucjonalnych technologii agregacji, przetwarzania i wizualizacji danych statystycznych instytucji publicznych. OŚWIATA+

Rozwój interinstytucjonalnych technologii agregacji, przetwarzania i wizualizacji danych statystycznych instytucji publicznych. OŚWIATA+

Celem zadania jest opracowanie interinstytucjonalnego systemu agregacji, przetwarzania, walidacji i wizualizacji danych statystycznych instytucji sektora finansów publicznych oraz organizacji międzynarodowych.

 

 

Logo NCBiR, flaga dwukolrowowa (Polski) godło z orłem

2021.06.01 - 2024.09.31

CyberBEAM

System oceny i certyfikacji cyberbezpieczeństwa – lekkie programy certyfikacji

System oceny i certyfikacji cyberbezpieczeństwa – lekkie programy certyfikacji

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Cyberbezpieczeństwo i Cyfrowa Tożsamość – CyberSecIdent.

Tytuł: „System oceny i certyfikacji cyberbezpieczeństwa – lekkie programy certyfikacji”.

Projekt CyberBEAM jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch instytucji naukowych:
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy – Lider oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Nr umowy CYBERSECIDENT/489595/IV/NCBR/2021

CEL PROJEKTU:
Przedmiotem projektu jest rozwinięcie działalności NASK-PIB i Łukasiewicz-EMAG w zakresie oceny zgodności i certyfikacji cyberbezpieczeństwa, w szczególności:

 • opracowanie i wdrożenie lekkiego Systemu Oceny i Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa;
 • opracowanie i wdrożenie Szybkich Programów Oceny i Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa w zakresie IoT, IIoT, Centrów Przetwarzania Danych/Chmur obliczeniowych oraz komponentów automatyki przemysłowej (IACS);
 • rozbudowa Laboratoriów Łukasiewicz-EMAG do wykonywania badań zgodności dla branż IIoT i IACS;
 • rozszerzenie działalności NASK-PIB w obszarze oceny zgodności o produkcję materiałów odniesienia oraz organizację badań biegłości;
 • uruchomienie usług oceny zgodności i certyfikacji w oparciu o opracowane Programy Certyfikacji.

Lekki system oceny i certyfikacji cyberbezpieczeństwa „CyberBEAM” będzie kompatybilny z lekkimi systemami, takimi jak, np.: CSPN we Francji, BSZ w Niemczech i LINCE w Hiszpani oraz będzie przygotowany do realizacji usług w ramach Europejskich Programów Certyfikacji

PLANOWANE EFEKTY:

Lekkie programy certyfikacji i oceny bezpieczeństwa utworzone w projekcie zgodne będą z rozporządzeniem CSA oraz załącznikiem nr 2 do dyrektywy NIS. Badania zgodności będą prowadzone na poziomach bezpieczeństwa BASIC, SUBSTANTIAL i HIGH zdefiniowanych w CSA. Uruchomienie nowych lekkich programów certyfikacji zwiększy cyberbezpieczeństwo w rozpatrywanych branżach, zbuduje świadomość zagrożeń wśród operatorów i integratorów oraz będzie jednym ze środków minimalizacji ryzyka i skutków incydentów.
Ponadto utworzenie sieci kooperacji oraz Programów Oceny Biegłości przyczyni się do wzrostu liczby ekspertów z dziedziny zwiększanie narodowego potencjału w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Logo NCBiR, flaga dwukolrowowa (Polski) godło z orłem

2021.07.01 - 2024.06.30

SPINET

Budowa narzędzia dedykowanego dla ochrony użytkowników, systemów i urządzeń internetu rzeczy, w oparciu o uczenie maszynowe i analizę behawioralną

Budowa narzędzia dedykowanego dla ochrony użytkowników, systemów i urządzeń internetu rzeczy, w oparciu o uczenie maszynowe i analizę behawioralną.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Cyberbezpieczeństwo i Cyfrowa Tożsamość – CyberSecIdent.

Tytuł: „Budowa narzędzia dedykowanego dla ochrony użytkowników, systemów i urządzeń internetu rzeczy, w oparciu o uczenie maszynowe i analizę behawioralną”

Projekt SPINET jest wspólnym przedsięwzięciem trzech instytucji:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Lider
 • EFIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • QED Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr umowy CYBERSECIDENT/489240/IV/NCBR/2021

Kierownik projektu ze strony Sieć badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG – Marcin Michalak
Ze strony EFIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Oliver Woźny
Ze strony QED Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Antoni Jamiołkowski

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie systemu służącego ciągłemu monitorowaniu bezpieczeństwa w szerokim zakresie urządzeń IoT (opartych o systemy Android i Linux) ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń zdalnego monitorowania sieci gazu, wody, ciepła oraz energii elektrycznej. Rozwiązanie obejmuje część centralną SOC (ang. Security Operations Center) działającą w modelu SaaS oraz dedykowane dla urządzeń IoT oprogramowanie monitorujące (Agent). Zadaniem Agenta jest zbieranie i agregowanie danych oraz wysyłanie ich do SOC, gdzie przeprowadzane są analizy bezpieczeństwa z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Wyniki te są z kolei wysyłane z powrotem do Agenta. SOC identyfikuje nowe zagrożenia i informuje o nich Agenta. Agent wywoła działania ochronne oraz zidentyfikuje nową sygnaturę zagrożenia i powiadomi o niej pozostałych Agentów. Agenci będą posiadać funkcjonalność weryfikacji stanu systemu w oparciu o istniejące sygnatury i będą podejmować działania z chwilą wykrycia zagrożenia. SOC będzie zarządzać podatnościami poprzez ich wartościowanie. Ekspercka ocena podatności prowadzona w SOC umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie informacji w algorytmach uczenia maszynowego. Eksperci cyklicznie i przyrostowo będą oceniali odpowiednio historyczne i napływające zagrożenia co pozwoli dostrajać algorytmy uczenia maszynowego oraz poddawać weryfikacji istniejące zagrożenia i anomalie. W ramach projektu planowane jest w szczególności przygotowanie do implementacji systemu gotowego do instalacji i wdrażania na urządzeniach wyposażonych w procesory rodziny ARM. Ważnym elementem projektu jest opracowanie rozwiązania gwarantującego niski pobór energii elektrycznej. Zapewni to możliwość stosowania w urządzeniach zasilanych niskim napięciem lub bateryjnie oraz stosowanie chłodzenia pasywnego

PLANOWANE EFEKTY:

 • Podwyższenie bezpieczeństwa zapewnienia ciągłości usług, korzystających z urządzeń podłączonych do systemu (np. usługi typu smart metering).
 • Wzrost zaufania końcowych użytkowników do urządzeń IoT.
 • Wzrost liczby wdrożeń urządzeń IoT.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie wycieku danych wrażliwych a tym samym uniknięcie kar z tego tytułu.
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed „zero day attack”.
 • Wcześniejsze wykrywanie nieautoryzowanych prób wysyłania danych oraz wczesnego wykrywania ataków mających na celu destabilizację urządzeń oraz kradzież danych.
 • Obniżenie ryzyka niekontrolowanej zdalnej manipulacji urządzeniami IoT.
 • Obniżenie ryzyka wykorzystania urządzeń IoT w sieciach botnet.

Dostępne dane / Available Datasets
ICPRAM2023 (https://chmura.ibemag.pl/share.cgi?ssid=0OQIat6)

Wartość projektu: 5 675 433,69 zł w tym dofinansowanie: 5 060 266,00 zł
Dofinansowanie dla Łukasiewicz – EMAG: 2 029 492,00 zł

Logo Agencja Badań Medycznych

2020.06.23 - 2026.06.21

CALL-POL (Childhood ALL in Poland)

National harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children – krajowa harmonizacja diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

National harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children – krajowa harmonizacja diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.

Childhood ALL in Poland (cALL-POL) project: national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children – krajowa harmonizacja diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieciRocznie w Polsce na nowotwory choruje ponad 1100 dzieci. Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem złośliwym u dzieci.

CALL-POL to kliniczny projekt badawczy, który na objąć wszystkie dzieci w Polsce ze świeżo rozpoznaną ALL. Instytucja koordynująca (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) utworzy konsorcjum ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, które wspólnie prowadzić będzie ogólnokrajowe kontrolowane badania kliniczne obejmujące leczenie dzieci w Polsce z białaczką. W tym celu partnerami klinicznymi w projekcie są wszystkie polskie ośrodki onkologii pediatrycznej, łącznie 16 szpitali. Konsorcjum CALL-POL zostanie połączone z siecią iBFM, która jest największą na świecie międzynarodową siecią badań klinicznych w zakresie białaczek i chłoniaków u dzieci. Koszt badania to ponad 28 milionów złotych a finansowanie pochodzi w całości z Agencji Badań Medycznych.

Głównym celem projektu CALL-POL jest ułatwienie dostępu do najnowszych terapii dla polskich dzieci chorującymi na ostre białaczki. Zaproponowane terapie będą dostępne dla wszystkich dzieci w Polsce. Identyfikacja opcji leczniczych przy użyciu zaawansowanej i ultranowoczesnych narzędzi diagnostyki molekularnej.

Grupę badaną będą stanowić dzieci z rozpoznaną ALL pochodzące ze wszystkich ośrodków onkologii pediatrycznej w Polsce. Zgodnie z wskaźnikami zachorowalności planowane jest włączenie do badania ok. 550-600 dzieci a średni czas obserwacji to około 46 miesięcy. Harmonizacja procedur diagnostycznych obejmie scentralizowaną analizę molekularną i genetyczną komórek białaczkowych co pozwoli na dostosowanie metod leczniczych indywidualnie dla każdego pacjenta. Dodatkowo, modyfikacja terapii będzie oparta o badanie odpowiedzi na zastosowane leczenie, co będzie prowadzone na pomocą identyfikacji nawet pojedynczych komórek białaczki w szpiku kostnym (pomiar tak zwanej minimalnej choroby resztkowej – MRD). Badania te również są oparte o unikalne technologie biologii i genetyki molekularnej.

Finansowanie z Agencji Badań Medycznych pozwoli na zastosowanie nowoczesnych leków (blinatumomab, bortesomib, ruksolitinib), których działanie jest molekularnie ukierunkowane i dopasowane do każdego pacjenta w sposób indywidualny. Będzie to prawdopodobnie najnowocześniejsza metoda leczenia białaczek na świecie. Takie podejście lecznicze ma na celu zwiększenie wyleczalności białaczki u dzieci do okoła 95%.

Podsumowując, CALL-POL wprowadzi nowoczesne metody diagnostyczne i terapie ukierunkowane molekularnie. Doświadczenie CALL-POL pozwoli na poprawę wyników leczenia dzieci chorujących na ostrą białaczkę limfoblastyczną nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Kwota ogółem projektu: 28 123 231,18 dofinansowanie dla EMAG: 1 755 169,29 zł.

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki, Flaga dwukolorowa (Polski), godło z orłem w koronie

2023.04.01 - 2024.12.31

CUDZOZIEMIEC

Wsparcie technologiczne w celu ograniczenia wykluczenia edukacyjnego cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem repatriantów) oraz instytucji systemu edukacji w kontekście możliwości realizacji szybszej adaptacji osób przyjezdnych.

Wsparcie technologiczne w celu ograniczenia wykluczenia edukacyjnego cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem repatriantów) oraz instytucji systemu edukacji w kontekście możliwości realizacji szybszej adaptacji osób przyjezdnych.

Wsparcie technologiczne w celu ograniczenia wykluczenia edukacyjnego cudzoziemców (ze szczególnym uwzględnieniem repatriantów) oraz instytucji systemu edukacji w kontekście możliwości realizacji szybszej adaptacji osób przyjezdnych.
Celem zadania jest identyfikacja najważniejszych barier, potrzeb, planów i wyzwań stojących przed osobami rozważającymi budowę ośrodka życiowego w Polsce, uczestniczących lub zamierzających uczestniczyć w polskim systemie edukacyjnym.

Efektem zadania ma być możliwość realizacji pogłębionej polonizacji osób przyjezdnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu (przede wszystkim edukacyjnemu). Efektem prowadzonych prac badawczych będzie – poza diagnozą potrzeb – portal wspierający użytkowników (cudzoziemców i repatriantów) w zaspokajaniu kluczowych ze zidentyfikowanych podczas badania potrzeb, co najmniej poprzez udostępnianie niezbędnych informacji dotyczących sposobu załatwiania kluczowych spraw związanych z adaptacją osób chcących zamieszkać w Polsce.

Okres realizacji: 04.2023 do 12.2024

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki, Flaga dwukolorowa (Polski), godło z orłem w koronie

2022.04.01 - 2024.03.31

SON

Laboratorium Doświadczeń Sensorycznych

Tytuł zadania: „Laboratorium Doświadczeń Sensorycznych” – Akronim: „SON”
Umowa zawarta w dniu 19.04.2022 r.

Celem głównym projektu Laboratorium Doświadczeń Sensorycznych jest popularyzacja nauki w zakresie rozwiązań służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz rozpowszechniania informacji i wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych Łukasiewicz – EMAG. Laboratorium jest inicjatywą polegającą na organizacji warsztatów, w ramach których będzie udostępniana przestrzeń z ekspozycjami w postaci stanowisk. Będą one prezentować rozwiązania dla niepełnosprawnych. Rozwiązania charakteryzują się nowoczesną formą pozwalającą odbiorom uczestniczyć w kulturze i nauce. Laboratorium ma za zadanie przedstawienie tych różnych form rozwiązań osobom niepełnosprawnym i seniorom oraz, przede wszystkim, wykształcenie świadomości i wiedzy wśród młodzieży, a także integrację społeczeństwa w tym zakresie, a także przełamywanie barier dotyczących niepełnosprawnych. Zorganizowanie cyklu warsztatów z udostępnionymi stanowiskami wypełniającymi przestrzeń Laboratorium pozwoli na naukę oraz edukację społeczeństwa w zakresie zagadnienia niepełnosprawności oraz wykluczenia społecznego. Dodatkową formą rozpowszechniania informacji na ten temat będzie utworzona strona www, a także referaty, postery i otwarte publikacje dostępne dla użytkowników, środowiska naukowego, np. w czasopismach branżowych, na konferencjach. Tematyka niepełnosprawności oraz wykluczenia społecznego są ważnymi zagadnieniami naukowymi i społecznymi, o których wiedzę należy rozpowszechniać nie tylko wśród naukowców, ale przede wszystkim w społeczeństwie.

Rozpoczęcie 01.04.2022
Zakończenie 31.03.2024
Wartość dotacji celowej: 300 000,00 PLN

2022.12.01 - 2026.11.30

Projekt „Europe’s Rail Flagship Project 4 – Sustainable and green rail systems” dotyczy stworzenia bardziej atrakcyjnego i odpornego środka transportu oraz przyczynienie się do realizacji celów europejskiech polityk dotyczących zrównoważonego transportu.

Logo Ministerstwo Rodziny i polityki Społecznej i Ministerstwo Edukacji i Nauki

2023.01.01 - 2024.06.30

CIOP

Bezprzewodowy system monitorowania stanowiskowego pracowników wraz z pomiarem parametrów biometrycznych.

Loga: Flaga dwukolorowa (Polski), Godło z orlem w koronie, NCBiR, CiOP

Tytuł: Bezprzewodowy system monitorowania stanowiskowego pracowników wraz z pomiarem parametrów biometrycznych realizowany w ramach programu wieloletniego pn. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap, okres realizacji: lata 2023–2025, część B – w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach: Umowy Nr PP-19/2023/PW-PN  w sprawie finansowania projektu z dnia: 6.10.2023 r.

Cel Projektu: opracowanie systemu do lokalizowania osób wewnątrz budynków oraz monitorowania parametrów biometrycznych tych osób.

Planowane efekty: prototyp funkcjonalny systemu do identyfikacji położenia oraz śledzenia obiektów, składający się z urządzenia osobistego, jednostki nadrzędnej oraz urządzenia odniesienia.

Rozpoczęcie 01.01.2023
Zakończenie 30.06.2024
Budżet projektu: 389 530 PLN

Logo Fundusze Europejskie, Flaga dwukolorowa (Polski) NCBiR, Unia Europejska

2021.03.01 - 2023.11.30

EV-LKP1

Innowacyjny pojazd do załadunku materiałów sypkich EV-LKP1

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową POIR.01.01.01-00-1427/20-00

Tytuł projektu: Innowacyjny pojazd do załadunku materiałów sypkich EV-LKP1

Przedmiotem projektu jest opracowanie i budowa prototypu lekkiej ładowarki górniczej z napędem elektrycznym i zasilaniem akumulatorowym (BEV – Battery Elecric Vehicle), z dedykowanym, zaawansowanym systemem diagnostycznym. Innowacyjnym rozwiązaniem nie stosowanym do tej pory w tej wielkości ładowarkach będzie wyeliminowane układu przeniesienia napędu i zastosowanie rozwiązania “in-wheel drive”.

W ramach projektu opracowany będzie projekt ładowarki, w szczególności dedykowane, zintegrowane mosty napędowe z napędami elektrycznymi dedykowany magazyn energii dużej pojemności oraz nowe, innowacyjne koła. Opracowany prototyp maszyny będzie walidowany w ramach projektu w warunkach zbliżónych do rzeczywistych (specialny tor testowy) oraz warunkach rzeczywistych (kopalnie boksytu).

Planowane efekty:
Rezultatem prac będzie innowacyjna maszyna górnicza, która dzięki swojej konstrukcji będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych i środków smarnych, a także podniesienie efektywność czasowej i ekonomicznej operacji wydobywczych surowców krytycznych.

Wartość projektu: 10 515 120,82 PLN w tym dofinansowanie: 8 458 287,80 PLN
Dofinansowanie dla Łukasiewicz – EMAG: 5 172 196,50

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki, Flaga dwukolorowa (Polski), godło z orłem w koronie

2022.08.02 - 2024.06.30

OŚWIATA

Badanie dopasowania efektów kształcenia w polskim systemie oświaty do przyszłych potrzeb rynku pracy

OŚWIATA – Badanie dopasowania efektów kształcenia w polskim systemie oświaty do przyszłych potrzeb rynku pracy

Zadanie finansowane ze środków Skarbu Państwa – Ministra Edukacji i Nauki.
W ramach umowy nr UMOWA Nr MEiN/2022/DPI/225

Tytuł zadania: „Badanie dopasowania efektów kształcenia w polskim systemie oświaty do przyszłych potrzeb rynku pracy” – Akronim: „OŚWIATA”

Głównym celem Zadania jest przeprowadzenie prac badawczych, podczas których zidentyfikowane zostaną trendy i przedstawione zostaną przewidywania wymagań pracodawców względem przyszłych pracowników, którzy obecnie kształceni się w polskim systemie oświaty, m.in. na poziomie szkół podstawowych, średnich jak i wyższych oraz zmian w zdobywanych kompetencjach zawodowych i przygotowania do zawodów przyszłości. Zadanie stanowi rozwiązanie ważnego problemu jakim jest brak kompleksowych informacji na temat kształtowania się luki pomiędzy wymaganiami rynku pracy w przyszłości, a zdobywanymi kompetencji zawodowymi i przygotowaniem do zawodów przyszłości w polskim systemie oświaty. Zadanie wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców, w tym przedsiębiorstw różnej wielkości, administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego oraz przyszłych pracowników uczęszczających obecnie do szkół podstawowych, średnich lub wyższych oraz tych zdobywających kompetencje zawodowe na drodze kursów, szkół policealnych lub podyplomowych.

Rozpoczęcie 02.03.2022
Zakończenie 31.08.2023

This will close in 0 seconds