Laboratoria

Laboratorium

logo pca 1781. symbol menzurki

Laboratorium ITSEF
(IT Security Evaluation Facility)

KONTKAT
+48 32 2007 727, +48 32 2007 512
lab_itsef@emag.lukasiewicz.gov.pl ​

Laboratorium ITSEF wykonuje oceny bezpieczeństwa produktów w takich obszarach jak: teleinformatyka, energetyka i inteligentne sieci elektroenergetyczne, inteligentne opomiarowanie, przemysłowe systemy automatyki i sterowania, motoryzacja, Internet rzeczy (IoT), przemysłowy Internet rzeczy (IIoT), sieci telekomunikacyjne, administracja publiczna, elementy infrastruktury krytycznej.

Celem badań jest weryfikacja skuteczności zastosowanych w produkcie zabezpieczeń oraz ocena dokumentacji produktu według kryteriów oceny zdefiniowanych w normie Common Criteria.

Badania realizowane są ze szczegółowością i rygoryzmem określonym na zadanym poziomie uzasadnionego zaufania do oceny (Evaluation Assurance Level – EAL), dla którego wydawany jest certyfikat. Ocena prowadzona jest na poziomach uzasadnionego zaufania od EAL 1 do EAL 4.

Im wyższy zadany poziom zaufania EAL, tym bardziej rygorystyczny jest proces oceny im tym bardziej wnikliwa jest analiza podatności, a testy penetracyjne wykonywane są z wyższym potencjałem ataku.

Badania obejmują ocenę badania zabezpieczeń, ocenę dokumentacji projektowej oraz architektury bezpieczeństwa, a także audyt środowiska wytwarzania produktu, testowanie funkcji bezpieczeństwa, analizę podatności oraz testy penetracyjne.

W zależności od produktu i wybranego poziomu EAL badania trwają od 2 do 8 miesięcy.

Produkty podlegające ocenie w następujących obszarach:

 • Infrastruktura przemysłowa – komponenty przemysłowych systemów automatyki i sterowania: sterowniki programowalne, systemy SCADA, HMI, RTU, czujniki inteligentne opomiarowania, komponenty IIoT
 • Infrastruktura sieciowa – przełączniki, zapory, bramy sieciowe, sondy cyberbezpieczeństwa, diody danych, radiowe komponenty sieciowe
 • Infrastruktura informatyczna: oprogramowanie wykrywające incydenty bezpieczeństwa, systemy antywirusowe, systemy operacyjne i bazy danych
 • Identyfikacja i uwierzytelnianie – rozwiązania HSM, urządzenia i oprogramowanie do podpisu elektronicznego, karty inteligentne i procesory
 • Koszty certyfikacji porównywalne do innych laboratoriów europejskich 
 • Cały proces certyfikacji prowadzony w ramach polskiego programu certyfikacji na bazie dokumentacji w języku polskim 
 • Dostęp do konsultacji i szkoleń prowadzonych przez polskich specjalistów 
 • Ocena bezpieczeństwa wykonana przez niezależną i bezstronną trzecią stronę w laboratorium akredytowanym przez PCA 
 • Certyfikat bezpieczeństwa produktu wydany w polskim programie certyfikacji przez Jednostkę Certyfikującą prowadzoną przez Naukową i Akademicką Sieć Naukową (NASK – PIB) 
 • Certyfikat uznawany międzynarodowo w porozumieniach CCRA i SOG-IS 
 • Publikacja informacji o certyfikacie na międzynarodowym portalu Common Criteria (https://www.commoncriteriaportal.org/products/ ) 
 • Publikacja informacji o certyfikacie na portalu Jednostki Certyfikującej (https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja/wykaz-certyfikatow/3766,Wykaz-certyfikatow.html ) 
 • Wsparcie klienta w ramach przygotowania produktu do oceny oraz konsultacje w ramach opracowania Zadania Zabezpieczeń oraz dokumentacji produktu 
 • Szkolenie wprowadzające do normy Common Criteria 
 • Stosowanie dobrych praktyk w zakresie projektowania bezpiecznych produktów IT 
 • Zwiększenie konkurencyjności produktu na rynkach krajowym i zagranicznym 
 • Zwiększenie zaufania klientów do produktu z certyfikatem 
ikonka kłódki wewnątrz elementów składających się na wirujące łuki tworzące koło

Odbiorcy usługi:

Oferta laboratorium kierowana jest do producentów produktów IT w postaci oprogramowania oraz komponentów sprzętowych oraz programowo-sprzętowych, w których wbudowane są jakiekolwiek zabezpieczenia teleinformatyczne przeznaczone do ochrony przetwarzanych i przechowywanych w tych produktach zasobów.

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji
Nr AB 1781

Laboratorium

KONTAKT
+48 32 2007 522, +48 32 2007 512
 lab_zlr@emag.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium wychodzi naprzeciw płynącemu z rynku zapotrzebowaniu na badania urządzeń przemysłowych zintegrowanych z systemami telekomunikacyjnymi zarówno przewodowymi jaki i radiowymi.

Posiada możliwości pomiarów sygnałów radiowych w szerokim zakresie częstotliwości, testowania całej gamy interfejsów radiowych, w tym pomiarów charakterystyk promieniowania nadajników i anten, a także prowadzenia badań funkcjonalnych i kompatybilności elektromagnetycznej w warunkach pełnej symulacji toru radiokomunikacji cyfrowej dla różnych standardów telekomunikacyjnych.

Laboratorium jest wyposażone w komorę typu FAR (Full Anechoic Room) stanowiącą w pełni bezodbiciowe środowisko do zautomatyzowanych pomiarów rozkładu pól elektromagnetycznych wokół modułów nadawczo-odbiorczych dla zakresu częstotliwości od 600 MHz do 6 GHz zapewniającą separację od zewnętrznych pól elektromagnetycznych do częstotliwości 40 GHz. W zależności od produktu i wybranego poziomu EAL badania trwają od 2 do 8 miesięcy.
abstrakcyjne fale

Odbiorcy usługi:

Oferta laboratorium kierowana jest do producentów produktów IT w postaci oprogramowania oraz komponentów sprzętowych oraz programowo-sprzętowych, w których wbudowane są jakiekolwiek zabezpieczenia teleinformatyczne przeznaczone do ochrony przetwarzanych i przechowywanych w tych produktach zasobów.

Laboratorium

KONTAKT
 +48 32 2007 522, +48 32 2007 512
lab_emc@emag.lukasiewicz.gov.pl

Działalność badawcza prowadzona jest w dwóch lokalizacjach. Pierwsza z nich znajduje się w głównej siedzibie instytutu w Katowicach i posiada dwie komory semi-bezechowe, które posiadają odległość pomiarową wynoszącą 3 metry. Komory te umożliwiają zarówno pomiary zaburzeń elektromagnetycznych, jak i badania odporności urządzeń na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych.

Pomiary są wykonywane w zakresie częstotliwości od 100 kHz do 18 GHz, a badania odporności w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 6 GHz, przy czym możliwe jest osiągnięcie natężeń pól sięgających kilkuset V/m, co stanowi unikat w skali kraju.

Druga lokalizacja znajduje się w Białymstoku, w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Placówka jest wyposażona w komorę semi-bezechową, umożliwiającą pomiary i badania w analogicznych zakresach częstotliwości, jednak z większą odległością pomiarową wynoszącą 5 metrów. Dzięki temu możliwe są pomiary zaburzeń elektromagnetycznych pochodzących od urządzeń o większych rozmiarach. Komory te umożliwiają badania i pomiary urządzeń o masie do 1,5 tony.

Ponadto, laboratorium w Białymstoku dysponuje symulatorem zasilania laboratoryjnego, który umożliwia zasilanie badanych obiektów napięciem stałym lub zmiennym o dowolnym kształcie, aż do napięcia 400V i prądu wynoszącego 32A.

Oba laboratoria dysponują także różnorodną aparaturą pomiarową i badawczą umożliwiającą wykonywanie badań emisji i odporności wg całego szeregu norm CISPR oraz CENELEC, w tym kilkunastu norm z serii IEC 61000-4-x opisujących zagadnienia związane z propagacją różnego typu zaburzeń w sieciach kablowych.

W obu miejscach realizowane są badania urządzeń posiadających różnego typu linie sygnałowe, komunikacyjne i zasilające, zmiennoprądowe i stałoprądowe o prądzie do kilkudziesięciu amperów. Laboratoria systematycznie rozbudowują zestawy sieci sztucznych i sprzęgających, aby obsłużyć coraz wyższe wartości prądów, napięć i pasma częstotliwości sygnałów telekomunikacyjnych, a także nowe typy wymagane przez najnowsze wydania odpowiednich norm i metod badawczych.

Dodatkowo, laboratoria są w stanie zapewnić odbiór energii dużej mocy dzięki zestawom obciążeń rezystancyjnych. W przypadku, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie pomiarów zakłóceń elektromagnetycznych w warunkach laboratoryjnych, na przykład ze względu na niemożność podzielenia systemu na mniejsze moduły funkcjonalne, laboratoria mogą również wykonać pomiary całego systemu na miejscu docelowego zainstalowania (tzw. pomiary „in situ”)

Pomieszczenie wyłożone biłaymi płytkami. Na podłodze elementy o wyglądzie ostrosłupów. Z boku pomieszczenia wielka antena.

Odbiorcy usługi:

Odbiorcami usługi są producenci różnorodnych urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz innych, takich jak systemy radiowe, urządzenia telekomunikacyjne, sprzęt przemysłowy, medyczny, aparatura naukowa, multimedia, sprzęt komputerowy, oraz urządzenia powszechnego użytku.

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji
Nr AB 261

Laboratorium

KONTAKT
+48 32 2007 516, +48 32 2007 512
lab_zlk@emag.lukasiewicz.gov.pl

Najważniejszymi obszarami jego działalności są:

 • Badania kabli i przewodów niskiego i średniego napięcia.
 • Badania środowiskowe.
 • Badania stopnia ochrony IP

Badania kabli i przewodów niskiego i średniego napięcia: 

 • elektryczne (m. in. pomiary rezystancji izolacji, próby wytrzymałości izolacji lub pomiary pojemności) 
 • mechaniczne (m. in. sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu, badania podatności na nawijanie i uderzenia lub odporności na przeginanie) 
 • wielkości fizycznych (m.in. sprawdzenia wymiarów czy nagrzewania) 
 • ogniowe (sprawdzenie wskaźnika tlenowego czy rozprzestrzeniania płomienia).  

Badania środowiskowe: 

 • zimno i gorąco, 
 • wilgotność stałą i cykliczną, 
 • zmiany temperatury (w tym szokowe), 
 • niskie ciśnienie,  
 • wibracje i udary mechaniczne, 
 • uderzenia młotkiem sprężynowym, 
 • mgłę solną (nieakredytowane). 

 Badania stopnia ochrony IP: 

 • badania ochrony przed stałymi ciałami obcymi i dostępem do części niebezpiecznych od IP3X do IP6X, 
 • badania ochrony przed wnikaniem wody od IPX1 do IPX9k.  

Szczegółowy opis metod badawczych znajduje się w zakresie akredytacji PCA o nr AB 261. 

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się m.in.: 

 • komora klimatyczna Angelantoni ACS WZH 30 o pojemności 30 m3 o zakresie temperatur od -70°C do 80°C i wilgotności do 95%RH, 
 • komora klimatyczna Angelantoni  ANYVIB 1200 o pojemności 1 m3 o zakresie temperatur od -70°C do 180°C i wilgotności do 98%RH, umożliwiająca współpracę z systemem wibracyjnym ustawionym w osi pionowej, 
 • komora klimatyczna ciśnieniowa (próżniowa) Climats TAH 1000 o pojemności 1 m3 o zakresie temperatur od ‑70°C do 100°C, wilgotności do 95%RH i ciśnienia od atmosferycznego do 10 mBar, 
 • komora klimatyczna szokowa Climats SCAL 1000 o pojemności 1 m3, wyposażona w komorę gorąca umożliwiającą utrzymanie temperatury od 60°C do 200°C, komorę zimna umożliwiającą utrzymanie temperatury od -85°C do 180°C (pracującą również jako niezależna szybka komora klimatyczna) oraz windę umożliwiającą szybki transfer między tymi komorami, 
 • system wibracyjny TIRA TV59349 o znamionowej sile 99 000 N dla udarów mechanicznych i 49 500 N dla wibracji, wyposażony w stół ślizgowy i umożliwiający realizowanie wibracji i udarów mechanicznych w trzech prostopadłych osiach, 
 • grawitacyjny system udarowy King Design ST-8010 umożliwiający wykonywanie udarów mechanicznych w osi pionowej o przyśpieszeniu do 15 000 m/s2 (a po zamontowaniu odpowiedniej nakładki dla niedużych obiektów do 100 000 m/s2), 
 • komora solna Angelantoni DCTC 1200 o pojemności użytkowej 955 l, umożliwiająca realizowanie badań korozyjnych w warunkach mgły solnej (NACl) o temperaturze w zakresie od warunków otoczenia do 55°C i stałej wilgotności w zakresie do 98%RH, 
 • komora pyłowa o Angelantoni SD 1000 o pojemności 1 m3, umożliwiającą, wraz ze stanowiskiem towarzyszącym i zestawem próbników wykonywanie badań stopnia ochrony od IP3X do, 
 • stanowisko wodne do przeprowadzania badań stopnia ochrony od IPX1 do IPX9k, 
 • wysokiej klasy omomierz Milli-To 3 umożliwiający pomiary rezystancji od 1 mΩ do 100 TΩ (przy napięciu pomiarowym do 500 V DC),  
 • aparaty napięciowe umożliwiające przeprowadzanie testów izolacji w zakresie napięć do 75 kV AC 50 Hz i 6 kV DC, 
 • precyzyjne mierniki i rejestratory temperatur o zakresach pomiarowych od -70°C do 250°C.
Ręce tnące kable cążkami. W tle liczne duze kolorowe kable

Odbiorcy usługi:

Badania kabli i przewodów niskiego i średniego napięcia adresowane są do czołowych producentów kabli i przewodów.
Badania środowiskowe adresowane są do producentów branży kolejowej, firm związanych z branżą automotive, czy producentów baterii i ogniw litowo-jonowych.  

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji
Nr AB 261

Laboratorium

logo pca 261. symbol menzurki

Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Elektrycznych

KONTAKT
+48 32 2007 516, +48 32 2007 512
lab_zlk@emag.lukasiewicz.gov.pl

Najważniejszymi obszarami działalności laboratorium są: 

 • Badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (LVD), w tym badania wg normy PN‑EN IEC 62368- 
 • Badania urządzeń górniczych.

Badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych:

W tym obszarze laboratorium wykonuje najważniejsze badania z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania, mające potwierdzić zgodność wyrobów z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE (dyrektywa LVD) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Dz.U. 2016 poz. 806 (w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego).

Badania urządzeń górniczych: 

 • pomiary rezystancji izolacji,
 • testy wytrzymałości elektrycznej izolacji,
 • testy funkcjonalne,
 • próby nagrzewania. 

Najważniejsze oferowane badania to: 

 • pomiary rezystancji izolacji, 
 • testy wytrzymałości elektrycznej izolacji, 
 • pomiary prądu upływu, 
 • badania przyrostów temperatury, 
 • testy odporności na przepięcia, 
 • sprawdzenia dostępu do części czynnych, 
 • sprawdzenia właściwości obwodu ochronnego (PE), 
 • pomiary pobieranej mocy i prądu, 
 • wysokoprądowe próby obciążeniowe. 

Szczegółowy opis metod badawczych znajduje się w zakresie akredytacji PCA o nr AB 261. 

Duże metalowe urządzenia

Odbiorcy usługi:

Badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych adresowane są do producentów i dystrybutorów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, oraz krajowych organów nadzoru rynku. 

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji
Nr AB 261.

Laboratorium

logo pca 261. symbol menzurki

Laboratorium Badań Urządzeń Gazometrycznych

KONTAKT
+48 32 2007 526, +48 32 2007 512
lab_zle@emag.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Badań Urządzeń Gazometrycznych można podzielić na dwie części. Pierwsza zajmuje się badaniem urządzeń do wykrywania gazów niebezpiecznych, a druga analizą paliw stałych. 

Pierwsza część to akredytowane Laboratorium na normę PN-EN 17025 posługujące się certyfikatem PCA nr AB 261, w zakresie badań czujników czadu (norma PN-EN 50291-1), czujników do pomiaru gazów toksycznych (PN-EN 45544-1), urządzeń przeciwwybuchowych (PN-EN 60079-11).

Dodatkowo Laboratorium wykonuje badania czujników poza zakresem akredytacji (czujniki gazów palnych/wybuchowych, toksycznych).

Laboratorium Gazometryczne wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt umożliwiający dowolne dobranie mieszanki gazów adekwatne do rodzaju badanego obiektu, komory klimatyczne umożliwiające uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych gazów (ustalenie konkretnej temperatury gazu i wilgotności), oraz mierniki umożliwiające pomiary parametrów elektrycznych, natężenia dźwięku i inną niezbędną aparaturę umożliwiająca przeprowadzanie badań (urządzeń do pomiaru gazów) zarówno konstruktorskich jak i wyrobów końcowych. 

Drugą częścią laboratorium jest jednostka badająca paliwa stałe, która dysponuje specjalistycznymi analizatorami chemicznymi oraz niezbędnym sprzętem do przeprowadzania analizy węgla, peletów i osadów. W wyniku tych analiz uzyskuje się szczegółowe oznaczenia: 

 • zawartości wilgoci przemijającej i całkowitej,  
 • zawartości popiołu,  
 • ciepła spalania i wartości opałowej,  
 • części lotnych, 
 • siarki całkowitej 
 • węgla całkowitego 
 • wodoru całkowitego 
 • spiekalności (RI) 
 • analiza sitowa. 

Laboratorium uczestniczy również w projektach innowacyjnych, współpracując przy opracowywaniu alternatywnych paliw stałych. 

Zegar ciśnieniomierza

Odbiorcy usługi:

Odbiorcami usług laboratorium są firmy i instytucje, które potrzebują badań nad urządzeniami do wykrywania gazów niebezpiecznych oraz analizy paliw stałych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i analizy składu substancji.

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji
Nr AB 261

.

Laboratorium

logo pca ap 051. symbol menzurki

Laboratorium Wzorcujące

KONTAKT
+48 32 2007 526, +48 32 2007 512
lab_zle@emag.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, umożliwiający zadawanie sygnału wzorcowego jak i pomiar sygnału wzorcowanego. 

W zakresie urządzeń m.cz. laboratorium wykonuje wzorcowania m.in. następujących przyrządów: 

 • analogowych mierników napięcia, prądu i rezystancji 
 • cyfrowych mierników napięcia, prądu i rezystancji 
 • analogowych i cyfrowych multimetrów 
 • cyfrowych mierników rezystancji izolacji 
 • rezystorów stałych i regulowanych 
 • mierników ESD 
 • rejestratorów i przetworników cyfrowych

W zakresie urządzeń w.cz. laboratorium wykonuje wzorcowania m.in. następujących przyrządów: 

 • generatorów ESD (wg norm PN-EN 61000-4-2 i ISO 10605) 
 • generatorów szybkich elektrycznych stanów przejściowych EFT/B – BURST (wg normy PN-EN 61000-4-4) 
 • generatorów przebiegów złożonych SURGE (wg normy PN-EN 61000-4-5) 
 • generatorów zapadów napięci, krótkich przerw i zmian napięcia (wg normy PN-EN 61000-4-11) 
 • układy sprzęgająco–odsprzęgające CDN (wg norm PN-EN 61000-4-6 i PN-EN 55016-1-2) 
 • sieci sztuczne LISN (wg normy PN-EN 55016-1-2) 
 • elementy pasywne (tłumiki, układy dopasowujące, adaptery, kable w.cz.) 

Laboratorium wykonuje również wzorcowania urządzeń poza zakresem akredytacji PCA takich jak: 

 • komory klimatyczne i termostatyczne 
 • czujniki temperatury 
 • przetworniki ciśnienia

Wynikiem prac prowadzonych w Laboratorium są świadectwa wzorcowania zawierające wyniki badań wraz z niepewnością pomiaru (wyznaczaną zgodnie z przewodnikiem EA-4/02).  

Oferowana jest również usługa stwierdzenia zgodności wyników pomiaru wzorcowanego urządzenia (zgodnie z dokumentem ILAC-G8), we wzorcowanym zakresie w oparciu o dane techniczne (dopuszczalny błąd wskazania/pomiaru) zawarte w instrukcji obsługi, normie lub w innym dokumencie. 

miarki rozsuwane na blacie biurka

Odbiorcy usługi:

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji
Nr AP 051

Laboratorium

Polskie Centrum Akredytacji AP 053 Symbol kół zębatych

Akredytowana jednostka certyfikująca

KONTAKT
+48 32 2007 521, +48 32 2007 512
jcw@emag.lukasiewicz.gov.pl

W zakresie akredytacji Jednostki Certyfikującej znajdują się wyroby:

 • Kable i przewody elektryczne, w szczególności wymagających dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych na terytorium Polski;
 • Lampy i ich wyposażenie;
 • Wyroby telekomunikacyjne, wyroby audio i wideo, odbiorniki energii elektrycznej
  (zakres EMC );
 • Urządzenia do pomiarów i kontroli w procesach produkcyjnych, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo IT – nowość.

Jednostka posiada także uprawnienia do wydawania opinii w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych w zakresie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego

Certyfikaty wydawane są na zasadzie dobrowolnej, jeśli klient lub odbiorca wyrobu wymaga potwierdzenia zgodności dla produkowanego lub importowanego wyrobu. Do oceny wyrobu mogą być użyte wyniki badań własnych laboratoriów Łukasiewicz – EMAG lub innych kompetentnych laboratoriów zewnętrznych.

Znak CE na małym kwadratowym polu

Odbiorcy usługi:

Odbiorcami usług jednostki są firmy i instytucje, które potrzebują oceny strony trzeciej dla swoich produktów wprowadzanych do obrotu na terenie UE oraz producenci lub dystrybutorzy wyrobów wymagających dopuszczenia WUG do stosowania w podziemnych zakładach górniczych

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji
Nr AC 053

Kontakt

Sekretariat Centrum Badań i Certyfikacji 

Tel. 32-2007-512 
cbc@emag.lukasiewicz.gov.pl 
emag@emag.lukasiewicz.gov.pl  

This will close in 0 seconds