Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Image
CALL-POL

Childhood ALL in Poland (cALL-POL) project: national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children - krajowa harmonizacja diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Rocznie w Polsce na nowotwory choruje ponad 1100 dzieci. Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem złośliwym u dzieci.

CALL-POL to kliniczny projekt badawczy, który na objąć wszystkie dzieci w Polsce ze świeżo rozpoznaną ALL. Instytucja koordynująca (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) utworzy konsorcjum ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, które wspólnie prowadzić będzie ogólnokrajowe kontrolowane badania kliniczne obejmujące leczenie dzieci w Polsce z białaczką. W tym celu partnerami klinicznymi w projekcie są wszystkie polskie ośrodki onkologii pediatrycznej, łącznie 16 szpitali. Konsorcjum CALL-POL zostanie połączone z siecią iBFM, która jest największą na świecie międzynarodową siecią badań klinicznych w zakresie białaczek i chłoniaków u dzieci. Koszt badania to ponad 28 milionów złotych a finansowanie pochodzi w całości z Agencji Badań Medycznych.

Głównym celem projektu CALL-POL jest ułatwienie dostępu do najnowszych terapii dla polskich dzieci chorującymi na ostre białaczki. Zaproponowane terapie będą dostępne dla wszystkich dzieci w Polsce. Identyfikacja opcji leczniczych przy użyciu zaawansowanej i ultranowoczesnych narzędzi diagnostyki molekularnej.

Grupę badaną będą stanowić dzieci z rozpoznaną ALL pochodzące ze wszystkich ośrodków onkologii pediatrycznej w Polsce. Zgodnie z wskaźnikami zachorowalności planowane jest włączenie do badania ok. 550-600 dzieci a średni czas obserwacji to około 46 miesięcy. Harmonizacja procedur diagnostycznych obejmie scentralizowaną analizę molekularną i genetyczną komórek białaczkowych co pozwoli na dostosowanie metod leczniczych indywidualnie dla każdego pacjenta. Dodatkowo, modyfikacja terapii będzie oparta o badanie odpowiedzi na zastosowane leczenie, co będzie prowadzone na pomocą identyfikacji nawet pojedynczych komórek białaczki w szpiku kostnym (pomiar tak zwanej minimalnej choroby resztkowej - MRD). Badania te również są oparte o unikalne technologie biologii i genetyki molekularnej.

Finansowanie z Agencji Badań Medycznych pozwoli na zastosowanie nowoczesnych leków (blinatumomab, bortesomib, ruksolitinib), których działanie jest molekularnie ukierunkowane i dopasowane do każdego pacjenta w sposób indywidualny. Będzie to prawdopodobnie najnowocześniejsza metoda leczenia białaczek na świecie. Takie podejście lecznicze ma na celu zwiększenie wyleczalności białaczki u dzieci do okoła 95%.

Podsumowując, CALL-POL wprowadzi nowoczesne metody diagnostyczne i terapie ukierunkowane molekularnie. Doświadczenie CALL-POL pozwoli na poprawę wyników leczenia dzieci chorujących na ostrą białaczkę limfoblastyczną nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Wartość projektu: 9 965 000 w tym dofinansowanie dla Łukasiewicz Emag: 7 972 000

Image
RADIO

ŚLĄSKIE CENTRUM BADAŃ I POMIARÓW DLA CYFROWYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

 

loga UE i partnerów


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: “ŚLĄSKIE CENTRUM BADAŃ I POMIARÓW DLA CYFROWYCH SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ”, akronim RADIO.

Celem projektu jest budowa nowych stanowisk laboratoryjnych do badań parametrów widmowych najnowocześniejszych systemów łączności cyfrowej oraz wrażliwości urządzeń na pochodzące z zewnątrz sygnały radiowe o dużych natężeniach pola elektromagnetycznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 7 972 000,00 PLN

 

Paliwa kompozytowe

Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu

 

 

loga UE i partnerów

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: “Opracowanie technologii wytwarzania niskoemisyjnego, kwalifikowanego paliwa kompozytowego na bazie węgla kamiennego i badawczej linii technologicznej do sprawdzania jakości produktu”, akronim Paliwa kompozytowe.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie ekologicznego, kompozytowego paliwa stałego przeznaczonego dla kotłów małej i średniej mocy.


PLANOWANE EFEKTY:

 • Poprawa jakości powietrza na terenach zurbanizowanych, poprzez ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz PM2,5, co wynika bezpośrednio z właściwości paliwa kompozytowego,
 • Ograniczenie emisji gazów tj.: NOx, SOx, CO, WWA do atmosfery co wpływa na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne.


WARTOŚĆ PROJEKTU
: 4.174.368,40 PLN 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 3 547 904,84 PLN

 

cppc_logo_pasek.png
Zintegrowana Platforma Analityczna

Zintegrowana Platforma Analityczna

logo ZPA

Głównym celem projektu jest udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej. Projekt obejmuje wytworzenie jednolitego systemu analitycznego dla potrzeb administracji publicznej, bazującego na możliwie jak najszerszym zestawie danych będących w posiadaniu administracji publicznej, który usprawni procesy analityczne i badawcze. Odbiorcami projektu będą: administracja centralna i jednostki powiązane (instytucje publiczne, w tym: twórcy polityk publicznych m.in. dysponenci rejestrów objętych projektem i instytucje im podległe lub nadzorowane), instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego), szeroko rozumiane środowiska naukowe, obywatele i NGO. Produktami projektu będą: platforma analityczna stanowiąca rozwiązanie horyzontalne dla całej administracji i umożliwiające inicjowanie dowolnych badań, 6 zrealizowanych badań (Analityka e-usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy, Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół, Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego, Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: Podniesienie efektywności system ochrony zdrowia I powrotu do pracy, Trajektorie edukacji dzieci i młodzieży, Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną), stałe interfejsy do bezpiecznego pozyskiwania danych z wielu instytucji w zakresie wykonywanych badań, baza wiedzy jako scentralizowane repozytorium metadanych platformy, będące podstawowym narzędziem pracy Ekspertów ds. zasobów informacyjnych ZPA oraz centrum kompetencji wspierające potrzeby analityczne instytucji publicznych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum: MINISTERSTWO CYFRYZACJI; MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ; MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO; MINISTERSTWO ZDROWIA; UNIWERSYTET WARSZAWSKI; SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Podsumowanie:

 • Wartość projektu: 41998811,73 w tym dofinansowanie:
 • Budżet państwa: 6455217,49
 • EFRR: 35543594,24
Katalogi Administracji Publicznej

Katalogi Administracji Publicznej

Cel projektu: Usprawnienie działania procesów back-office wspierających zintegrowaną informatyzację kraju w zakresie budowy e-usług publicznych:

 1. Usprawnienie procesu zarządzania rozwojem e-usług publicznych w jednostkach administracji rządowej.
 2. Udostępnienie referencyjnej bazy standardowych, spójnych, wiarygodnych, aktualnych, kompletnych, wysokiej jakości danych o instytucjach i usługach publicznych oraz o powiązanych z nimi wzorach dokumentów i zasobach informacyjnych Państwa na potrzeby portalu RP gov.pl, innych portali usługowych i systemów dziedzinowych realizujących e-usługi dla obywateli, przedsiębiorców, organizacji i urzędników.
 3. Usprawnienie funkcjonowania podmiotów państwowych, poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych i wdrożenie usług cyfrowych.
 4. Wzrost kompetencji pracowników administracji rządowej w zakresie usług publicznych, w tym świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawa ich kompetencji cyfrowych.

POPC.02.02.00-00-0036/19-00 „KATALOGI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

 • Beneficjent: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Wartość projektu: 44 552 760,30 PLN, w tym dofinansowanie: budżet państwa: 6 847 759,26 PLN, EFRR: 37 705 001,04 PLN
IG NSS UE EFRR.png
Coal Patent

COAL PATENT

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie: 1.3 Wsparcie projektów B+R przez jednostki naukowe.
Poddziałanie: 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.
Nr umowy UDA-WND-POIG.01.03.02-24-055/11-00.
Tytu: „Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru procesu wzbogacania węgla w zakładach przeróbczych”

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur patentowych na terenie Polski dotyczących systemów automatyzacji procesów produkcyjnych związanych z obszarem przeróbki kopalin, ich optymalizacji oraz urządzeń i systemów z tego obszaru. Dotyczyło to w szczególności podniesienia bezpieczeństwa i zwiększenia niezawodności. Ważnym elementem w procesie produkcyjnym był również transport produktów będących wynikiem procesu produkcyjnego w zakładach górniczych. Rozwiązania będące wynikiem projektu przeznaczone są do zastosowania w krajowych i zagranicznych urządzeniach.

PLANOWANE EFEKTY:

Planowanym efektem było opracowanie i zgłoszenie trzech patentów:

 • Sposób i układ sterowania odbiorem produktów wzbogacania węgla w wodnych osadzarkach pulsacyjnych,
 • Sposób i układ sterowania parametrami jakościowymi cieczy roboczej we wzbogacalnikach zawiesinowych typu DISA,
 • Układ zabezpieczenia upływowego centralnego.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 289 060,00 zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 271 580,00 PLN.

Dofinansowanie ze środków EFRR: 230 843,00 PLN.

Dofinansowanie w formie dotacji celowej: 40 737,00 PLN.

CCMODE

CCMODE

logo CCMODE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie: 1.3.1. Projekty rozwojowe
Nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-156/08
Tytuł: „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa – CCMODE”

CEL PROJEKTU:

 • Celem projektu było opracowanie dla przedsiębiorców metodyki i narzędzi do budowy i zarządzania środowiskami rozwojowymi produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, z zamiarem ich certyfikacji.

PLANOWANE EFEKTY:

 • dostarczenie wiedzy, metod i narzędzi do tworzenia środowisk rozwojowych, w których mogą być rozwijane, produkowane i utrzymywane produkty lub systemy informatyczne o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, przez to umożliwienie polskim przedsiębiorcom tworzenie certyfikowanych produktów,
 • wniesienie znaczącego wkładu merytorycznego w dzieło wdrożenia standardu ISO/IEC 15408 w naszym kraju.

Zadania projektu zostały ukierunkowane na opracowanie podstawowych produktów projektu obejmujących: wiedzę, wzorce (w tym wytyczne do tworzenia materiału dowodowego), metodykę postępowania oraz narzędzia, służące do budowy środowisk rozwojowych przez różnych przedsiębiorców. W środowiskach tych można konstruować, produkować i utrzymywać produkty lub systemy informatyczne obdarzone mierzalnym poziomem uzasadnionego zaufania do wbudowanych w nie zabezpieczeń. Tego typu produkty będą wykorzystywane wszędzie tam, gdzie odbiorcy będzie zależało na produkcie posiadającym niezależnie zweryfikowany poziom zabezpieczeń.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 558 920,00 PLN.

w tym dofinansowanie 5 441 000 PLN sfinansowane z 2 źródeł:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – w kwocie 4 624 850,00 PLN co stanowi 85% kosztów projektu (płatnik – Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki z EFRR)
 • wkład krajowy w formie dotacji celowej w kwocie 816 150,00 PLN, co stanowi 15% kosztów projektu.

http://commoncriteria.pl/index.php/pl/

LTS

LTS

LTS pl

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura sfery B+R
Działanie: 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie: 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
Nr umowy UDA- POIG.02.03.01-00-074/10
Tytuł: „Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS”

CEL PROJEKTU:
Celem projektu Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce (LTS) była budowa i uruchomienie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej prowadzenie wspólnych badań w zakresie technik semantycznych oraz praktyczne ich zastosowania w gospodarce.

PLANOWANE EFEKTY:
W wyniku badań prowadzonych za pomocą Laboratorium opracowywano ontologie do zastosowania zarówno w administracji publicznej, jak i w gospodarce. Ponadto, laboratorium zwiększyło możliwości jednostek naukowych w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem technologii semantycznych, zarówno własnych jak i realizowanych w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej.

Projekt inwestycyjny w kwocie 5 149 120,00 PLN sfinansowany z 2 źródeł:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – w kwocie 4 376 752,00 PLN co stanowi 85% kosztów inwestycyjnych (płatnik – Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki z EFRR)
 • wkład krajowy w formie dotacji celowej w kwocie 772 368,00 PLN, co stanowi 15% kosztów inwestycyjnych (instytucja pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Systemów Informatycznych)

Skład konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - LIDER
 • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk – Warszawa
 • Instytut Maszyn Matematycznych – Warszawa
 • Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk – Warszawa
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) – Katowice
GEOPATENT

GEOPATENT

 GEO patent logo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.
Poddziałanie: 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.
Nr umowy UDA- POIG.01.03.02-24-054/11-00.
Tytuł: „Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru geofizyki górniczej” - GEOPATENT

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu było przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur patentowych na terenie Polski oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej, Ukrainy, RPA, Australii, CHRL oraz Rosji w zakresie specjalistycznych i innowacyjnych sposobów i systemów związanych z oceną zagrożeń tąpaniami towarzyszących wydobyciu w kopalniach węgla kamiennego. Te nowatorskie rozwiązania opracowywane w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach wykorzystywane będą przede wszystkim w kopalniach na terenie Polski oraz na międzynarodowym rynku górniczym na Ukrainie, w Australii, RPA, Chinach oraz Rosji.

PLANOWANE EFEKTY:
Realizacja projektu pozwoliła na ochronę kluczowych rozwiązań, oferowanych firmom i instytucjom, dalszą ich komercjalizację na otwartym rynku krajowym i międzynarodowym.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 715 840,00 PLN
w tym wartość dofinansowania 2 327 600 PLN.

Projekt został sfinansowany z 2 źródeł:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – w kwocie 1 978 460,00 PLN co stanowi 85% kosztów projektu  (płatnik – Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki z EFRR)
 • wkład krajowy w formie dotacji celowej w kwocie 349 140,00 PLN, co stanowi 15% kosztów projektu  

http://geopatent.ibemag.pl/

Górnictwo na fali

GÓRNICTWO NA FALI

 gornictow na fali                  ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego               Sciezki Kopernika

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt realizowany w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3).
Nr umowy POIG.01.01.03-00-001/08.
Tytuł: „Górnictwo na Fali”.


CEL PROJEKTU:
Celem projektu „Górnictwo na fali” była popularyzacja wśród społeczności województwa śląskiego, w tym przede wszystkim wśród młodzieży szkolnej, zjawiska fali fizycznej, a dzięki temu – aktualnych zagadnień naukowo-badawczych.

PLANOWANE EFEKTY:

 • opracowanie, przygotowanie i przetestowanie 4 niekonwencjonalnych modułów zajęć zakładających włączenie ich uczestników w proces obserwacji badawczych, gromadzenia danych i opracowywania raportów dzięki przeprowadzeniu 30 warsztatów dla 750 osób, w tym młodzieży szkolnej;
 • nabycie wiedzy z dziedzin nauki ważnych dla regionu przez 750 osób, w tym młodzieży szkolnej, dzięki przeprowadzeniu 30 warsztatów badawczych z zakresu fizyki fal i ich zastosowania w przemyśle, a przede wszystkim w górnictwie, oraz stworzenie strony internetowej zawierającej quizy i konkursy, opracowanie podręcznika;
 • zwiększenie dostępu młodzieży szkolnej do interaktywnych zajęć popularyzujących naukę i dorobek naukowy dzięki opracowaniu 4 niekonwencjonalnych modułów zajęć;
 • zwiększenie dostępu mieszkańców województwa śląskiego do interaktywnych zajęć popularyzujących naukę i dorobek naukowy dzięki opracowaniu 4 niekonwencjonalnych modułów zajęć uniwersalnych do zastosowania dla różnych grup społecznych i wiekowych oraz zorganizowaniu co najmniej 4 dni otwartych;
 • popularyzacja zagadnień fizycznych, zmniejszenie dystansu społeczeństwa do badań i teorii naukowych (podniesienie poziomu integracji doświadczeń życiowych z wiedzą naukową) oraz wzrost zainteresowania tematyką naukową i naukowo-badawczą dzięki stworzeniu interaktywnych, uniwersalnych i przystępnych modułów zajęć, atrakcyjnej strony internetowej zawierającej quizy i konkursy oraz podręcznika;
 • stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu zainteresowań naukowych i łączenia kariery edukacyjnej i zawodowej z branżą naukowo-badawczą dzięki opracowaniu niekonwencjonalnych modułów zajęć i zapewnieniu trwałości projektu poprzez wpisanie zajęć w stałą ofertę edukacyjną instytucji działającej na rzecz nauki;
 • poszerzenie i podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej instytucji działającej na rzecz nauki dzięki włączeniu do jej oferty 4 niekonwencjonalnych modułów zajęć z elementami interaktywnymi zapewnionymi przez nabyty w ramach projektu sprzęt badawczy oraz dzięki przeszkoleniu personelu instytucji w zakresie profesjonalnego prowadzenia w/w modułów;
 • profesjonalizacja instytucji działającej na rzecz nauki dzięki współpracy i wymianie doświadczeń z jednostką naukową i vice versa;
 • włączenie mieszkańców województwa śląskiego, w tym dzieci i młodzieży, w popularyzację nauki dzięki uwzględnieniu w opracowywaniu ostatecznej wersji modułów zajęć opinii i sugestii zebranych od ich uczestników oraz opublikowaniu na stronie projektu wywiadów z wybranymi uczestnikami.


CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 199 289,00 PLN.
Projekt został sfinansowany z 2 źródeł:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – w kwocie 169 395,65 PLN co stanowi 85% kosztów projektu (płatnik – Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki z EFRR)
 • wkład krajowy w formie dotacji celowej w kwocie 29 893,35 PLN, co stanowi 15% kosztów projketu

Skład konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - LIDER
 • Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”

http://sciezkikopernika.pl/gornictwo-na-fali/

FEIR RP NCBIR UEEFRR (1).png
EV-LKP1

EV-LKP1

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową POIR.01.01.01-00-1427/20-00

Tytuł projektu: Innowacyjny pojazd do załadunku materiałów sypkich EV-LKP1

Przedmiotem projektu jest opracowanie i budowa prototypu lekkiej ładowarki górniczej z napędem elektrycznym i zasilaniem akumulatorowym (BEV – Battery Elecric Vehicle), z dedykowanym, zaawansowanym systemem diagnostycznym. Innowacyjnym rozwiązaniem nie stosowanym do tej pory w tej wielkości ładowarkach będzie wyeliminowane układu przeniesienia napędu i zastosowanie rozwiązania “in-wheel drive”.

W ramach projektu opracowany będzie projekt ładowarki, w szczególności dedykowane, zintegrowane mosty napędowe z napędami elektrycznymi dedykowany magazyn energii dużej pojemności oraz nowe, innowacyjne koła. Opracowany prototyp maszyny będzie walidowany w ramach projektu w warunkach zbliżónych do rzeczywistych (specialny tor testowy) oraz warunkach rzeczywistych (kopalnie boksytu).

Planowane efekty:
Rezultatem prac będzie innowacyjna maszyna górnicza, która dzięki swojej konstrukcji będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych i środków smarnych, a także podniesienie efektywność czasowej i ekonomicznej operacji wydobywczych surowców krytycznych.

Wartość projektu: 10 515 120,82 PLN w tym dofinansowanie: 8 458 287,80 PLN
Dofinansowanie dla Łukasiewicz – EMAG: 5 172 196,50

OPTIMA

OPTIMA

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową
POIR.04.01.04-00-0073/15
Tytuł: „Zwiększenie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (g3) o podwyższonych parametrach znamionowych poprzez wprowadzenie systemu nadzoru pracy oraz nowatorskiego rozwiązania minimalizującego skutki zwarcia łukowego”.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie i wykonanie rozdzielnicy izolowanej gazem SF6 (alternatywnie gazem g3) o zwiększonych parametrach znamionowych, podwyższonej niezawodności i bezpieczeństwie obsługi. Zwiększenie niezawodności pracy rozdzielnicy w izolacji gazowej osiągnie się przez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, w tym systemu kontroli parametrów pracy.

PLANOWANY EFEKT:

 • optymalizacja izolacji rozdzielnic w izolacji gazowej SF6 (g3), stwarzając wytyczne do jej wymiarowania,
 • minimalizacji gabarytów pól rozdzielczych i całych rozdzielnic decydujących o gabarytach budowli kubaturowych, w których takie rozdzielnice będą stosowane,
 • podwyższenia bezpieczeństwa obsługi tych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń w stanach wewnętrznych zwarć łukowych,
 • podwyższenia niezawodności pracy i bezobsługowości w długich resursach czasowych (obniżenie kosztów eksploatacji),
 • zwiększenia dopuszczalnej obciążalności prądowej w warunkach chłodzenia gazem izolacyjnym SF6 lub g3 (przedział aparaturowy) i przy izolacji stałej (przedział szynowy) zapewniające obniżkę kosztów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 307 875,84 PLN.
w tym dofinansowanie 5 226 569,26 PLN.


W skład konsorcjum wchodzą:

 • ELEKTROBUDOWA SA - LIDER
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • KIZO Sp. z o.o. Sp. K.
CRZ

CRZ

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową
POIR.04.01.02-00-0024/17-00
Tytuł: „Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie centralnego systemu informatycznego, umożliwiającego współpracę podmiotów w celu wspólnej oceny i monitorowania bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej (zgodnie z art. 4. Rozp. UE 1078/2012). System będzie bazował na wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorstwami związanymi z branżą kolejową i będzie wspierał ocenę zagrożeń i wsparcie decyzji (Decision Support System - DSS) odnośnie doboru zabezpieczeń. 

Wsparcie to będzie realizowane poprzez:

 • agregowanie informacji w ramach centralnej bazy wiedzy;
 • wypracowanie i udostępnienie mechanizmów analizy i budowania powiązań pomiędzy elementami gromadzonymi w bazie wiedzy; na ich podstawie przedsiębiorstwa będą mogły przygotowywać zestawienia (raporty) na potrzeby własnych systemów zarządzania bezpieczeństwem (ang. Safety Management Systems – SMS) i systemów zarządzania utrzymaniem (ang. Maintenance Management System - MMS);
 • wypracowanie wspólnych narzędzi do prowadzenia analiz ryzyka, zintegrowanych z bazą wiedzy a wykorzystujących powiązania między danymi (w tym wymaganiami prawnymi);
 • utworzenie grupy ekspertów oraz opracowanie dla niej funkcji wsparcia z zakresu wielokryterialnych metod analizy decyzji (Multi-Criteria Decision Analysis –MCDA), umożliwiających wspólną ocenę problemów bezpieczeństwa kolejowego.

Wyniki projektu będą miały istotny wpływ na poprawę efektywności stosowania procedur SMS i MMS w transporcie kolejowym, poprawę jakości ocen i analiz zagrożeń oraz zwiększenie skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych. Osiągnięte to będzie dzięki wsparciu ze strony grupy ekspertów i wykorzystaniu bazy wiedzy udostępniającej dane z całej branży na temat zagrożeń, metod przeciwdziałania i naprawy skutków zdarzeń. Użytkownikami systemu będą firmy realizujące przewozy pasażerskie i towarowe, firmy zarządzające infrastrukturą i utrzymaniem taboru, regulatorzy rynku, zarządy firm kolejowych, osoby odpowiadające za bezpieczeństwo i użytkownicy systemów SMS i MMS.

PLANOWANY EFEKT:

 • baza wiedzy przechowująca informacje konieczne do prowadzenia analiz ryzyka uzupełniona o informacje o rzeczywistych zdarzeniach i ich skutkach, które wystąpiły w przeszłości
 • dostęp do zanonimizowanych danych przechowywanych w bazie wiedzy dla uczestników rynku kolejowego; umożliwienie tworzenia na ich podstawie raportów i zestawień;
 • dostęp do rejestru przepisów, zawierającego aktualnie obowiązujące akty prawne, regulacje i rozporządzenia
 • Zaawansowany analizator ryzyka, wykorzystywany przez użytkowników systemu oraz forum ekspertów dotyczące bezpieczeństwa kolejowego;
 • forum ekspertów –ciało doradcze składające sie z reprezentantów kilku wybranych przedsiębiorstw kolejowych, mających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa kolejowego. Umożliwienie korzystania z konsultacji i porad forum ekspertów dla użytkowników systemu. Umożliwienie wspólnego prowadzenia analizy dotyczącej bezpieczeństwa przez użytkowników systemu i forum ekspertów;
 • powiadamianie o zagrożeniach użytkowników systemu za pomocą różnych mediów, m.in. e-mail, SMS, MMS;
 • system udostępniony w chmurze.
B3S

B3S

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową 
POIR.04.01.04-00-0010/17
Tytuł: „Zintegrowana platforma wspomagająca świadczenie usług i zarządzanie ich bezpieczeństwem dla lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych”.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem zintegrowanego z systemem informatycznym klasy B/OSS (Business/Operations Support System) dedykowanego dla małego lub średniego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. System obejmować będzie komponenty zarządzania ryzykiem na poziomie:

 • statycznym – periodyczna analiza ryzyka w środowisku eksploatacyjnym i adaptacja systemu zabezpieczeń do zmian zachodzących w tym środowisku;
 • dynamicznym – bieżąca analiza ryzyka (real-time risk management), reagowanie na wydarzenia i korygowanie systemu zabezpieczeń.

System zapewni także możliwość ostrzegania i wymiany informacji z innymi podmiotami, w tym nadrzędnymi centrami bezpieczeństwa (CSIRT – Computer Security Incident Response Team, CERT – Computer Emergency Response Team) oraz współpracę z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej. Osiągnięcie celu projektu wymaga przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dla szczegółowego zdefiniowania i walidacji opracowanych komponentów i interfejsów oraz zapewnienia ich zgodności z nowymi regulacjami unijnymi (General Data Protection Regulation, NIS – Network and Information Systems Directive 2016/1148, eIDAS - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym) a także Strategią Cyberbezpieczeństwa RP.

PLANOWANY EFEKT:
Wyniki prac B+R i stworzony na ich podstawie produkt wesprze przede wszystkim firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynku operatorów telekomunikacyjnych zlokalizowanych na terenie kraju. Dążeniem Konsorcjum, jest stworzenie na podstawie wyników badań takiego produktu, który wpisując się w potrzeby lokalnych operatorów telekomunikacyjnych zostanie wykorzystany komercyjnie w gospodarce. Wyniki prac przewidzianych w projekcie zostaną rozpowszechnione głównie w skali kraju, a także planuje się na rynkach zagranicznych, m.in. kraje Europy Wschodniej.
System B3S będzie dystrybuowany w trzech modelach:

 • tradycyjny indywidualny (instalowany dla potrzeb jednego operatora obsługującego powyżej 10 tyś. abonentów),
 • tradycyjny wielopodmiotowy (instalowany dla potrzeb wielu operatorów obsługujących do 10 tyś. abonentów),
 • usługowy SaaS (Service as a Service – instalowany dla potrzeb wielu operatorów obsługujących zarówno do 10 tyś. abonentów jak i powyżej).

W wyniku prac badawczych będą identyfikowane i korygowane obszary dotyczące użyteczności systemu w danym modelu, gdyż mogą okazać się kluczowe dla decyzji klienta o wyborze konkretnego rozwiązania.

tSEC

tSEC

System bezpieczeństwa zasobów i procesów wspólnoty operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi on-line tSEC

Celem projektu tSEC jest opracowanie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa zasobów i procesów dla wspólnoty operatorów telekomunikacyjnych małej i średniej wielkości, zwanych tu operatorami lokalnymi (ISP – Internet Service Provider).

System tSEC obejmuje rozwiązania techniczne i organizacyjno-proceduralne realizujące dwa podstawowe obszary funkcjonalne:

 • Monitorowanie i analiza ruchu sieciowego pod kątem wykrywania zagrożeń oraz reagowania na nie w celu minimalizowania negatywnych następstw, czyli pełnienie roli SOC (Security Operation Center) dla wspólnoty operatorów ISP;
 • Wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania wspólnoty operatorów ISP w oparciu o analizę ryzyka (ze szczególnym naciskiem na ochronę danych osobowych).

Projekt obejmuje badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe.

EFEKTY

Rezultatem projektu tSEC będzie zintegrowany system bezpieczeństwa zasobów i procesów dla wspólnoty małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych łączący w sobie funkcje operacyjnego centrum bezpieczeństwa SOC o rozbudowanej funkcjonalności oraz wspomagania zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania w oparciu o analizę ryzyka (z uwzględnieniem ochrony danych osobowych wynikających z RODO).

MOSCAD

MOSCAD

System do wspomagania procesów planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia MOSCAD

Celem projektu jest opracowanie systemu informatycznego do wspomagania procesów planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia MOSCAD. Dzięki temu systemowi Wnioskodawca uzyska nowy sposób efektywnego świadczenia wysoko wyspecjalizowanych usług w obszarze zapewnienia ciągłości działania ukierunkowanych na specyfikę i wymagania jednostek ochrony zdrowia. Rezultat projektu zostanie wdrożony w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, co umożliwi rozszerzenie oferty rynkowej o innowacyjne usługi planowania ciągłości działania w jednostkach ochrony zdrowia.

EFEKTY

Wynikiem projektu będzie innowacja produktowa polegająca na zbudowaniu narzędzia informatycznego wspomagającego planowanie ciągłości działania, wyspecjalizowanego do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia i umożliwiającego świadczenie wysokiej jakości usług w tym zakresie przez specjalistów i podmioty doradcze.

PASKI european commision.png
MINFIREX

MINFIREX

research fund for coal and steel                   ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego


Projekt pn.: „Minimalizacja ryzyka występowania i zmniejszenie skutków zagrożenia pożarem i wybuchem w podziemnym górnictwie węglowym”,akronim: „MINFIREX”.
finansowany w ramach RFCS – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr RFCR-CT-2010-00005 oraz ze środków finansowych na naukę w latach 2010-2013 przyznanych przez MNiSW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

CELE PROJEKTU:
Celem projektu było zminimalizowanie ryzyka występowania oraz zmniejszenie skutków pożarów i wybuchów w kopalniach węgla kamiennego, a w szczególności:

 • Opracowanie strategii prewencji przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.
 • Opracowanie innowacyjnych środków pomiarowych do detekcji pożarów i innych atmosfer niebezpiecznych.
 • Rozwój metod zwalczania pożarów endogenicznych.
 • Opracowanie innowacyjnego systemu aktywnego zabezpieczenia przed pożarami i wybuchami.

Celem zadań realizowanych w ramach projektu przez Instytut EMAG było:

 • Opracowanie metody ciągłego monitorowania zapylenia w strefie wylotowej ściany wydobywczej oraz algorytmu wyznaczania krytycznego nasycenia mieszaniny pyłu węglowo-kamiennego pyłem węglowym
 • Opracowanie modeli matematycznych przebiegów czasowych stężenia tlenku węgla dla różnych źródeł tego gazu
 • Opracowanie metody predykcji i sygnalizacji alarmowej w przypadku wykrycia objawów pożaru endogenicznego
 • Opracowanie modułu sprzętowo-programowego do monitorowania zmian stężenia CO i identyfikacji źródeł emisji CO z wykorzystaniem technologii łączności bezprzewodowej

PLANOWANE EFEKTY:
W wyniku realizacji części projektu, w której uczestniczył Instytut EMAG, uzyskano następujące efekty:

 • Metoda ciągłego monitorowania zapylenia w strefie wylotowej ściany wydobywczej.
 • Algorytm wyznaczania krytycznego nasycenia mieszaniny pyłu węglowo-kamiennego pyłem węglowym.
 • Czujnik stężenia tlenku węgla z transmisją radiową.
 • Moduł PMCO identyfikacji źródła emisji CO i alarmowania w stanach zagrożenia pożarem.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.554.212,00 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1.532.528,00 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • DMT GmbH & Co. KG
 • Asociacion para la Investigacion y el Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Mines Rescue Service Ltd.
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 • UK Coal Mining Ltd.
 • Hulleras del Norte, S.A.
AVENTO

AVENTO

research fund for coal and steel                   ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego

Projekt pn.: „Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i emisji metanu”, akronim: „AVENTO” finansowany w ramach RFCS – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr RFCR-CT-2012-00004 oraz ze środków finansowych na naukę w latach 2011-2014 przyznanych przez MNiSW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu było opracowanie zaawansowanych narzędzi poprawy kontroli sieci wentylacyjnych w kopalniach węgla kamiennego dla poprawy bezpieczeństwa w miejscach pracy poprzez lepszą kontrolę emisji metanu i warunków klimatycznych dla optymalizacji przepływu powietrza wentylacyjnego oraz zmniejszenia zużycia energii i kosztów utrzymania.
Planowane prace obejmowały różne aspekty tego problemu, były jednak głównie nastawione na opracowanie nowych koncepcji systemów monitorowania i kontroli oraz zaawansowanych metod dynamicznej regulacji przepływu powietrza w zależności od rzeczywistych potrzeb. Prowadzone były badania w zakresie modelowania, sprzętu i oprogramowania oraz mające duże znaczenie prace eksperymentalne w kopalniach podziemnych oraz instytucjach testujących.

PLANOWANE EFEKTY:

Innowacyjny system monitorowania zagrożenia metanowego w ścianie wydobywczej.
Metoda stabilizacji stężenia metanu w powietrzu wentylacyjnym ściany wydobywczej, uwzględniająca zależności pomiędzy metanowością wentylacyjną i wydatkiem odmetanowania.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.268.736,00 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1.961.242,00 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • Asociación para la Investigación y el DesarrolloIndustrial de los Recursos Naturales AITEMIN
 • DMT GmbH & Co. KG
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Główny Instytut Górnictwa GIG
 • Hulleras del Norte S.A.
 • INSTITUTUL NATIONAL DECERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA -INSEMEX Petrosani – partner nr 6
 • Kompania Węglowa S.A.
 • The University of Nottingham
VALUESEC

VALUESEC

valuesec sin texto                seventh framework

Tytuł projektu i nr umowy przy proj,. Valuesec: „Optymalizacja zabezpieczeń – wspomaganie decyzji na podstawie oceny kosztów i korzyści” , projekt realizowany na podstawie 7 Programu Ramowego - Grant Agreement nr 261742 z dnia 17.01.2011 r.

CELE PROJEKTU:
Opracowanie produktów projektu oraz zdobyta wiedza na temat ich właściwego stosowania mają na celu optymalizację procesu inwestowania w bezpieczeństwo, co użytkownikom końcowym powinno przynieść wiele korzyści, takich jak: oszczędności inwestycyjne, zwiększenie opłacalności inwestycji, poprawa własnego bezpieczeństwa, wsparcie w wypracowywaniu dalekosiężnych strategii zapewniających bezpieczeństwo, możliwość wyboru wariantów w oparciu o jasno określone miary, wsparcie dla ustalania priorytetów i planowania, ułatwienie akceptacji określonych rozwiązań a także poprawę wizerunku i zaufania.

PLANOWANE EFEKTY:

Na podstawie wyników badań powstały założenia dla metody i narzędzia. Opracowano projekt narzędzia działającego w oparciu o przyjętą metodę analizy kosztów i korzyści. Po zakończeniu etapu implementacji nastąpiła walidacja metody i narzędzia metodą studium przypadku w różnych obszarach zastosowań, reprezentowanych przez partnerów konsorcjum posiadających status „użytkownika końcowego” (end-user), dla których są dedykowane produkty projektu. Wynikiem walidacji była rewizja zaproponowanej metody i narzędzia w celu opracowania wersji komercyjnych produktów projektu, które zostały poddane procesowi upowszechnienia zgodnie z wypracowanymi w projekcie zasadami i planem.


Projekt ukierunkowany był na zaspokojenie potrzeb w obszarach zastosowań, dla których bezpieczeństwo jest kwestią kluczową, takich jak np.: ochrona obywateli, zarządzanie kryzysowe, administracja publiczna, zdrowie, sfera bankowości i ubezpieczeń, ochrona infrastruktury krytycznej – paliwowo-energetycznej, telekomunikacyjnej i transportowej.


Opracowanie produktów projektu oraz zdobyta wiedza na temat ich właściwego stosowania mają na celu optymalizację procesu inwestowania w bezpieczeństwo, co użytkownikom końcowym powinno przynieść wiele korzyści, takich jak: oszczędności inwestycyjne, zwiększenie opłacalności inwestycji, poprawa własnego bezpieczeństwa, wsparcie w wypracowywaniu dalekosiężnych strategii zapewniających bezpieczeństwo, możliwość wyboru wariantów w oparciu o jasno określone miary, wsparcie dla ustalania priorytetów i planowania, ułatwienie akceptacji określonych rozwiązań a także poprawę wizerunku i zaufania.
W toku realizacji projektu została zgromadzona obszerna wiedza dotycząca stosowania metod i narzędzi do wspomagania decyzji w zakresie inwestycji w bezpieczeństwo.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4.473.885,00 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3.443.210,10 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF
 • VTT Technical Research Centre of Finland
 • CESS GmbH Centre for European Security Strategies
 • INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG
 • Peace Research Institute Oslo
 • University of Stavanger
 • ATOS ORIGIN
 • White Cyber Knight Ltd
 • Valencia´s Local Police Department

http://www.valuesec.ibemag.pl

ROCD

logo ROCD                 ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego

Projekt pn.: „Redukcja ryzyka związanego z szkodliwym działaniem pyłu węglowego (Reducing risks from occupational exposure to coal dust.)”, akronim: „ROCD”, finansowany w ramach RFCS -2016 – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr 754205 - ROCD - RFCS-2016 oraz ze środków finansowych na naukę przyznanych przez MNiSW na realizację współfinansowanego projektu międzynarodowego.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu ROCD jest przeprowadzenie prac badawczych nad analizą i prewencją zagrożenia pyłowego w aspekcie zagrożenia dla zdrowia, a w szczególności:

 • Opracowanie zintegrowanych metod i narzędzi do analizy i bieżącej kontroli zagrożenia pyłowego na podstawie danych z nowoopracowanych urządzeń monitorujących właściwości fizykochemiczne i toksykologiczne pyłu.
 • Opracowanie algorytmów analizy i bieżącej kontroli stężenia pyłu uwzględniających znacznie szerszy zakres parametrów w porównaniu z poprzednimi modelami, w tym wilgotność, parametry toksykologiczne, sposób wydobycia oraz wentylacji.
 • Opracowanie szybkich i precyzyjnych metod charakteryzacji fizykochemicznej dla najmniejszych frakcji pyłu.
 • Opracowanie szybkich i precyzyjnych metod charakteryzacji toksykologicznej dla najmniejszych frakcji pyłu.
 • Ocena skuteczności obecnie stosowanych metod ograniczania zapylenia w odniesieniu do frakcji najmniejszych.
 • Opracowanie systemu monitorowania stężenia pyłu w czasie rzeczywistym.
 • Opracowanie inteligentnych kurtyn powietrzno-wodnych, sterowanych na podstawie ciągłych pomiarów stężenia pyłu, w celu optymalizacji tłumienia zapylenia przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii i wody.
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla pracodawców, pracowników i ustawodawców. Zapewnienie doradztwa i wprowadzenie nowoczesnych metod szkoleniowych w zakresie przewidywania i zapobiegania zagrożeniu pyłowemu.

Celem zadań realizowanych w ramach projektu przez Instytut EMAG będzie:

 • Określenie potrzeb oraz zakresu badań eksperymentalnych.
 • Nowe rozwiązania technologiczne do bieżącej kontroli oraz zwalczania zagrożenia pyłowego.
 • Szkolenia i działania informacyjne.
 • Udział w przygotowaniu modułów e-learningowych.

PLANOWANE EFEKTY:

W wyniku realizacji części projektu, w której uczestniczy Instytut EMAG, planuje się uzyskanie następujących efektów:

 • Ulepszone metody oceny wpływu pyłu węglowego na zdrowie pracowników, bardziej wydajne systemy ograniczania zapylenia oraz rekomendacje środków ochrony dróg oddechowych.
 • Nowoczesne urządzenie do bieżącej kontroli stężenia pyłu dla środowisk o dużym zapyleniu.
 • Opracowanie modułów e -learningowych, publikacji, prezentacji i warsztatów szkoleniowych.\
 • WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 692 902 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 215 741 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • University of Exeter
 • Główny Instytut Górnictwa
 • Instytut Techniki Górniczej
 • Premogovnik Velenje DD
 • DMT GmbH & Co. KG
 • Universitaetsklinikum Freiburg
 • Spanish National Research Council
 • Polska Grupa Górnicza (PGG – Polish Mining Group)
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

INDIRES

logo INDIRES             ministerstwo nauki i szkolnictwa wyzszego

Projekt pn.: „Informacyjne wsparcie planowania i kierowania akcją ratowniczą (Information Driven Incident Response)”, akronim: „INDIRES”, finansowany w ramach RFCS-2016 – Funduszu Badawczego Węgla i Stali UE na podstawie kontraktu zawartego z Komisją Europejską o nr GRANT AGREEMENT 748632 oraz ze środków finansowych na naukę przyznanych przez MNiSW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego.

CELE PROJEKTU:

Celem projektu INDIRES jest zbadanie technologii i opracowanie rozwiązań pozwalających na gromadzenie i wymianę informacji podczas planowania i realizacji akcji ratowniczych po poważnych zdarzeniach w podziemnych kopalniach węgla, mogące stwarzać zagrożenie dla życia personelu i ciągłości operacyjnej zakładu wydobywczego. Cel ten ma być osiągalny nawet w wypadku zniszczenia sieci zasilających i komunikacyjnych oraz ograniczonego dostępu do kluczowych obszarów kopalni, np. w skutek zawału skał.

W szczególności w ramach projektu INDIRES zostaną opracowane i przebadane:

 • Innowacyjne, odporne metody komunikacji.
 • Narzędzia gromadzenia danych – sensory i pojazdy bezzałogowe.
 • Nowatorskie rozwiązania mechaniczne.
 • Symulacje komputerowe następstw zdarzeń.
 • Sprzętowy i programowe narzędzia wspierające akcje ratowniczą.

Celem zadań realizowanych w ramach projektu przez Instytut EMAG będzie:

 • Opracowanie elektrycznej platformy transportowej dla celów akcji ratowniczej.
 • Opracowanie symulacji efektów zdarzeń na środowisko i infrastrukturę.
 • Opracowanie systemu zasilania i sterowania wiertnicy z innowacyjnym sterowaniem momentu.
 • Przeprowadzenie badań polowych opracowanych rozwiązań.

PLANOWANE EFEKTY:

W wyniku realizacji części projektu, w której uczestniczy Instytut EMAG, planuje się uzyskanie następujących efektów:

 • Opracowanie elektrycznej platformy transportowej na potrzeby akcji ratowniczej.
 • Symulację komputerową efektów zdarzeń na środowisko oraz infrastrukturę zakładu wydobywczego.
 • Opracowanie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 139 998,90 EUR.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 883 997,57 EUR.

Członkowie konsorcjum:

 • University Of Exeter,
 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG,
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
 • GEOCONTROL SA,
 • Politechnika Śląska,
 • Universidad Carlos III de Madrid,
 • Główny Instytut Górnictwa,
 • Premgovnik Velenje DD,
 • DMT GmbH&Co. KG,
 • Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
SUMAD

SUMAD

Projekt pn: Zrównoważona eksploatacja hałd pogórniczych

CELE PROJEKTU:

Celem projektu SUMAD jest wypracowanie metod rewitalizacji hałd pogórniczych na bazie wiedzy i doświadczeń pochodzących z różnych krajów UE. Rozwiązanie problemu rewitalizacji hałd wymaga współpracy ekspertów z różnych dziedzin: geotechniki, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zarządzania ryzykiem uwzględniającego aspekty społeczne i ekonomiczne oraz długoterminowego zarządzania tymi obszarami.

Zaawansowane metody i narzędzia do zarządzania ryzykiem, monitoring dotąd zrewitalizowanych obiektów, modelowanie fizyczne i numeryczne, zostaną wykorzystane do wypracowania zrównoważonych schematów rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem wykonalności technicznej w aspekcie rozwoju infrastruktury dla energii odnawialnej na tych obiektach. Dane wejściowe do projektu dostarczone będą przez operatorów obiektów, przedsiębiorców i organy autorytatywne tak, aby ich oddziaływanie na wynik projektu było znaczące. Przygotowanych zostanie kilka obiektów, na których wyniki projektu zostaną poddane walidacji.

Celem projektu SUMAD jest określenie sposobów optymizacji zarządzania odpadami pogórniczymi. Cel ten zostanie osiągnięty przez podjęcie następujących działań:

 • identyfikacja i charakterystyka hałd pogórniczych w Europie według wypracowanych kryteriów oraz wybór konkretnych obszarów do realizacji przypadków użycia w ramach projektu;
 • geotechniczna i środowiskowa ocena wybranych hałd;
 • identyfikacja potencjalnych działań rewitalizacyjnych we współpracy z kluczowymi interesariuszami;
 • ocena ograniczeń społecznych, ekonomicznych i politycznych dotyczących rewitalizacji hałd;
 • opracowanie metodyki fizycznego modelowania materiałów odpadowych;
 • opracowanie i testowanie systemów dla wybranych hałd;
 • wybór i udoskonalenie modelu do symulacji zachowań materiału odpadowego;
 • walidacja numerycznego narzędzia do modelowania, użycie modelu do zbadania wpływu parametrów danej lokalizacji;
 • zbadanie technik rewitalizacji gruntu, które pozwolą na instalację bardziej czułego sprzętu monitorującego na hałdach;
 • opracowanie technik monitorowania obiektów;
 • opracowanie globalnego narzędzia zarządzania ryzykiem na podstawie informacji zebranych w projekcie;
 • wprowadzenie koncepcji niezawodności w sensie geotechnicznym w kontekście różnorodności zachowań materiału odpadowego w celu dokładniejszej oceny ryzyka geotechnicznego.

Podstawowymi efektami projektu będą:

 1. Pozyskana wiedza dotycząca procesów rewitalizacji badanych obiektów pogórniczych możliwa do wykorzystania w szerszym, europejskim wymiarze
 2. Mapa obiektów z odpadami pogórniczymi w raz z ich charakterystyką
 3. Wybrane metody monitorowania obiektów
 4. Modele numeryczne gruntu
 5. Zidentyfikowane własności odpadów w toku badań symulacyjnych, fizykalnych oraz monitorowania obiektów w długim okresie
 6. Wypracowane metody poprawy własności materiału odpadowego w celu zwiększenia zakresu jego wykorzystania
 7. Narzędzia pozwalające na precyzyjną ocenę ryzyka geotechnicznego
 8. Zaawansowane narzędzie do zarządzania ryzykiem służące do wspomagania decyzji dotyczących procesu rewitalizacji
 9. Wymiana informacji i współpraca z interesariuszami: przedsiębiorcami, operatorami obiektów, mieszkańcami okolicznych terenów, pracownikami naukowymi, organami nadzorującymi, itp.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 294355,50  EUR

W projekcie uczestniczą:

University of Nottingham (UON) – koordynator oraz partnerzy:  „Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego (POLTEGOR); Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (VUHU); Centre for Research and Technology Hellas (CERTH); INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES (INERIS); Instytut Techniki Górniczej (KOMAG); Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG; Główny Instytut Górnictwa (GIG); Public Power Corporation (PPC); Lubelski Węgiel BOGDANKA SA (LWB).

paski-ncbir.png
SPINET

SPINET

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Cyberbezpieczeństwo i Cyfrowa Tożsamość – CyberSecIdent.

Tytuł: „Budowa narzędzia dedykowanego dla ochrony użytkowników, systemów i urządzeń internetu rzeczy, w oparciu o uczenie maszynowe i analizę behawioralną”

Projekt SPINET jest wspólnym przedsięwzięciem trzech instytucji:

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Lider
 • EFIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • QED Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr umowy CYBERSECIDENT/489240/IV/NCBR/2021

Kierownik projektu ze strony Sieć badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG – Marcin Michalak
Ze strony EFIGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Oliver Woźny
Ze strony QED Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Antoni Jamiołkowski

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie systemu służącego ciągłemu monitorowaniu bezpieczeństwa w szerokim zakresie urządzeń IoT (opartych o systemy Android i Linux) ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń zdalnego monitorowania sieci gazu, wody, ciepła oraz energii elektrycznej. Rozwiązanie obejmuje część centralną SOC (ang. Security Operations Center) działającą w modelu SaaS oraz dedykowane dla urządzeń IoT oprogramowanie monitorujące (Agent). Zadaniem Agenta jest zbieranie i agregowanie danych oraz wysyłanie ich do SOC, gdzie przeprowadzane są analizy bezpieczeństwa z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Wyniki te są z kolei wysyłane z powrotem do Agenta. SOC identyfikuje nowe zagrożenia i informuje o nich Agenta. Agent wywoła działania ochronne oraz zidentyfikuje nową sygnaturę zagrożenia i powiadomi o niej pozostałych Agentów. Agenci będą posiadać funkcjonalność weryfikacji stanu systemu w oparciu o istniejące sygnatury i będą podejmować działania z chwilą wykrycia zagrożenia. SOC będzie zarządzać podatnościami poprzez ich wartościowanie. Ekspercka ocena podatności prowadzona w SOC umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie informacji w algorytmach uczenia maszynowego. Eksperci cyklicznie i przyrostowo będą oceniali odpowiednio historyczne i napływające zagrożenia co pozwoli dostrajać algorytmy uczenia maszynowego oraz poddawać weryfikacji istniejące zagrożenia i anomalie. W ramach projektu planowane jest w szczególności przygotowanie do implementacji systemu gotowego do instalacji i wdrażania na urządzeniach wyposażonych w procesory rodziny ARM. Ważnym elementem projektu jest opracowanie rozwiązania gwarantującego niski pobór energii elektrycznej. Zapewni to możliwość stosowania w urządzeniach zasilanych niskim napięciem lub bateryjnie oraz stosowanie chłodzenia pasywnego


PLANOWANE EFEKTY:

 • Podwyższenie bezpieczeństwa zapewnienia ciągłości usług, korzystających z urządzeń podłączonych do systemu (np. usługi typu smart metering).
 • Wzrost zaufania końcowych użytkowników do urządzeń IoT.
 • Wzrost liczby wdrożeń urządzeń IoT.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie wycieku danych wrażliwych a tym samym uniknięcie kar z tego tytułu.
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed „zero day attack”.
 • Wcześniejsze wykrywanie nieautoryzowanych prób wysyłania danych oraz wczesnego wykrywania ataków mających na celu destabilizację urządzeń oraz kradzież danych.
 • Obniżenie ryzyka niekontrolowanej zdalnej manipulacji urządzeniami IoT.
 • Obniżenie ryzyka wykorzystania urządzeń IoT w sieciach botnet.

 

CyberBEAM

CyberBEAM

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Cyberbezpieczeństwo i Cyfrowa Tożsamość – CyberSecIdent.

Tytuł: „System oceny i certyfikacji cyberbezpieczeństwa - lekkie programy certyfikacji”

Projekt CyberBEAM jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch instytucji naukowych:
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy – Lider oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Nr umowy CYBERSECIDENT/489595/IV/NCBR/2021

Kierownik projektu ze strony Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG – Dariusz Rogowski
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy – Paweł Kostkiewicz

CEL PROJEKTU:
Przedmiotem projektu jest rozwinięcie działalności NASK-PIB i Łukasiewicz-EMAG w zakresie oceny zgodności i certyfikacji cyberbezpieczeństwa, w szczególności:

 • opracowanie i wdrożenie lekkiego Systemu Oceny i Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa;
 • opracowanie i wdrożenie Szybkich Programów Oceny i Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa w zakresie IoT, IIoT, Centrów Przetwarzania Danych/Chmur obliczeniowych oraz komponentów automatyki przemysłowej (IACS); 
 • rozbudowa Laboratoriów Łukasiewicz-EMAG do wykonywania badań zgodności dla branż IIoT i IACS;
 • rozszerzenie działalności NASK-PIB w obszarze oceny zgodności o produkcję materiałów odniesienia oraz organizację badań biegłości;
 • uruchomienie usług oceny zgodności i certyfikacji w oparciu o opracowane Programy Certyfikacji.

Lekki system oceny i certyfikacji cyberbezpieczeństwa "CyberBEAM" będzie kompatybilny z lekkimi systemami, takimi jak, np.: CSPN we Francji, BSZ w Niemczech i LINCE w Hiszpani oraz będzie przygotowany do realizacji usług w ramach Europejskich Programów Certyfikacji 

PLANOWANE EFEKTY:

Lekkie programy certyfikacji i oceny bezpieczeństwa utworzone w projekcie zgodne będą z rozporządzeniem CSA oraz załącznikiem nr 2 do dyrektywy NIS. Badania zgodności będą prowadzone na poziomach bezpieczeństwa BASIC, SUBSTANTIAL i HIGH zdefiniowanych w CSA. Uruchomienie nowych lekkich programów certyfikacji zwiększy cyberbezpieczeństwo w rozpatrywanych branżach, zbuduje świadomość zagrożeń wśród operatorów i integratorów oraz będzie jednym ze środków minimalizacji ryzyka i skutków incydentów. 
Ponadto utworzenie sieci kooperacji oraz Programów Oceny Biegłości przyczyni się do wzrostu liczby ekspertów z dziedziny zwiększanie narodowego potencjału w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Wartość projektu: 13 156 382 PLN w tym dofinansowanie 13 128 382 PLN
Dofinansowanie dla Łukasiewicz – EMAG: 5 201 891,00 PLN

 

Avatar2PJM

Opracowanie wirtualnej postaci ludzkiej prezentującej treści administracji publicznej w Polskim Języku Migowym Avatar2PJM

Celem projektu jest opracowanie szkieletowego rozwiązania pozwalającego na translację wypowiedzi w języku polskim na język migowy z wykorzystaniem wirtualnej postaci ludzkiej. Innowacyjność rozwiązania polega na uwzględnieniu emocji i elementów pozawerbalnych wypowiedzi w wizualizacji gestów. Rozwiązanie zwiększy aktywność oraz wpłynie na likwidację barier społecznych osób głuchych, poprzez zapewnienie im narzędzia wspomagającego komunikację w ich rodzimym języku (Polski Język Migowy, PJM).

Projekt finansowany w ramach konkursu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG
Nr umowy: GOSPOSTRATEG-IV/0002/2020

.

USTKA

USTKA

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Realizowany w konsorcjum: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ITWL, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Wojskowa Akademia Techniczna WAT i firma Sevitel Spółka z o.o. Katowice.

Tytuł: „System bezpieczeństwa lądowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce" obejmujący wybrane - najważniejsze obiekty/miejsca na poligonie” - Ustka
Nr umowy DOBR/0049/R/ID2/2012/03
Kierownik projektu: Wiesław Buler


CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest opracowanie i wykonanie systemu bezpieczeństwa lądowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka, który obejmować będzie wybrane, najważniejsze obiekty/miejsca m.in.: wybrane stanowiska ogniowe, drogi dojazdowe do stanowisk ogniowych SO, Stanowisko Dowodzenia CPSP, Stanowisko Dowodzenia Ćwiczących Wojsk, Punkt Dowódczo-Obserwacyjny oraz główne drogi komunikacyjne poligonu.

System zapewni:

 • zbieranie, przetwarzanie, obróbkę i dystrybucję danych na stanowisku dowodzenia SD poligonu,
 • rejestrację działań obsługi wozów bojowych (WB), stacji naprowadzania rakiet (SNR) i innych zestawów przeciwlotniczych podczas realizacji zadań ogniowych wykonywanych w warunkach realnych na poligonie oraz analizę czasową przebiegu zdarzeń,
  • celem bezpośrednim rejestracji jest analiza przebiegu pracy bojowej bezpośrednio na stanowisku ogniowym, w zakresie spełnienia wymogów bezpieczeństwa ćwiczących wojsk,
  • celem pośrednim jest ocena poziomu wyszkolenia obsług w zakresie szybkości i dokładności wykonywania poszczególnych zadań wynikających z metodyki realizacji pracy bojowej na danym stanowisku.
 • monitorowanie pracy bojowej poprzez system kamer zewnętrznych,
 • bezpieczną i niczym niezakłóconą łączność w sieci bezpieczeństwa (ubezpieczenie) poligonu, jak również monitorowanie poprzez kamery oraz system detektorów (czujników) sejsmicznych punktów kontrolnych na drogach poligonu,
 • całodobowe wykrywanie intruzów w postaci siły żywej lub środków transportowych w rejonie kontrolowanych obiektów z możliwością identyfikacji: człowiek, samochód oraz śledzenie ruchu przemieszczających się pojazdów wzdłuż dróg dojazdowych.

System zwiększy atrakcyjność poligonu w Ustce, co przyniesie korzyści materialne, z uwagi na możliwość większego wykorzystania Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka przez ćwiczące wojska w tym armie obce (NATO).

PLANOWANE EFEKTY:
Wdrożenie systemu bezpieczeństwa lądowego w tym monitoringu sejsmicznego pozwoli na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa ćwiczących wojsk na poligonie,
 • rejestrację działań ćwiczących wojsk w celu nadzorowania i analizy bezpieczeństwa prowadzenia strzelań,
 • zbieranie, rejestrację i przetwarzanie oraz dystrybucję danych na stanowisku bezpieczeństwa,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na terenie zgrupowań ćwiczących wojsk i na drogach dojazdowych w obrębie poligonu oraz stanowiskach ogniowych.

Wyposażenie CPSP w nowoczesną infrastrukturę teletechniczną pozwoli włączyć w przyszłości inne systemy bezpieczeństwa: morski, powietrzny oraz obiektywnej oceny strzelań w jeden system, który podniesie poziom bezpieczeństwa wykonywania zadań bojowych, a jednocześnie zwiększy efektywność szkolenia bojowego. Docelowo kompleksowa modernizacja CPSP umożliwi realizację przedsięwzięć doświadczalnych w ramach testów nowych typów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zapewni szybką i obiektywną ocenę wyników badań a jednocześnie może mieć wpływ na komercyjne wykorzystanie poligonu w tym również przez armie innych państw.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 25 817 700 PLN
w tym dofinansowanie 25 382 700 PLN.

MPI

MPI

PBS

Umowa nr PBS1/A2/12/2013. Projekt pn. :„Opracowanie mobilnej platformy inspekcyjnej kategorii M1 z napędami elektrycznymi do stref zagrożonych wybuchem – MPI” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez NCBR. Projekt był realizowany w konsorcjum z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.


CEL PROJEKTU:

Celem projektu było opracowanie demonstratora Mobilnej Platformy Inspekcyjnej MPI z napędem elektrycznym kategorii M1 dedykowanej do stref zagrożonych wybuchem w kopalniach węgla kamiennego.


PLANOWANE EFEKTY:

Efektem tego projektu był pojazd mobilny wyposażony w czujniki do pomiaru parametrów fizykochemicznych atmosfery kopalnianej, kamery działające w paśmie widzialnym i podczerwieni, zestaw akumulatorów i napędy elektryczne zabezpieczone podwójnymi zabezpieczeniami kategorii M1.

Wartość projektu: 3 900 000,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 3 900 000,00 PLN.

Członkowie konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
INGEO

INGEO

Ingeo OK w9                  PBS

Umowa nr PBS2/B2/8/2013. Projekt pn. : „Innowacyjne metody i system do oceny zagrożenia tąpaniami na podstawie probabilistycznej analizy procesu pękania i geotomografii online” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez NCBR. Projekt był realizowany w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii EMAG.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było opracowanie innowacyjnych metod i iskrobezpiecznego systemu sejsmicznego INGEO przeznaczonego do oceny zagrożenia tąpaniami o cechach, których nie posiadały dotychczas stosowane systemy. Miał też umożliwić jednoczesne stosowanie wielu różnych uzupełniających się metod badawczych do rozpoznania stanu górotworu.

PLANOWANE EFEKTY:

Efektem był System zapewniający stosowanie nowych czujników oraz wielometodyczną ocenę stanu zagrożenia tąpaniami w oparciu o:

 • metodę ciągłej tomografii aktywnej i uzupełniająco pasywnej,
 • rozszerzoną i zmodyfikowaną w stosunku do dotychczas stosowanych probabilistyczną analizę procesu pękania górotworu,
 • ciągłą rejestrację zmian stanu naprężeń za pomocą czujników tensometrycznych oraz ich korelację z tomografią (kalibracja map) i procesem pękania,
 • skojarzenie pomiarów geofizycznych i geodezyjnych dla celów prowadzenia w czasie rzeczywistym analizy zagrożeń związanych z deformacjami oraz wstrząsami.

Wartość projektu: 3 354 335,00 PLN..

Wartość dofinansowania: 3 116 734,00 PLN.

Członkowie konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

http://ingeo.ibemag.pl

BLAC

BLAC

PBS

Umowa nr PBS2/B4/10/2014. Projekt pn. : „Wprowadzenie wysokosprawnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu dołowych maszyn górniczych” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez NCBR. Projekt był realizowany w konsorcjum z Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL oraz Dąbrowską Fabryką Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.

CEL PROJEKTU:
Projekt miał na celu wprowadzenie wysokosprawnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu dołowych maszyn i urządzeń górniczych w miejsce powszechnie obecnie stosowanych silników asynchronicznych klatkowych.

PLANOWANE EFEKTY:
Efektem projektu było opracowanie nowoczesnych napędów w wykonaniu ognioszczelnym z silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi zasilanymi z przemienników częstotliwości sterowanych wektorowo w układzie nadrzędnej regulacji wieloparametrowej.

Projekt obejmował badania symulacyjne oraz modelowe i laboratoryjne wybranych maszyn głównie transportu dołowego.

Wartość projektu: 2 349 401,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 2 122 650,00 PLN.

LOFRES

LOFRES

PBS

Umowa nr PBS1/A2/13/2013. Projekt pn.: ”System niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej do monitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego” finansowany w ramach Programu Badań Stosowanych przez NCBR. Projekt był realizowany w konsorcjum z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz z Centrum Transferu Technologii EMAG.

CEL PROJEKTU:
Projekt miał na celu opracowanie nowatorskiego systemu niskoczęstotliwościowej pasywnej tomografii sejsmicznej do monitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego.

PLANOWANE EFEKTY:

 • system umożliwiający w sposób maksymalnie zautomatyzowany dokonywanie ciągłych pomiarów prędkości drgań w warunkach terenowych z odpowiednią dynamiką w zakresie niskich częstotliwości oraz zapis i przetwarzanie dużych rejestracji a następnie ich interpretację;
 • wytworzony i praktycznie przebadany w warunkach terenowych system pomiarowy w postaci demonstratora technologii, zdolny do monitorowania przypowierzchniowych warstw ośrodka geologicznego.


Wartość projektu: 4 565 150,00 PLN.

Wartość dofinansowania: 4 400 000,00 PLN.

Członkowie konsorcjum:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

https://lofres.ibemag.pl

DISESOR

DISESOR

Logo DISESOR PL                PBS

Projekt realizowany w ramach II Programu Badań Stosowanych

Nr umowy PBS2/B9/20/2013

Tytuł: „Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń” - DISESOR

CEL PROJEKTU:
Celem projektu było opracowanie szkieletowego systemu wspomagania decyzji, który po wyposażeniu w wiedzę dziedzinową oraz na podstawie analizy zgromadzonych danych, wspoma użytkowników systemów dyspozytorskich i systemów monitorowania w podejmowaniu decyzji mających kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu monitorowanych procesów. Celem projektu było także opracowanie otwartego i uniwersalnego repozytorium danych integrującego dane pomiarowe gromadzone przez różne systemy monitorowania.

PLANOWANY EFEKT:
System wspomagania decyzji użytkowników systemów dyspozytorskich i systemów monitorowania

Wartość projektu 3 463 087 PLN
w tym dofinansowanie 3 298 533 PLN.

SKŁAD KONSORCJUM:

 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – LIDER
 • Sevitel Sp. z o.o.
 • Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

http://disesor.ibemag.pl/

OPENArt

OPENArt

logo Open Art biale tlo                       innowacje spoleczne    

Umowa nr IS-1/021/NCBR/2013. Projekt pn. : „Sztuka współczesna dla wszystkich” finansowany w ramach programu Innowacje Społeczne przez NCBR. Projekt realizowany w konsorcjum z:

 • · Uniwersytet Jagielloński
 • · Uniwersytet Warszawski
 • · Ośrodek Przetwarzania Informacji
 • · Fundacja Siódmy Zmysł
 • · Muzeum Narodowe w Krakowie
 • · Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • · Muzeum Narodowe w Warszawie
 • · Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
 • · Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było stworzenie innowacyjnego w skali światowej rozwiązania polegającego na opracowaniu multimedialnego przewodnika w formie aplikacji na urządzenia przenośne (smartfon i tablet) umożliwiającego dostęp do dzieł sztuki eksponowanych w muzeach zarówno osobom niewidomym i niesłyszącym, jak i osobom pełnosprawnym z Polski i zza granicy.

PLANOWANE EFEKTY:

Planowanym efektem było wykonanie prototypu multimedialnego przewodnika po dziełach sztuki współczesnej znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK). Przewodnik ten został wykonany zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (Universal Design), dzięki czemu jest dostępny dla wszystkich zwiedzających bez względu na niepełnosprawność czy (nie)znajomość języka. Przewodnik jest dostępny w formie aplikacji na tablety i smartfony, a jego treść jest dostępna w formie dźwiękowej, w postaci napisów w języku polskim i angielskim, w polskim języku migowym (PJM) oraz w postaci multimediów.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 009 603,00 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 999 155,00 PLN.

WWW: http://openart.ibemag.pl

AudioMovie

AudioMovie

Logo AudioMovie                       innowacje spoleczne

Umowa nr IS-2/110/NCBR/2015. Projekt pn. : „Kino dla wszystkich” finansowanego w ramach programu Innowacje Społeczne przez NCBR. Projekt realizowany w konsorcjum z:

 • Fundacją Siódmy Zmysł – lider,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Maria Magdalena Gierat „Kino Pod Baranami”,
 • Fundacja Na Rzecz Audiodeskrypcji „Katarynka”,
 • Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o.


CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie rozwiązania w postaci kompletnej platformy umożliwiającej tworzenie, publikowanie i rozpowszechniane audiodeskrypcji i audionapisów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, w skład której wejdą:

 • ogólnodostępna aplikacja na urządzenia mobilne z systemem Android i/lub iOS umożliwiająca odsłuch ścieżki audiodeskrypcji lub audionapisów na własnym urządzeniu użytkownika,
 • edytor do przygotowania skryptów AD i AS,
 • usługa do publikacji, zarządzania oraz udostępniania skryptów audiodeskrypcji przez instytucje kultury.

PLANOWANE EFEKTY:
Planowanym efektem jest stworzenie kompletnego systemu AudioMovie do tworzenia i udostępniania audiodeskrypcji i audionapisów. Zakłada się, że pracowane rozwiązanie w swym zakresie wspierać będzie zarówno proces tworzenia, publikacji i rozpowszechniania audiodeskrypcji jak również bezpośredni dostęp do audiodeskrypcji wszystkich zainteresowanych użytkowników w wygodnej formie, która nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych związanych z zakupem urządzeń do udostępniania AD.
Projekt zakłada także opracowanie usługi (w postaci portalu lub web serwisu) służącej instytucjom kultury (kinom, festiwalom filmowym, muzeom i galeriom) oraz organizacjom pozarządowym, która umożliwi publikację i wymianę skryptów audiodeskrypcji do przygotowywania własnych materiałów audiodeskrybowanych takich jak przewodniki po własnych wystawach czy zasobach. oraz udostępnianie szerokiemu gronu odbiorców uprzednio przygotowanych ścieżek audiodeskrypcji.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 902 581,61 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 850 000,00 PLN.

http://audiomovie.pl/

OpenIoTBC

OpenIoTBC

lider

Umowa nr LIDER/26/0076/L-7/15/NCBR/2016. Projekt pn. : ”Innowacyjny nadajnik sygnałów cyfrowych wykonany w technologii SoC zgodnie z ideą otwartego sprzętu i Internetu Rzeczy” finansowany ze środków krajowych NCBR.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest wykonanie nadajnika służącego do emisji sygnałów cyfrowych zgodnego ze standardami DVB-T, DVB-T2, DAB, DAB+,DMB, HDRADIO w paśmie BAND III (174MHz -240MHz). Proponowane rozwiązanie zostanie wykonane zgodnie z ideą „Inteligentnego Urządzenia”, które będzie miało możliwość aktualizacji części odpowiedzialnej za przetwarzanie sygnałów cyfrowych na poziomie układu programowalnego.

PLANOWANE EFEKTY:
Planowanym efektem będzie usprawnienie wdrażanych nowych standardów radiofonicznych i telewizyjnych poprzez:

 • minimalizację kosztów wdrożenia;
 • dostosowanie się urządzenia do potrzeb i nowych usług w radiodyfuzji;
 • elastyczność polegająca na możliwości implementowania różnych rozwiązań oraz projektów z rodziny wolnego oprogramowania.

Odbiorcami projektu będą wszystkie podmioty związane z rynkiem mediów w Polsce i na świecie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 179 048,91 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 179 048,91 PLN.

BSHC

BSHC

lider

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER VII

Tytuł: „Opracowanie nowego typu bezprzewodowej sieci hybrydowych czujników do monitorowania ruchu pojazdów i pieszych wraz z algorytmami transmisji danych i lokalizacji obiektów” - BSHC
Nr umowy LIDER/18/0064/L-7/15/NCBR/2016
Kierownik projektu: dr inż. Marcin Bernaś

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie sieci sensorowej oraz autonomicznych modularnych węzłów zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych.

PLANOWANE EFEKTY:
Opracowana sieć umożliwi pozyskiwanie danych dla systemu sterowania ruchem lub może działać autonomicznie w celu monitorowania, zbierania informacji o ruchu i klasie pojazdów na poszczególnych pasach ruchu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 181 735,00 PLN
w tym dofinansowanie 1 181 735,00 PLN.

SEISMOBILE

SEISMOBILE

demonstrator


Umowa nr UOD-DEM-1-303/001. Projekt pn. : Sejsmiczny system mobilny dla potrzeb diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych" w ramach przedsięwzięcia pilotażowego NCBR pn.” Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” finansowanego ze środków krajowych NCBR. Projekt realizowany w konsorcjum z Centrum Transferu Technologii EMAG – lider oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

CEL PROJEKTU:
Projekt miał na celu opracowanie innowacyjnego mobilnego sejsmicznego systemu SEISMOBILE do diagnostyki podłoża gruntowego budowli drogowych.
Głównym celem projektu było opracowanie krajowej konstrukcji sejsmicznego systemu mobilnego do diagnostyki podłoża gruntowego szlaków drogowych. System ten w porównaniu do znanych na świecie charakteryzuje się wykorzystaniem najnowszych technologii przemysłowych ukierunkowanych na innowacyjne rozwiązania pozyskiwania, gromadzenia i transmisji dużej liczby sejsmicznych danych pomiarowych z dużą dynamiką rejestracji oraz sposobu wzbudzania fal sejsmicznych.

PLANOWANE EFEKTY:
Efektem było nowe mobilne źródło drgań na bazie dodatkowego pojazdu typu Quad z zamocowanym opcjonalnie wibratorem lub urządzeniem typu automatycznego młotka, zdalnie zsynchronizowanego z jednostką centralną. Mobilny system umożliwił precyzyjne pozycjonowanie przemieszczanych zestawów pomiarowych z wykorzystaniem systemu GPS.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 938 523,00 PLN.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:: 5 288 543,00 PLN.

WWW: seismobile.cttemag.com.pl

PersonALL

PersonALL

STRATEGMED

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.

Tytuł: „Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce”.

CEL PROJEKTU:
Projekt PersonALL obejmuje badania nad molekularnym rozpoznawaniem ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL), najczęstszego nowotworu złośliwego u dzieci, pod kątem personalizacji leczenia. Planowane ultranowoczesne badania molekularne będą miały na celu identyfikację nowych czynników prognostycznych. Prowadzone będą również badania nad nowymi biomarkerami w ALL w oparciu o genomikę, proteomikę i transkryptomikę. Celem projektu jest również zgromadzeniem materiału biologicznego do analiz masowych (wraz z bankowaniem komórek, kwasów ukleinowych).

PLANOWANE EFEKTY:
Całościowym efektem projektu PersonALL będzie stworzenie innowacyjnej diagnostyki ALL u dzieci, która pozwoli na dobranie bardziej celowanej terapii i w efekcie może doprowadzić do poprawy wyników leczenia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 13 738 483 PLN
w tym dofinansowanie 13 506 515 PLN.


W skład konsorcjum wchodzą:

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – lider
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Netology sp. z o.o.
WILDCAT

WILDCAT

 

CuBR logo

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dla Przemysłu Metali Nieżelaznych CuBR, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A.
Tytuł: „Innowacyjny system łączności bezprzewodowej w wyrobiskach filarowo-komorowych w podziemnych zakładach górniczych”.

CEL PROJEKTU:

Koncepcja projektu opiera się na opracowaniu kompleksowego rozwiązania systemowego zapewniającego łączność bezprzewodową w podziemnych wyrobiskach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji i transmisji danych w obszarze frontu eksploatacyjnego w systemie komorowo-filarowym. Proponowane rozwiązanie ma na celu zapewnienie łączności radiotelefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej dla frontów wydobywczych, tras ruchu maszyn górniczych, komór mechanicznych i górniczych oraz innych miejsc niebezpiecznych, gdzie zastosowanie rozwiązań opartych na łączności przewodowej jest niemożliwe. Proponowane rozwiązanie będzie zapewniało pełne pokrycie radiowe w zakładanym rejonie wyrobisk, przy zastosowaniu bezprzewodowych i autonomicznych (zasilanych akumulatorowo) urządzeń nadawczoodbiorczych.
Teletransmisja nowego systemu łączności i transmisji danych z rejonu frontów eksploatacyjnych na powierzchnię oparta będzie o systemy hybrydowe, czyli radiowo-przewodowe.

PLANOWANE EFEKTY:

W ramach projektu opracowany zostanie innowacyjny, zintegrowany system radiokomunikacyjny zapewniający łączność, transmisję danych i sygnałów ostrzegawczych w wyrobiskach komorowo-filarowych na froncie eksploatacyjnym. Proponowane rozwiązanie ma na celu zbudowanie systemu radiokomunikacyjnego, funkcjonującego w tych rejonach kopalni, gdzie zastosowanie rozwiązań opartych na łączności przewodowej jest niemożliwe.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 029 260 PLN
w tym dofinansowanie 2 471 036,25 PLN.

W skład konsorcjum wchodzą:

 • KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum-Badawczo-Rozwojowe
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Politechnika Śląska
 • Sevitel sp. z o.o.
POM-PY

POM-PY

lider

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER VIII

Tytuł: „Opracowanie prototypu systemu bieżącego pomiaru stopnia przemiału pyłu węglowego w kotłach pyłowych” – POM-PY
Nr umowy LIDER/20/0119/L-8/16/NCBR/2017
Kierownik projektu: dr inż. Jarosław Smyła

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest opracowanie prototypu systemu określającego w sposób ciągły średni rozmiar cząstki przepływającego pyłu węgla kamiennego w rurociągu instalacji paleniskowej kotła pyłowego do palnika. Proponowane rozwiązanie doskonale trafia w potrzeby rynku. W elektrowniach i elektrociepłowniach, występuje problem równomiernego rozdziału ilościowego i jakościowego pyłu o odpowiedniej granulacji. Niezgodne z założeniami konstrukcyjnymi kotła przygotowanie paliwa, prowadzi do nieprawidłowego procesu spalania. Rosnące wymagania dotyczące ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska wytwarzanych w kotłach energetycznych opalanych węglem kamiennym, a także dążenie do zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (a więc zmniejszenie strat spalania paliw stałych) implikują konieczność kontroli procesu i bieżącą regulację wielu parametrów kotła, ale także i paliwa. Mimo podejmowanych różnych prób, na świecie brakuje skutecznej metody do pomiarów ciągłych tego typu parametru. Nowatorskie podejście do zagadnienia, polega na integracji różnych technik pomiarowych z zastosowaniem inteligentnego algorytmu. Zakłada się pomiar: prędkości przepływu mieszaniny, gęstości mieszaniny, ładunku elektrostatycznego i temperatury. W oparciu o powyższe pomiary zostanie przygotowany odpowiedni algorytm umożliwiający pomiar przemiału pyłu węglowego.

PLANOWANE EFEKTY:
Efektem końcowym pracy ma być autonomiczny system bieżącego (on-line) monitorowania stopnia przemiału pyłu węglowego. Przyszłe wykorzystanie systemu w automatyce procesu spalania wpłynie na mniejsze zużycie paliwa przez kotły pyłowe i zmniejszenie emisji NOx.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 186 135,64 PLN
w tym dofinansowanie 1 186 135,64 PLN.

KSO3C

KSO3C

KSO3C

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Cyberbezpieczeństwo i Cyfrowa Tożsamość – CyberSecIdent.

Tytuł: Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria – (KSO3C)

Projekt KSO3C jest wspólnym przedsięwzięciem trzech jednostek naukowo – badawczych funkcjonujących pod nadzorem Ministra Cyfryzacji: Instytutu Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (Lider Konsorcjum), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Nr umowy CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018

Kierownik projektu ze strony Instytutu Łączności – Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz
Ze strony Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej – Paweł Kostkiewicz
Ze strony Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG – Mgr inż. Dariusz Rogowski

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie w Polsce schematu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa i prywatności produktów informatycznych na zgodność z powszechnie uznawaną normą oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego: PN – ISO/IEC 15408 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych, powszechnie znanej jako „Common Criteria”. Norma zawiera szereg wymagań dotyczących konstruowania i oceny zabezpieczeń produktów informatycznych. Zabezpieczenia te cechuje uzasadniony poziom pewności do efektywności i skuteczności zabezpieczeń, co potwierdzane jest w toku niezależnej oceny wykonywanej przez licencjonowane laboratoria oceniające.
W wyniku realizacji projektu powstaną w Polsce dwa laboratoria oceny bezpieczeństwa działające w IŁ-PIB oraz ITI EMAG. Laboratoria będą nadzorowane przez jednostkę certyfikacyjną w NASK-PIB, która będzie wydawać certyfikaty dla produktów IT, które pozytywnie przeszły proces oceny.
Certyfikaty zgodności z Common Criteria dla ocenionych produktów informatycznych, wydawane w ramach polskiego schematu, będą uznawane przez najbardziej zaawansowane gospodarczo kraje Unii Europejskiej i świata.
Polski system oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów i usług teleinformatycznych wpisuje się w działania Komisji Europejskiej skierowane na utworzenie europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

PLANOWANE EFEKTY:

Główne produkty projektu obejmują m.in.:

 • Przygotowane organizacyjnie, proceduralnie i technicznie do działań operacyjnych dwa laboratoria w IŁ-PIB i ITI EMAG dokonujące oceny zgodności, które uzyskają akredytację na zgodność z normą PN-EN ISO 17025.
 • Przygotowaną organizacyjnie i proceduralnie do działań operacyjnych jednostkę certyfikującą w NASK-PIB, która uzyska akredytację na zgodność z normą PN-EN ISO 17065.
 • Certyfikaty zgodności z Common Criteria dla co najmniej dwóch produktów informatycznych poddanych ocenie w laboratoriach oceniających.
 • Schemat oceny i certyfikacji gotowy operacyjnie do wydawania certyfikatów zgodnych z Common Criteria na poziomie EAL 1-4.

Wartość projektu: 24 322 325,28 PLN w tym dofinansowanie 24 164 009,28 PLN

 

https://www.kso3c.pl

RegSOC

RegSOC

regSoc

Projekt „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” (RegSOC) ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze publicznym poprzez przygotowanie i prototypowe uruchomienie centrum cyberbezpieczeństwa na użytek podmiotów publicznych, z możliwością rozszerzenia na podmioty niepubliczne.

Najważniejszy obszar badawczy projektu to poszerzenie źródeł danych o zdarzeniach zachodzących w sieci i wypracowanie rozwiązań skuteczniej wykrywających zagrożenia. Do typowo wykorzystywanych metod dołączona zostanie analiza anomalii w ruchu sieciowym, analiza publicznych źródeł tekstowych oraz wykrywanie kampanii spamowych. Oprócz rozwiązań technicznych projekt kładzie nacisk na udostępnienie kanałów i określenie zasad komunikacji między podmiotami na poziomie regionalnym i centralnym zaangażowanymi w budowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Pozwoli to na uzyskanie wyższego poziomu zabezpieczeń, wprowadzenie procedur ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niekorzystnych oraz opracowanie sposobów szerszej ochrony przed ich skutkami. Projekt umożliwi przygotowanie wzorcowego rozwiązania, następnie adaptowanego i rozszerzanego na kolejne regiony Polski.

Kierownik projektu w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG - Dr hab. inż. Andrzej Białas prof nadzw. EMAG

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 • Opracowanie rozwiązania sprzętowo-programowego stosowanego w punkcie klienckim - miejscu przyłączenia wewnętrznej sieci informatycznej podmiotu do sieci publicznej (część kliencka - lokalna),
 • Opracowanie systemu organizacyjnego i oprogramowania dla funkcjonowania regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa integrujących urządzenia klienckie z danego obszaru (część regionalna),
 • Opracowanie mechanizmów integracji centrów regionalnych RegSOC z podmiotem centralnym – CSIRT NASK i NPC (Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa).

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska (Lider), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB), Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Realizacja projektu została podzielona na fazę badawczą oraz fazę przygotowania do wdrożenia, które obejmują łącznie 7 zadań.
Politechnika Wrocławska odpowiada za opracowanie rozwiązania dla regionu (platformy oraz procedur organizacyjnych i operacyjnych), metod analizy zagrożeń i prototypowania oraz za przygotowanie do wdrożenia.
NASK-PIB odpowiada za opracowanie mechanizmów integracji na poziomie centralnym, (proceduralnych
i technicznych) oraz uczestniczy w opracowaniu rozwiązań regionalnych. Stanowi również wsparcie w komunikacji i współpracy z NC Cyber, CERT Polska.
ITI EMAG odpowiada za uwzględnienie wymagań podmiotów niepublicznych oraz uczestniczy w opracowaniu metod analizy zagrożeń.

REZULTATY PROJEKTU

Rozwiązania technologiczne:

 • Klienckie rozwiązanie cyfrowo - sprzętowe dedykowane dla instytucji publicznych,
 • Platforma monitorowania bezpieczeństwa cyfrowego na potrzeby RegSOC,
 • Model organizacyjno-proceduralny funkcjonowania regionalnych centrów we współpracy z CSIRT NASK oraz wewnętrzne oprogramowanie integrujące RegSOC z NPC.

Rezultaty wdrożeniowe:

 • Modelowe centrum RegSOC przy Politechnice Wrocławskiej z komponentami klienckimi wdrożonymi u zainteresowanych podmiotów,
 • Raport z realizacji projektu wskazujący na możliwości techniczne i gospodarcze szerokiego wdrożenia na rynek (w tym międzynarodowy) opracowanego rozwiązania.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

 • Oszczędności wynikające z zastąpienia w sektorze publicznym rozwiązań komercyjnych systemem opracowanym w ramach niniejszego projektu,
 • Poprawa jakości i niezawodności cyfrowych usług publicznych oraz możliwość świadczenia ich bardziej zaawansowanych form,
 • Oszczędności wynikające z unikania kar administracyjnych i kosztów odszkodowań wynikających z naruszeń bezpieczeństwa danych,
 • Łatwiejsze, sprawniejsze i niezakłócone korzystanie z szeregu dostępnych dla obywateli i firm cyfrowych usług publicznych w kontaktach z e-administracją,
 • Łatwiejszy dostęp do usług administracji publicznej, poprawa wizerunku urzędu.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość.

Podsumowanie:

 • Data rozpoczęcia projektu: 1 marca 2018 r.
 • Data zakończenia projektu: 28 lutego 2021 r.
 • Lider projektu: Politechnika Wrocławska
 • Wartość projektu: 12 779 289 PLN w tym dofinansowanie 12 739 809 PLN

Publikacje / Publications:

 1. Białas A., Michalak M., Flisiuk B.: Anomaly Detection in Network Traffic Security Assurance, (Proceedings of the 14th International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX) Advances in Intelligent Systems and Computing, 987:46-56, 2020 (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19501-4_5)
 2. Michalak M., Wawrowski Ł., Sikora M., Kurianowicz R., Kozłowski A., Białas A.: Outlier Detection in Network Traffic Monitoring, (Proceedings of the 10th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods - Volume 1: ICPRAM), ISBN 978-989-758-486-2, pages 523-530, 2021 (https://www.scitepress.org/Papers/2021/102382/102382.pdf)
 3. Michalak M., Wawrowski Ł., Sikora M., Kurianowicz R., Kozłowski A., Białas A.: Open-source-based Environment for Network Traffic Anomaly Detection, (Proceedings of the 16th International Conference on Dependability of Computer Systems DepCoS-RELCOMEX), Advances in Intelligent Systems and Computing, 1389:284-295, 2021 (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-76773-0_28)
 4. Wawrowski Ł., Michalak M., Białas A., Kurianowicz R., Sikora M., Uchroński M., Kajzer A.: Detecting Anomalies and Attacks in Network Traffic Monitoring with Classification Methods and XAI-based Explainability, Procedia Computer Science, 192:2259-2268, 2021 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921017361

Dostępne dane / Available Datasets

 1. RegSOC-KES2021 (https://chmura.ibemag.pl/share.cgi?ssid=0ZJYGJK)
logo Sieć Badawcza Łukasiewicz w zielono czarnej kolorystyce zbliżone kształtem to litery Ł
ROLAP-ML

Koncepcja Relational On-Line Analytical Processing bazująca na symbolicznych metodach maszynowego uczenia – ROLAP-ML

256

Forma finansowania: dotacja celowa

Całkowity koszt realizacji Projektu badawczego wynosi 498 325,00 zł.
Dotacja celowa na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w wysokości 398 660,00 zł.

Projekt ma na celu zastosowanie metod maszynowego uczenia, w szczególności metod wykrywania wzorców danych, do automatyzacji z możliwością zachowania interakcji z użytkownikiem procesu poszukiwania silnych i ukierunkowanych na wstępne hipotezy użytkownika zależności w bazach danych. Rozwinięte zostaną metody automatycznego podsumowywania danych dla różnego rodzaju problemów eksploracyjnych m.in. problem opisu grup (klasyfikacja w tym subgroup discovery), objaśniania zmian wartości zmiennej(ych) (regresja, analiza przeżycia i analiza niezawodności), objaśniania różnic pomiędzy grupami (tzw. constrast set mining), objaśnienie sytuacja wyjątkowych (m.in. exception rule mining) oraz problem planowania akcji. Badania w tym kierunku prowadzone są w zespole realizatorów od wielu lat. Rozwój i opracowanie nowych metod ukierunkowane będą na możliwość uruchamiania ich w środowiskach obliczeń rozproszonych.

W ramach projektu wykonane zostaną prace eksperymentalne – analiza zbiorów benchmarkowych (z repozytoriów Kaggle i UCI) oraz 3 analizy typu proof-of-concept pokazujące użyteczność opracowanych metod. W efekcie opracowany zostanie zbiór narzędzi, który w sposób automatyczny lub w interakcji z użytkownikiem przeszukuje bazy danych w kierunku odkrywania w nich interesujących zależności. Interakcje z użytkownikiem realizowane będą poprzez specjalny język definiowania hipotez.

 

pfron_logo_pasek.png
AwatarPJM

Badania nad możliwościami zwiększenia czytelności wypowiedzi w Polskim Języku Migowym przez animowaną wirtualną postać.

AwatarPJM

Celem projektu jest zbadanie możliwości opracowania rozwiązania pozwalającego na prezentację wypowiedzi w Polskim Języku Migowym PJM przez wirtualną postać ludzką. Animacja wirtualnej postaci będzie uwzględniać wyrażanie emocji i elementów pozawerbalnych wypowiedzi
w wizualizacji gestów. Postawą podjęcia badań jest potrzeba opracowania rozwiązania, które zwiększy czytelność przekazu dostarczanego
za pomocą wirtualnej postaci oraz wpłynie na likwidację barier społecznych osób głuchych, poprzez zapewnienie im narzędzia wspomagającego komunikację w ich naturalnym języku (PJM). Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu odpowiedzą na szereg pytań związanych
ze skutecznością prezentacji wypowiedzi przez wirtualne postacie w zakresie języka migowego. Również wyniki badań wskażą czy przy obecnym stanie techniki uzasadnione jest prowadzenie dalszych badań, mających na celu doprowadzenie do automatyzacji procesu wyrażania treści w PJM przez wirtualne postacie.

Podsumowanie:

 • Data rozpoczęcia projektu: 1 marca 2019 r.
 • Data zakończenia projektu: 29 lutego 2020 r.
 • Kwota dofinansowania: 279 039,47 PLN