Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
wtorek, 28 czerwiec 2022

Wracamy do prowadzenia otwartych seminariów

Dziś o godzinie 10 rozpocznie się seminarium naukowe poświęcone badaniom jakie specjalista w Łukasiewicz – EMAG, Cezary Maszczyk prowadzi w ramach doktoratu wdrożeniowego. Tematem spotkania będzie przedstawienie wyników prac autora dot. rozeznania literaturowego dotyczącego metod dyskretnego głębokiego uczenia.

Seminaria mają charakter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne obszary badawcze. Służą prezentacji i dyskusji projektów badawczych i tekstów naukowych. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams – dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNiYTQ0N2MtMTI5OC00NWYzLTkwN2MtMzJkNzUyZWFhOGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223e05b101-c6fe-47e5-82e1-c6a410bb95c0%22%2c%22Oid%22%3a%228108f6f4-781f-4d72-8e46-24e9316c4192%22%7d